"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

6 1ในฐานะผู้ร่วมงานของพระเจ้า เราขอร้องท่านทั้งหลาย อย่าเพียงแต่รับพระหรรษทานของพระองค์ไว้โดยไม่เกิดผล 2พระองค์ตรัสว่า “ในเวลาที่เหมาะสม เราได้รับฟังท่าน และในวันแห่งความรอดพ้น เราได้ช่วยเหลือท่าน” ขณะนี้คือเวลาที่เหมาะสม ขณะนี้คือวันแห่งความรอดพ้นa 3เราไม่เป็นอุปสรรคกีดขวางทางของใคร เพื่อมิให้ใครตำหนิงานรับใช้ของเรา 4แต่เราแสดงตนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในทุกกรณีด้วยความอดทนอย่างมาก ในความทุกข์ยาก ความขัดสน ความคับแค้น 5การถูกโบยตี การถูกจองจำ การจลาจล ความเหน็ดเหนื่อยจากการงาน การอดนอน การอดอาหาร 6เราแสดงตนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจ ความรู้ ความเพียรอดทน ความใจดี ความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า ความรักที่ไม่เสแสร้ง 7ถ้อยคำสัตย์จริงและด้วยพระอานุภาพของพระเจ้า โดยใช้ความชอบธรรมเป็นอาวุธทั้งมือซ้ายและมือขวา 8ทั้งยามมีเกียรติและยามไร้เกียรติ ทั้งเมื่อถูกกล่าวร้ายและกล่าวดี เราถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวง แต่เราก็พูดความจริง 9เราถูกกล่าวหาว่าไม่มีใครรู้จัก แต่เราก็มีคนรู้จักมาก เหมือนกับคนกำลังจะตาย แต่เราก็ยังมีชีวิต เหมือนคนถูกลงโทษ แต่เราก็ไม่ถูกประหารชีวิต 10เหมือนกับเป็นคนมีความทุกข์ แต่เราก็ยินดีเสมอ เหมือนกับเป็นคนยากจน แต่เราก็ทำให้คนจำนวนมากมั่งมี เหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรเลย แต่เราก็มีทุกอย่าง

คำเตือน

11พี่น้องชาวโครินธ์ทั้งหลาย เราพูดกับท่านอย่างตรงไปตรงมาและอย่างเปิดเผย 12เรามิได้ปิดใจต่อท่าน แต่ท่านกลับปิดใจไม่รักเรา 13ข้าพเจ้าพูดเหมือนพูดกับลูกๆ ว่า จงรักตอบเราเถิด จงเปิดใจให้กว้างด้วย

14bอย่าสมาคมกับผู้ไม่มีความเชื่อ ความชอบธรรมและความไม่ชอบธรรมมีอะไรร่วมกันบ้าง แสงสว่างและความมืดอยู่ด้วยกันได้อย่างไร 15พระคริสตเจ้าและเบลีอาร์cจะเข้ากันได้อย่างไร ผู้มีความเชื่อและผู้ไม่มีความเชื่อจะมีอะไรร่วมกันได้หรือ 16พระวิหารของพระเจ้าและรูปเคารพจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร เราdคือพระวิหารของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต พระองค์ตรัสไว้เช่นนี้ว่า “เราจะพำนักอยู่และจะดำเนินไปกับเขาทั้งหลาย เราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา 17ดังนั้น ท่านจงออกจากกลุ่มชนเหล่านั้น แยกตัวจากเขา พระเจ้าตรัส อย่าแตะต้องสิ่งใดที่มีมลทิน เราจะต้อนรับท่าน 18เราจะเป็นเหมือนบิดาของท่าน และท่านจะเป็นเหมือนบุตรชายหญิงของเรา พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพตรัสดังนี้

 

6 a มีช่วงเวลาคั่นกลาง (รม 13:11 เชิงอรรถ e) ระหว่างเวลาที่พระคริสตเจ้าได้เสด็จมาครั้งแรก (รม 3:26 เชิงอรรถ m) และจะเสด็จกลับมาอีกอย่างรุ่งโรจน์ (1 คร 1:8 เชิงอรรถ e) ช่วงเวลานี้เป็น "วันแห่งความรอดพ้น” เป็นเวลาที่พระเจ้าประทานไว้ให้มนุษย์กลับใจ (กจ 3:20ฯ) เป็นเวลาที่ประทานให้ "แก่ประชาชนที่เหลือรอด" (รม 11:5) และกับคนต่างศาสนา (รม 11:25; อฟ 2:12ฯ; ดู ลก 21:24; วว 6:11) เราไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้จะนานเท่าไร (1 ธส 5:1 เชิงอรรถ a) แต่ต้องถือเวลาแห่งการจาริกนี้เป็นช่วงเวลาสั้น (1 ปต 1:17; 1 คร 7:26-31; เทียบ วว 10:6; 12:12; 20:3) เต็มไปด้วยความยากลำบาก (อฟ 5:16; 6:13) และความทุกข์ทรมาน ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่สิริรุ่งโรจน์ในอนาคตจะมาถึง (รม 8:11) วาระสุดท้ายอยู่ใกล้แล้ว (1 ปต 4:7 ดู วว 1:3 เชิงอรรถ e และ 1 คร 16:22; ฟป 4:5; ยก 5:8) วันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว (รม 13:11) เราจึงจำเป็นต้องตื่นเฝ้า (1 ธส 5:6; มก 13:33) และใช้เวลาที่เหลือนี้อย่างดี (คส 4:5; อฟ 5:16) เพื่อความรอดพ้นของตนเองและของผู้อื่น (กท 6:10) และปล่อยให้พระเจ้าเป็นผู้ตอบแทนความดีความชั่วในที่สุด (รม 12:19; 1 คร 4:5)

b 6:14-7:1 เป็นการเตือนให้ระวังการแทรกซึมของประเพณีปฏิบัติของคนต่างศาสนา ซึ่งก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในพระศาสนจักร จะทำให้ขาดความต่อเนื่องกับพระคริสตเจ้าผู้สถาปนา ข้อความตอนนี้ดูเหมือนจะอยู่นอกบริบท

c เบลีอาร์ ภาษาฮีบรูว่า "เบลีอัล" แปลว่าไร้ค่าโดยสิ้นเชิง เป็นคำที่ใช้เรียกซาตาน

d สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ท่านทั้งหลาย" (ดู รม 12:1 เชิงอรรถ a; 1 คร 3:16 เชิงอรรถ e)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก