"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง

คำขึ้นต้น

1 1จากเปาโล สิลวานัสและทิโมธี

ถึงพระศาสนจักรที่เมืองเธสะโลนิกา ซึ่งอยู่ในพระเจ้าพระบิดา และในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า

ขอพระหรรษทานและสันติaสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด

ขอบพระคุณและแสดงความยินดี

2เราขอบพระคุณพระเจ้าทุกเวลาเพื่อท่านทุกคน ระลึกถึงท่านในคำภาวนา 3เราวอนขอเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดา เฝ้าระลึกอยู่เสมอถึงกิจการซึ่งแสดงความเชื่อของท่าน และระลึกถึงการงานที่แสดงความรักและความพากเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระคริสตเยซูbองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

4พี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้า เรารู้ว่าท่านได้รับเลือกสรร 5เพราะข่าวดีcที่เราประกาศมาถึงท่าน มิใช่ด้วยคำพูดเท่านั้น แต่ด้วยพระอานุภาพเดชะพระจิตเจ้า และด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม ท่านทั้งหลายรู้ว่า เราปฏิบัติตนอย่างไรในหมู่ท่านเพราะเห็นแก่ท่าน 6และท่านก็ได้ทำตามอย่างเราและตามแบบฉบับขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยท่านได้รับพระวาจาด้วยความทุกข์ยากหลายประการ แต่ท่านก็ยังมีความปีติยินดีที่มาจากพระจิตเจ้า 7ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงเป็นแบบอย่างให้กับผู้มีความเชื่อทุกคนในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายา 8พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังก้องมาจากท่าน ไม่เพียงแต่ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาเท่านั้น ความเชื่อของท่านในพระเจ้ายังเลื่องลือไปทั่วทุกหนทุกแห่ง จนเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกd 9เพราะคนเหล่านั้นพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเราว่า เราได้เริ่มงานในหมู่ท่านอย่างไร และท่านกลับใจละทิ้งรูปเคารพมาหาพระเจ้าอย่างไร เพื่อรับใช้พระเจ้าแท้จริงผู้ทรงชีวิต 10และรอคอยให้พระบุตรของพระองค์เสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูเจ้า ผู้ทรงช่วยเราให้พ้นจากพระพิโรธที่จะมาถึง พระเยซูเจ้านี้ พระเจ้าทรงบันดาลให้กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายe

 

1 a สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “จากพระเจ้า พระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า” (เทียบ 2 ธส 1:2)

b ให้สังเกตว่า ความเชื่อ ความหวังและความรัก ซึ่งเปาโลเน้นเป็นพิเศษใน 1 คร 13:13 เป็นคุณธรรมถาวรสามประการในชีวิตของคริสตชนแต่ละคน แต่ในที่นี้เปาโลพูดถึงบทบาทของคุณธรรมทั้งสามนี้ในชีวิตของพระศาสนจักร

c สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “ของพระเจ้า” หรือ “ของพระเจ้าของเรา” ข่าวดีที่ว่านี้ไม่เป็นเพียงการประกาศข่าวธรรมดา แต่หมายถึงแผนการแห่งความรอดพ้นทั้งหมดที่พระเจ้าทรงเปิดเผยในพันธสัญญาใหม่

d แม้ดูจะเกินความจริงไปบ้าง เปาโลต้องการจะบอกว่าชีวิตของคริสตชนที่ปฏิบัติตนตามข่าวดี เผยแผ่ความเชื่อออกไปเหมือนกับการประกาศพระวาจาของพระเจ้า

e ข้อ 9-10 ดูเหมือนจะเป็นการสรุปสั้นๆ ของคำประกาศสอนของเปาโล ข่าวดีที่เขาเทศน์สอนมีสาระสำคัญอยู่สองหัวข้อ คือ (1) การเน้นเรื่องมีพระเจ้าแต่องค์เดียว (เอกเทวนิยม) (มก 12:29 เชิงอรรถ b; 1 คร 8:4-6; 10:7,14; กท 4:8-9) และ (2) การเน้นเรื่องพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง (ดู 1 คร 1:7; 15:23 เชิงอรรถ n) ให้สังเกตว่าเปาโลเรียกพระเยซูเจ้าเป็น “พระบุตรของพระเจ้า” แล้วตั้งแต่ในจดหมายนี้ ซึ่งเป็นจดหมายฉบับแรกที่เปาโลเขียน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก