การภาวนาในพิธีกรรม

2  1 ในขั้นแรกนี้ ข้าพเจ้าขอร้องaให้วอนขอ อธิษฐาน อ้อนวอนแทนและขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อมนุษย์ทุกคน  2เพื่อกษัตริย์และเพื่อผู้มีอำนาจb เราจะได้มีชีวิตที่สงบสุขราบรื่น เป็นชีวิตที่มีเกียรติด้วยความเคารพรักพระเจ้า  3การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดีงามและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระผู้ไถ่ของเรา  4พระองค์มีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นc และรู้ความจริงที่สมบูรณ์d  5ทั้งนี้เพราะมีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว และพระเจ้ากับมนุษย์ก็มีคนกลางแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่ง คือพระคริสตเยซูe  6ผู้ทรงมอบพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับมนุษย์ทุกคน การมอบพระองค์ดังกล่าวนี้คือการเป็นพยานยืนยันfที่ทรงให้ไว้ตามเวลาที่กำหนด     7และข้าพเจ้าก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศการเป็นพยานยืนยันนี้ เป็นอัครสาวกเป็นผู้สอนคนต่างชาติเรื่องความเชื่อและความจริง ข้าพเจ้ากำลังพูดความจริง มิได้พูดความเท็จ2 a "ข้าพเจ้าขอร้อง" สำเนาโบราณบางฉบับว่า "จงขอร้อง"

b เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อบ้านเมืองในความคิดของเปาโล ดู รม 13:1-7; ข้อความตอนปลายประโยค อาจสะท้อนความกลัวของเปาโลเกี่ยวกับอนาคต

c เรานำคำสอนหลายข้อออกจากข้อความนี้ เพื่ออธิบายข้อความยาก ๆ บางตอนในจดหมายถึงชาวโรม (รม 9:18,21;) ข้อความนี้ (ข้อ 5) เข้าใจได้ถ้าคำนึงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า (เทียบ มธ 12:29;     รม 3:29-30; อฟ 4:6;) และคำนึงถึงบทบาทเฉพาะของพระคริสตเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์ (เทียบ ฮบ 2:17; 8:6 เชิงอรรถ b;) เปาโลได้รับภารกิจมาจากพระผู้ไถ่ (ข้อ 7) ให้เทศน์ประกาศความรอดพ้นที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ทุกคน (กจ 9:15 เชิงอรรถ h; รม 1:1 เชิงอรรถ b;)

d ความรอดพ้น คือ การรู้ความจริง (4:3; 2 ทธ 2:25; 3:7; ทต 1:1;) แต่ความรู้นี้ยังรวมถึงการอุทิศตนทั้งหมดด้วย (ดู ฮชย 2:22 เชิงอรรถ v; ยน 8:32 เชิงอรรถ j; 2 ธส 2:12;)

e นั่นคือพระเยซูเจ้าทรงเป็นคนกลางในฐานะที่ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่ง และเพราะเหตุนี้เองที่พระองค์เป็นพระผู้ไถ่ของมนุษย์ทุกคนได้ (ข้อ 4) โดยสิ้นพระชนม์เพื่อเป็นค่าไถ่ (ข้อ 6 เทียบ ฮบ 2:14-17,15 เชิงอรรถ i;)

f เทียบ 6:13; การที่ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษยชาติ พระเยซูเจ้าทรงทำให้โลกเห็นชัดถึงแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้น ในฐานะที่ทรงเป็นพยานถึงพระบิดาเจ้าด้วยชีวิตทั้งหมด การเป็นพยานสูงสุดเกิดขึ้นโดยการสิ้นพระชนม์ (ต่อมาคำกรีกสำหรับคำว่า "พยาน" ถูกนำมาใช้สำหรับหมายถึง "มรณสักขี") (ดู ยน 3:11; วว 1:5; 3:14;)