"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่สอง

บทนำ

คำขึ้นต้นและคำทักทาย การขอบพระคุณ

1 1จากเปาโล ผู้เป็นอัครสาวกของพระคริสตเยซูตามพระประสงค์ของพระเจ้า และจากทิโมธี พี่น้องของเรา

ถึงพระศาสนจักรของพระเจ้าที่อยู่ในเมืองโครินธ์ และถึงบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนซึ่งอยู่ทั่วแคว้นอาคายา 2ขอพระหรรษทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า สถิตกับท่านทั้งหลายเถิด

3ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระกรุณา และพระเจ้าผู้ประทานกำลังใจทุกประการa 4พระองค์ประทานกำลังใจในความทุกข์ยากต่างๆ ของเรา เพราะเราได้รับกำลังใจจากพระเจ้าแล้ว เราจึงให้กำลังใจผู้มีความทุกข์ทั้งมวลได้ 5เราได้รับการทรมานร่วมกับพระคริสตเจ้ามากฉันใด เราก็ได้รับกำลังใจเดชะพระคริสตเจ้ามากฉันนั้น 6เมื่อเรารับความทุกข์ยาก ท่านก็ได้รับกำลังใจและความรอดพ้น เมื่อเรารับกำลังใจ ท่านก็ได้รับกำลังใจซึ่งบันดาลให้ท่านมีพละกำลังที่จะอดทนต่อความทุกข์ยากเหมือนกับที่เรากำลังอดทนอยู่ 7เรามีความหวังอย่างแน่วแน่ในท่านทั้งหลาย เพราะเรารู้ว่าท่านมีส่วนร่วมรับความทุกข์ของเราฉันใด ท่านก็จะมีส่วนร่วมรับกำลังใจพร้อมกับเราด้วยฉันนั้นb

8พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านรู้ถึงความทุกข์ยากที่เราได้รับเมื่ออยู่ในแคว้นอาเซียc เราได้รับความทุกข์ยากอย่างล้นเหลือ เกินกำลังของเรา จนกระทั่งเราหมดหวังแม้จะมีชีวิตอยู่ต่อไป 9เรารู้สึกประหนึ่งว่าถูกตัดสินประหารชีวิต ความทุกข์ยากเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อมิให้เราไว้ใจตนเอง แต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้ผู้ตายกลับคืนชีพ 10พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากอันตรายยิ่งใหญ่ที่จะต้องตาย และพระองค์จะทรงช่วยให้เรารอดพ้นอีกd เรายังมั่นใจว่าพระองค์จะทรงช่วยให้เรารอดพ้นต่อไป 11เพราะท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาเพื่อเรา พระเจ้าจึงประทานพระพรให้เรา เพราะคำอธิษฐานภาวนาของคนจำนวนมาก คนจำนวนมากจึงขอบพระคุณeแทนเราf

I. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เปาโลเปลี่ยนแผนการเดินทาง

12เราภูมิใจเพราะมโนธรรมบอกให้เรารู้ว่า เราประพฤติต่อทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อท่านทั้งหลายด้วยเจตนาบริสุทธิ์gและด้วยใจจริงที่มาจากพระเจ้า มิใช่ประพฤติตามความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ แต่ประพฤติตามพระหรรษทานของพระเจ้า 13เราเขียนถึงท่านเฉพาะเรื่องที่ท่านอ่านหรือเข้าใจได้ 14ข้าพเจ้าหวังว่าเมื่อท่านเข้าใจเราแล้วส่วนหนึ่ง ท่านจะเข้าใจอย่างสมบูรณ์ในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า ท่านภูมิใจในเรา อย่างที่เราภูมิใจในท่าน

15ด้วยความมั่นใจเช่นนี้ ข้าพเจ้าจึงตั้งใจจะมาพบท่านก่อน เพื่อท่านจะได้รับพระหรรษทานอีกครั้งหนึ่งh 16ต่อจากนั้นข้าพเจ้าจึงจะเดินทางต่อไปยังแคว้นมาซิโดเนีย และจะกลับจากแคว้นมาซิโดเนียมาพบท่าน เพื่อท่านจะได้ช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าเดินทางต่อไปยังแคว้นยูเดียi 17แผนการเช่นนี้แสดงว่าจิตใจข้าพเจ้าโลเลกระนั้นหรือ หรือว่าการตัดสินใจของข้าพเจ้าเปลี่ยนไปตามอารมณ์ เช่นเดียวกับที่ประเดี๋ยวบอกว่าจริง ประเดี๋ยวบอกว่าไม่จริงกระนั้นหรือ 18พระเจ้าทรงเป็นพยานได้ว่าj ถ้อยคำที่เรากล่าวแก่ท่านนั้นมิได้เป็นการบอกทั้งจริงและไม่จริงในเวลาเดียวกัน 19พระคริสตเยซูพระบุตรของพระเจ้า ผู้ซึ่งข้าพเจ้า สิลวานัสk และทิโมธีประกาศให้ท่านรู้จักนั้น พระองค์ไม่ตรัสทั้งจริงและไม่จริงพร้อมกัน แต่ตรัสว่าจริงเท่านั้น 20พระสัญญาทั้งปวงของพระเจ้าlสำเร็จลงในพระองค์ด้วยคำว่า “จริง” เพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวคำว่า “อาเมน”m โดยทางพระองค์ เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 21ผู้ที่ทรงตั้งเราและท่านทั้งหลายในพระคริสตเจ้า 22และทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้า พระองค์ทรงประทับตราเราn ทรงประทานพระจิตเจ้าไว้ในดวงใจของเราเป็นเครื่องประกันด้วย

23ข้าพเจ้ายอมเสี่ยงชีวิตขานพระนามพระเจ้าให้ทรงเป็นพยานว่า ข้าพเจ้าไม่ได้กลับไปเมืองโครินธ์อีกเพื่อถนอมน้ำใจท่าน 24เราไม่บังคับให้ท่านเชื่อ แต่เราร่วมงานกับท่าน เพื่อให้ท่านมีความชื่นชมด้วย ท่านทั้งหลายมีความเชื่ออย่างมั่นคงอยู่แล้ว

 

1 a "กำลังใจ" ในที่นี้คือ กำลังใจที่บรรดาประกาศกได้ประกาศไว้เป็นลักษณะประการหนึ่งแห่งยุคพระผู้ไถ่ (อสย 40:1) ซึ่งพระเมสสิยาห์เป็นผู้นำมาให้ (ลก 2:25) สาระสำคัญของกำลังใจนี้คือการสิ้นสุดความทุกข์ยากและการเริ่มต้นยุคแห่งสันติภาพ และความชื่นชมยินดี (อสย 40:1ฯ; มธ 5:5) ในพันธสัญญาใหม่ ยุคใหม่ได้เริ่มต้นแล้ว และคริสตชนซึ่งเป็นหนึ่งกับพระคริสตเจ้าได้รับกำลังใจ แม้ยังต้องทนทุกข์อยู่อีก (1:4-7; 7:4 เทียบ คส 1:24) กำลังใจนี้ไม่เป็นเพียงการรับความบรรเทาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชิญชวนให้ทำการด้วย (ภาษากรีกใช้คำเดียวกันว่า paraklesis) กำลังใจนี้มาจากแหล่งเดียว คือ พระเจ้า (พระบิดา) (1:3, 4) โดยทางพระคริสตเจ้า (1:5) และโดยทางพระจิตเจ้า (กจ 9:31 เชิงอรรถ p) และคริสตชนจะต้องถ่ายทอดกำลังใจนี้ให้แก่ผู้อื่นด้วย (2 คร 1:4, 6; 1 ธส 4:18) พันธสัญญาใหม่ยังสอนอีกว่า กำลังใจนี้มาจากความก้าวหน้าในชีวิตคริสตชน (7:4, 6, 7) การกลับใจ (7:13) พระคัมภีร์ (รม 15:4) กำลังใจนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความหวัง (รม 15:4)

b ใน 2 คร เปาโลมักจะเน้นบ่อยๆ ถึงสิ่งที่ดูเหมือนขัดแย้งกันซึ่งอยู่ในพระคริสตเจ้า ดังนั้นสิ่งที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนั้นจึงอยู่ในเปาโลและในบรรดาคริสตชนด้วย เช่นที่เปาโลพูดถึงความทุกข์ทรมานและกำลังใจ (7:4) ความตายและชีวิต (4:10-12; 6:9) ความยากจนและความร่ำรวย (6:10; 8:9) ความอ่อนแอและความเข้มแข็ง (12:9-10) สิ่งที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเหล่านี้เป็นธรรมล้ำลึกปัสกา คือการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในโลกเก่าที่ยังมีบาปและความตายอยู่ด้วย (ดู 1 คร 1-2)

c ความทุกข์ยากประการหนึ่งในหลายๆ อย่างที่เปาโลพูดถึงใน 11:23ฯ

d บางฉบับว่า "และยังช่วยให้เรารอดพ้น"

e การขอบพระคุณมีบทบาทสำคัญในเทววิทยาของเปาโล ดูตอนเริ่มต้นจดหมายต่างๆ เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อของผู้รับจดหมาย (รม 1:8; 1 คร 1:4; ฟป 1:3; คส 1:3; 1 ธส 1:2; 2 ธส 1:3; ฟม 4) คำขอบพระคุณนี้มิได้เป็นสูตรตามธรรมเนียม ดังนั้น เมื่อเปาโลไม่ได้เขียนคำขอบพระคุณใน กท จึงต้องมีเจตนาพิเศษ (กท 1:1 เชิงอรรถ a) การขอบพระคุณทำให้กิจการทุกอย่างที่คริสตชนทำในพระนามของพระคริสตเจ้ามีคุณค่า ที่พระองค์ทรงนำมาถวายในการขอบพระคุณแด่พระบิดา (อฟ 5:20; คส 3:17) การขอบพระคุณเป็นหน้าที่ที่ตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าไม่เพียงแต่สำหรับคริสตชนเท่านั้น (1 ธส 5:18) สำหรับคนต่างศาสนาอีกด้วย (รม 1:21) การขอบพระคุณจึงเป็นเป้าหมายสุดท้ายของคำอธิษฐานภาวนาวอนขอพระหรรษทาน (1:11; 4:15) และเป็นเป้าหมายของการแสดงความรักฉันพี่น้อง (9:11-15) การขอบพระคุณจึงมีความสำคัญในพิธีกรรม (1 คร 14:16; อฟ 5:19ฯ; คส 3:16) และในการอธิษฐานภาวนาส่วนตัว (ฟป 4:6; 1 ธส 5:18)

f บางฉบับว่า "แทนท่าน" ภาษากรีกในข้อ 11 นี้ สับสนเข้าใจยาก

g ตามตัวอักษร "ความศักดิ์สิทธิ์"

h บางฉบับว่า "เพื่อจะนำความยินดีมาให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง"

i เปาโลคงได้เปลี่ยนแผนการที่กล่าวไว้ใน 1 คร 16:5-6

j ตามตัวอักษร "ดังที่พระเจ้าทรงซื่อสัตย์" เป็นสำนวนใช้ในคำสาบาน ความซื่อสัตย์ของพระเจ้า หมายถึง "ความมั่นคง" ของพระองค์เป็นอันดับแรก พระองค์ทรงเป็นศิลาของอิสราเอล (ฉธบ 32:4) และทรงเป็นที่มั่นอันปลอดภัย ความมั่นคงนี้ทำให้เราแลเห็นความมั่นคงของแผนการของพระองค์ เห็นความซื่อสัตย์ที่ทรงมีต่อพระสัญญา (สดด 89:1-8, 24ฯ) และโดยเฉพาะความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อแผนการแสดงความกรุณา และประทานความรอดพ้นในพันธสัญญาใหม่ (1 คร 1:9 เชิงอรรถ f; 10:13; 1 ธส 5:24; 2 ธส 3:3)

k สิลวานัส คือ ศิษย์ของเปาโล ซึ่งใน กจ ใช้ชื่อว่าสิลาส

l พระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จสมบรูณ์ได้เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าจะนอบน้อมเชื่อฟังและยินยอมปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาอย่างสมบูรณ์ ความจริงข้อนี้ยังหมายความด้วยว่า เปาโล "ซึ่งทำทุกสิ่งในพระคริสตเจ้า" ยึดเอาพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นผู้นำ มิใช่ทำตามความต้องการหรือความคิดที่เปลี่ยนไปมาตามอารมณ์ของตน (1:17-18 เชิงอรรถ j)

m อาเมน หมายความว่า "สิ่งมั่นคง ไว้ใจได้" เป็นคำตอบของมนุษย์ผู้มีความเชื่อต่อพระเจ้า ผู้ทรงแสดงความซื่อสัตย์ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า (เทียบ รม 1:25 เชิงอรรถ p)

n การเจิมและตรา หมายถึง พระพรของพระจิตเจ้าแก่ผู้มีความเชื่อทุกคน (อาจหมายถึงพิธีล้างบาปเข้าเป็นคริสตชน) (ดู อฟ 1:13 เชิงอรรถ n; 4:30 เชิงอรรถ m; 1 ยน 2:20 เชิงอรรถ k, 27 เชิงอรรถ p) หรืออาจหมายถึง พระพรพิเศษของพระจิตเจ้าให้เป็นธรรมทูต (แสดงความแตกต่างระหว่าง "เรา" และ "ท่านทั้งหลาย" ที่มีอยู่ในข้อ 21-22 ) พระพรพิเศษนี้ทำให้เปาโลเป็นผู้ประกาศอย่างซื่อสัตย์ว่า พระเจ้าทรงแสดงความซื่อสัตย์ของพระองค์ในพระคริสตเจ้า (ข้อ 17-20) พึงสังเกตการกล่าวถึงทั้งสามพระบุคคลแห่งพระตรีเอกภาพ ในข้อ 21-22

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก