"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในหมู่คณะ

3 1ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำที่ท่านเชื่อถือได้ ผู้ใดใฝ่ฝันจะปกครองดูแลa เขาก็ปรารถนากิจการที่ดีงาม 2ดังนั้น ผู้ปกครองดูแลจะต้องประพฤติดีไม่มีที่ตำหนิ แต่งงานเพียงครั้งเดียวb รู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ สุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัยไมตรีและรู้จักสอน 3ต้องไม่ใช่นักดื่มหรืออันธพาล แต่จะต้องมีใจเยือกเย็น ไม่ชอบทะเลาะวิวาท ไม่โลภทรัพย์สินเงินทอง 4ต้องเป็นผู้ที่รู้จักปกครองคนในบ้านของตนได้ดี มีความประพฤติดี อบรมบุตรหลานให้อยู่ในโอวาท 5ผู้ใดไม่รู้จักปกครองคนในบ้านของตน ผู้นั้นจะรับผิดชอบดูแลพระศาสนจักรของพระเจ้าได้อย่างไร 6เขาไม่ควรเป็นผู้ที่เพิ่งกลับใจ มิฉะนั้นเขาอาจเกิดคิดหยิ่งจองหอง และต้องรับโทษอย่างที่ปีศาจได้รับ 7เขาจะต้องเป็นผู้ที่บุคคลภายนอกยอมรับนับถือ เพื่อเขาจะได้ไม่ถูกตำหนิและไม่ตกในบ่วงแร้วของปีศาจ

สังฆานุกร**

8สังฆานุกรก็เช่นเดียวกัน จะต้องเป็นที่น่าเคารพนับถือ ไม่ปลิ้นปล้อน ไม่ดื่มจัด และไม่หาผลประโยชน์ที่น่ารังเกียจ 9เขาจะต้องยึดมั่นในธรรมล้ำลึกของความเชื่อด้วยมโนธรรมที่บริสุทธิ์ 10เขาจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อน ถ้าไม่มีสิ่งใดขัดข้องจึงให้ทำหน้าที่สังฆานุกร 11สตรีcก็เช่นเดียวกัน จะต้องเป็นคนที่น่าเคารพนับถือ ไม่นินทาว่าร้าย ต้องรู้จักประมาณตนและเป็นที่วางใจได้ในทุกเรื่อง 12สังฆานุกรจะต้องแต่งงานเพียงครั้งเดียว และเป็นผู้ที่รู้จักปกครองบุตรหลานและคนในบ้านของตนได้ 13ผู้ทำหน้าที่สังฆานุกรได้อย่างดีก็จะได้รับเกียรติสูงสำหรับตน และพูดถึงความเชื่อในพระคริสตเยซูได้อย่างมั่นใจ

 ธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ

14ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่านและหวังว่าข้าพเจ้าจะมาพบท่านในไม่ช้า 15แต่ถ้ามาช้า ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านรู้ว่า เราจะต้องประพฤติตนอย่างไรในบ้านของพระเจ้า นั่นคือในพระ
ศาสนจักรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต พระศาสนจักรซึ่งเป็นหลักและรากฐานของความจริงd 16เรายืนยันได้ว่าธรรมล้ำลึกเรื่องความเคารพเลื่อมใสพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่นัก

พระองค์ทรงปรากฏeให้แลเห็นได้ในธรรมชาติมนุษย์

ทรงได้รับการประกาศว่าเที่ยงธรรมในพระจิตเจ้า

บรรดาทูตสวรรค์ได้เห็น

พระองค์ทรงได้รับการประกาศให้คนต่างศาสนารู้จัก

มนุษย์มีความเชื่อในพระองค์

พระองค์ทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าf

 

3 a “ปกครองดูแล” ที่นี่ไม่ใช้คำ “ผู้ปกครองดูแล” (episkopos) และ “ผู้อาวุโส” (presbyteros) แต่ใช้คำบอกหน้าที่เท่านั้น (ดู ทต 1:5ฯ, 5 เชิงอรรถ c)

b คุณสมบัติที่ให้ไว้และคุณสมบัติในข้อ 8-12 ไม่ใช่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้ปกครองดูแล แต่เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้มีตำแหน่งหน้าที่ทางการทุกตำแหน่งในพระศาสนจักร

** “สังฆานุกร” แปลคำภาษากรีก “diakonos” ซึ่งหมายถึงผู้ช่วยหรือผู้รับใช้ ผู้ปกครองดูแล (episkopos) (เทียบ ฟป 1:1)

c คำแนะนำนี้อาจมีไว้สำหรับสตรีที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย (เทียบ รม 16:1) มากกว่าที่จะมีไว้สำหรับภรรยาของสังฆานุกร

d พระศาสนจักรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต (ฉธบ 5:26 เชิงอรรถ d; 2 คร 6:16) คือบ้านของพระองค์ นั่นคือเป็นทั้งที่พำนักและครอบครัวของพระเจ้า (กดว 12:7; ฮบ 3:6; 10:21; 1 ปต 4:17) เป็นที่เก็บรักษาข่าวดีซึ่งช่วยให้รอดพ้นไว้อย่างปลอดภัย (ข้อ 16)

e “พระองค์” หมายถึง พระคริสตเจ้า แต่ในสำเนาโบราณหลายฉบับ (เช่น Vulg) กลับแปลว่า “มัน” ซึ่งหมายถึง “ธรรมล้ำลึก” (ดู คส 2:3 เชิงอรรถ a) ข้อความต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงสรรเสริญ หรือการประกาศความเชื่อในพิธีกรรมที่แต่งขึ้นเป็นคำยืนยันสั้นๆ หกประโยค จัดไว้เป็นคู่ๆ (เทียบ 6:15-16; 2 ทธ 2:11-13; ดู อฟ 1:3-14; ฟป 2:6-11; คส 1:15-20)

f ความศักดิ์สิทธิ์และพระเทวภาพของพระคริสตเจ้าได้ข้อพิสูจน์จากการที่พระองค์ได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในพระสิริรุ่งโรจน์ (ดู รม 1:4 เชิงอรรถ c) “ทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์” แปลตามตัวอักษร “ถูกยกขึ้นสู่สิริรุ่งโรจน์” นั่นคือ เมื่อเสด็จสู่สวรรค์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก