"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

ข. เพศสัมพันธ์ระหว่างญาติใกล้ชิด

5 1ข่าวร่ำลือกันมากว่า มีการผิดประเวณีเกิดขึ้นในหมู่ท่าน เป็นการผิดประเวณีชนิดที่ไม่เคยพบเห็นแม้ในหมู่คนต่างศาสนา กล่าวคือมีคนหนึ่งได้แม่เลี้ยงของตนaมาเป็นภรรยา 2และท่านยังภูมิใจ แทนที่จะเป็นทุกข์เศร้าโศก จงขับไล่คนที่ทำผิดเช่นนี้ไปเสีย 3ส่วนข้าพเจ้านั้น แม้ว่ากายจะอยู่ห่าง แต่ใจนั้นอยู่กับท่าน ข้าพเจ้าก็ตัดสินลงโทษผู้ที่ทำผิดนั้นแล้วประหนึ่งว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วย 4เมื่อท่านทั้งหลายร่วมชุมนุมกันในพระนามพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าb จิตใจของข้าพเจ้าก็อยู่ร่วมด้วยc พร้อมกับพระอานุภาพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 5จงมอบคนประเภทนี้ให้ซาตาน ให้เขามีชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมาน เพื่อจิตของเขาจะรอดพ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าd

6การโอ้อวดนั้นไม่ดีเลย ท่านไม่รู้หรือว่า เชื้อแป้งเพียงเล็กน้อยeก็ทำให้แป้งดิบทั้งก้อนฟูขึ้นได้ 7จงชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อท่านจะเป็นแป้งดิบก้อนใหม่ ดังที่ท่านก็เป็นแป้งไร้เชื้ออยู่แล้ว เพราะพระคริสตเจ้าองค์ปัสกาของเราถูกฆ่าบูชาแล้ว 8เราจงฉลองกันเถิด มิใช่ด้วยเชื้อแป้งเก่าคือความชั่วร้ายเลวทราม แต่ด้วยแป้งไร้เชื้อคือความจริงใจและสัจจะf

9ข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับก่อนgถึงท่านแล้วว่า อย่าสมาคมกับคนผิดประเวณี 10ข้าพเจ้ามิได้หมายถึงทุกคนในโลกนี้ที่ผิดประเวณี มีความโลภเอาแต่ได้ ชอบลักขโมย หรือกราบไหว้รูปเคารพ มิฉะนั้นท่านจะต้องออกจากโลกนี้ 11แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านนี้หมายความว่า อย่าสมาคมกับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องh แต่ผิดประเวณี โลภเอาแต่ได้ กราบไหว้รูปเคารพ นินทาว่าร้ายผู้อื่น ดื่มสุราเมามายหรือชอบลักขโมย อย่ากินอาหารร่วมโต๊ะกับคนประเภทนี้ 12ไม่ใช่ธุระอันใดของข้าพเจ้าที่จะตัดสินผู้ที่อยู่ภายนอกi แต่เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องตัดสินพี่น้องด้วยกันไม่ใช่หรือ 13พระเจ้าจะทรงตัดสินผู้ที่อยู่ภายนอก ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า

“จงขจัดคนชั่วร้ายออกไปจากหมู่คณะของท่าน”

 

5 a แปลตามตัวอักษร “ภรรยาของบิดา” พันธสัญญาเดิมห้ามไม่ให้สมรสกับแม่เลี้ยง (ลนต 18:8) และกฎหมายโรมันก็ห้ามเช่นกัน แต่พวกธรรมาจารย์ชาวยิวมักจะผ่อนผันการสมรสเช่นนี้แก่คนต่างศาสนาที่กลับใจ คริสตชนที่เมืองโครินธ์ซึ่งไม่อยู่ใต้กฎหมายโรมันคงไม่ห้ามการสมรสเช่นนี้ด้วย แต่การประชุมอัครสาวกที่กรุงเยรูซาเล็มได้ห้ามการสมรสดังกล่าว (กจ 15:20 เชิงอรรถ u)

b บางฉบับว่า “ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

c เปาโลขอร้องให้พระศาสนจักรที่เมืองโครินธ์รับรองคำตัดสินซึ่งท่านได้ตัดสินแล้ว ทำให้เป็นคำตัดสินของคริสตชนทุกคนในกลุ่มในพระนามพระเยซูเจ้า เทียบ มธ 18:18

d การปฏิบัติเช่นนี้ไม่ใช่ “บัพพาชนียกรรม” คำนี้ไม่มีปรากฏในพระคัมภีร์และไม่ตรงกับคำว่า anathema” ซึ่งเป็นการสาปแช่งให้ถูกทำลาย (16:22 เชิงอรรถ h; ยชว 6:17 เชิงอรรถ b) การลงโทษโดยการห้ามร่วมชุมนุมเป็นประเพณีปฏิบัติในสมัยพันธสัญญาเดิม ในศาสนายูดาย และในชุมชนที่คุมราน พันธสัญญาใหม่พูดถึงกรณีต่างๆ ของการลงโทษเช่นนี้ ซึ่งมีเหตุจูงใจและวิธีการแตกต่างกัน บางครั้ง ผู้ผิดถูกขับไล่จากหมู่คณะ ห้ามคบค้าด้วยชั่วระยะหนึ่ง (5:2, 9-13; 2 ธส 3:6-14; ทต 3:10; เทียบ 1 ยน 5:16-17; 2 ยน 10) บางครั้ง เขาก็ “ถูกมอบแก่ซาตาน” เช่นที่นี่ และ 1 ทธ 1:20 ซึ่งหมายความว่า เขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประชากรของพระเจ้าคือพระศาสนจักร และดังนั้นถูกปล่อยให้ต้องผจญกับอำนาจซึ่งพระเจ้าทรงอนุญาตให้แก่ปฏิปักษ์ (หรือซาตาน) (2 ธส 2:4 ดู โยบ 1:6 เชิงอรรถ g) ถึงกระนั้น แม้แต่ในกรณีดังกล่าวนี้ ยังมีความหวังว่าเขาจะเป็นทุกข์กลับใจ และได้รับความรอดพ้นในที่สุด เช่นกรณีที่พูดถึงในที่นี้ 2 ธส 3:15 หลักการลงโทษดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระศาสนจักรมีอำนาจปกครองอยู่บ้างต่อสมาชิก (ดู มธ 18:15-18, 18 เชิงอรรถ j)

e เชื้อแป้งในที่นี้ เป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อมทางศีลธรรม เช่นเดียวกับใน มธ 16:6//; กท 5:9; (ตรงข้ามกับใน มธ 13:33//; ซึ่งเชื้อแป้งหมายถึงอิทธิพลความดี) ขนมปังไร้เชื้อเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ (ข้อ 8) ข้อความนี้เป็นตัวอย่างของคำสอนทางศีลธรรมของเปาโล คือจงกลายเป็นสิ่งที่ท่านเป็นอยู่แล้ว “ท่านบริสุทธิ์อยู่แล้ว จงทำตนให้บริสุทธิ์” เมื่อท่านกลับใจมาเป็นคริสตชน พระคริสตเจ้าได้ทรงกระทำอะไรในตัวท่าน ก็จงเจริญชีวิตเช่นนั้นเถิด (เทียบ รม 6:11-12; คส 3:3-5)

f ในเทศกาลปัสกา ตามพิธีจารีตชาวยิวจะต้องเอาขนมปังมีเชื้อทั้งหมดออกไปจากบ้าน (อพย 12:15) ถวายลูกแกะเป็นบูชา (อพย 12:6) และกินขนมปังไร้เชื้อ (อพย 12:18-20) การทำเช่นนี้เป็นสัญลักษณ์เตรียมรับธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า พระคริสตเจ้าทรงถวายองค์เป็นบูชาดังลูกแกะปัสกาแท้จริง ทรงทำลายเชื้อแป้งเก่าคือบาป และทำให้เราดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ได้ ขนมปังไร้เชื้อเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์นี้ เปาโลใช้เป็นภาพเปรียบเทียบ บางทีเพราะได้เขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์ในเทศกาลปัสกา

g คือ จดหมายที่เปาโลเขียนก่อน 1 คร แต่ได้สูญหายไป (ดู ความรู้เกี่ยวกับจดหมายของเปาโล)

h “พี่น้อง” หมายถึง สมาชิกของกลุ่มคริสตชน (กจ 1:15 เชิงอรรถ s)

i “ผู้ที่อยู่ภายนอก” หมายถึง ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มคริสตชน เทียบ มก 4:11; คส 4:5; 1 ธส 4:12; 1 ทธ 3:7)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก