"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

7 1พี่น้องที่รักยิ่ง เมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ เราจงชำระตนให้สะอาดจากมลทินทั้งร่างกายและจิตใจ จงยำเกรงพระเจ้า จงพยายามทำตนให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งๆ ขึ้น

2จงเปิดใจให้เราเถิดa เราไม่ได้ทำผิดต่อใคร ไม่ได้ทำร้ายใคร ไม่ได้เอาเปรียบใคร 3ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ มิใช่เพื่อกล่าวโทษผู้ใด เพราะข้าพเจ้าบอกแล้วว่า ท่านอยู่ในใจของเรา ร่วมเป็นร่วมตายกับเรา 4ข้าพเจ้ากล้าพูดกับท่านอย่างตรงไปตรงมา ข้าพเจ้ามีความภูมิใจในท่านเป็นอย่างมากแม้จะประสบความยากลำบากทุกอย่าง ข้าพเจ้าก็มีกำลังใจและมีความยินดีเต็มเปี่ยม

ทิตัสตามมาสมทบกับเปาโลที่แคว้นมาซิโดเนีย

5เมื่อเรามาถึงแคว้นมาซิโดเนียนั้น เราbไม่มีความสงบสุข มีแต่ความทุกข์รอบด้าน มีการต่อสู้ภายนอก และมีความกลัวภายใน 6แต่พระเจ้าผู้ทรงให้กำลังใจผู้ท้อแท้ ทรงให้กำลังใจเราเมื่อทิตัสมาถึง 7กำลังใจที่เราได้รับนั้นมิได้เกิดจากการที่เขามาถึงเท่านั้น แต่เกิดจากข่าวดีเกี่ยวกับท่านด้วย เขาเล่าให้เราฟังถึงความปรารถนา ความเสียใจและความห่วงใยที่ท่านมีต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงรู้สึกยินดีมากยิ่งขึ้น

8แม้ว่าข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนในจดหมายc ทำให้ท่านเป็นทุกข์ใจ ข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจ แม้ข้าพเจ้าจะเสียใจบ้าง เพราะจดหมายนั้นทำให้ท่านเป็นทุกข์ใจชั่วระยะเวลาหนึ่ง 9บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดี ไม่ใช่เพราะท่านได้มีความทุกข์ แต่เพราะความทุกข์นั้นทำให้ท่านกลับใจ ความทุกข์ใจของท่านเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า ดังนั้น ท่านจึงไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากเรา 10ความทุกข์ใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้กลับใจ ทำให้รอดพ้น จึงไม่มีผู้ใดเสียใจ ส่วนความทุกข์ใจของโลกนำไปสู่ความตาย 11ความทุกข์ใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าก่อให้เกิดผลดีหลายประการแก่ท่าน ไม่เพียงเฉพาะความเอื้ออาทร แต่ยังมีการพิสูจน์ตนเอง ความขุ่นเคืองต่อผู้ทำผิด ความยำเกรง ความปรารถนา ความกระตือรือร้น การลงโทษผู้ทำผิดdอีกด้วย ท่านได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในทุกเรื่องเหล่านี้ 12แม้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เขียนเพื่อกล่าวหาผู้ทำผิด หรือเพื่อป้องกันผู้ถูกดูหมิ่นe แต่ข้าพเจ้าเขียนเพื่อท่านจะได้เห็นความเอื้ออาทรที่ท่านมีต่อเราเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า 13ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราจึงมีกำลังใจยิ่งขึ้น

เราไม่เพียงได้รับกำลังใจเท่านั้น เรายังมีความชื่นชมยิ่งขึ้นที่ทิตัสมีความยินดี เพราะท่านทำให้จิตใจของเขาสงบ 14ถ้าข้าพเจ้าโอ้อวดเรื่องใดเกี่ยวกับท่านให้เขาฟังแล้ว ข้าพเจ้าก็ไม่อับอายเลย ตรงกันข้าม ทุกสิ่งที่เราพูดกับท่านเป็นความจริงฉันใด สิ่งที่เราโอ้อวดกับทิตัสก็ปรากฏเป็นความจริงฉันนั้น 15ความรักที่เขามีต่อท่านยิ่งทวีขึ้น เมื่อเขาระลึกว่าทุกท่านเชื่อฟังและเอาใจใส่ต้อนรับเขาด้วยความเคารพ 16ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ข้าพเจ้าเชื่อใจท่านได้ในทุกเรื่อง

 

7 a แปลตามตัวอักษรได้ว่า "ให้ที่แก่เรา" ซึ่งอาจมีความหมายได้อีกว่า "จงเข้าใจเราเถิด"

b แปลตามตัวอักษร "เนื้อหนังของเราไม่มีการพักผ่อน" เนื้อหนังหมายถึงธรรมชาติอ่อนแอของมนุษย์ (ดู รม 7:5 เชิงอรรถ c)

c หมายถึง "จดหมายที่ใช้ถ้อยคำรุนแรง" (ดู 2:3 เชิงอรรถ b)

d ผลดีจากจดหมายที่ใช้ถ้อยคำรุนแรง คือ ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ชาวโครินธ์มีต่อเปาโล และต่อผู้ทำผิด (ดู 2:5-8)

e ผู้ถูกดูหมิ่นคงเป็นทูตที่เปาโลส่งไป เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดู 2:6 เชิงอรรถ c เราไม่รู้ว่าความผิดที่ว่านี้คืออะไร

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก