"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

หน้าที่ความรับผิดชอบของทิโมธี

          18ทิโมธีลูกรัก ข้าพเจ้าขอแนะนำท่านตามที่ประกาศกkเคยพูดถึงท่านไว้ เพื่อท่านจะได้ใช้คำแนะนำเหล่านี้ต่อสู้อย่างกล้าหาญ  19โดยยึดความเชื่อและมโนธรรมที่ดีไว้ บางคนละทิ้งมโนธรรมที่ดี ความเชื่อของเขาจึงต้องพินาศ  20ข้าพเจ้าหมายถึง   ฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ซึ่งข้าพเจ้ามอบให้ซาตานlแล้ว เพื่อพวกเขาจะได้เรียนรู้ที่จะเลิกพูดดูหมิ่นพระเจ้าk ที่นี่และใน 4:14 เปาโลเตือนทิโมธีถึงบทบาทของ "ประกาศก" เมื่อคณะผู้อาวุโสได้ปกมือเหนือศีรษะของ     ทิโมธี (กจ 13:1-3; 11:27 เชิงอรรถ m)

l การลงโทษโดยขับออกจากหมู่คณะเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด "ที่จะปรับปรุงตนเอง" (ดู 1 คร 5:5 เชิงอรรถ d)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก