"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

5 1ทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสตเจ้า

ย่อมบังเกิดจากพระเจ้า

ทุกคนที่รักบิดา ย่อมรักบุตรของเขาด้วยa

2เรารู้ว่าเรารักบรรดาบุตรของพระเจ้า

เมื่อเรารักพระเจ้าและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์

3ความรักต่อพระเจ้าคือการปฏิบัติตามบทบัญญัติ

บทบัญญัติของพระองค์มิใช่ภาระหนัก

4เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าชนะโลกแล้ว

ชัยชนะที่ชนะโลกก็คือความเชื่อของเรา

กำเนิดความเชื่อ

5ใครเล่าชนะโลกได้

ถ้ามิใช่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า b

6พระองค์ทรงเป็นผู้เสด็จมาโดยน้ำและโดยพระโลหิตc

พระองค์คือพระเยซูคริสตเจ้า

พระองค์มิได้เสด็จมาโดยน้ำเพียงอย่างเดียว

แต่เสด็จมาโดยน้ำและโดยพระโลหิต

และพระจิตเจ้าทรงเป็นพยานถึงเรื่องนี้

เพราะพระจิตเจ้าทรงเป็นความจริง

7พยานมีสามอย่างd

8คือพระจิตเจ้า น้ำและพระโลหิต

และพยานทั้งสามอย่างก็ตรงกันe

9ถ้าเรายอมรับการเป็นพยานของมนุษย์

การเป็นพยานของพระเจ้านั้นย่อมยิ่งใหญ่กว่า

คือการเป็นพยานที่พระเจ้าทรงให้เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์

10ผู้ใดเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า

ย่อมมีการเป็นพยานอยู่ในตัวเขาแล้ว

แต่ผู้ที่ไม่เชื่อ

ย่อมทำให้พระเจ้าเป็นผู้ตรัสคำเท็จ

เพราะเขาไม่เชื่อการเป็นพยานซึ่งพระเจ้าประทานให้เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์

11การเป็นพยานนี้คือ

พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดรแก่เรา

และชีวิตนี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์

12ผู้ใดมีพระบุตรย่อมมีชีวิต

และผู้ใดไม่มีพระบุตรของพระเจ้าย่อมไม่มีชีวิต

13ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่านทั้งหลาย

ซึ่งเชื่อในพระนามพระบุตรของพระเจ้า

เพื่อท่านจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร

ภาคผนวกf

คำอธิษฐานเพื่อคนบาป

14ความมั่นใจของเราต่อพระองค์มีอยู่ว่า

ถ้าเราวอนขอสิ่งใดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์

พระองค์จะทรงฟังเรา

15และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังสิ่งที่เราวอนขอ

เราย่อมรู้ว่า เรามีสิ่งที่เราวอนขอนั้นแล้ว

16ผู้ใดเห็นพี่น้องทำบาป

ซึ่งไม่ใช่บาปที่นำไปสู่ความตาย

จงอธิษฐานภาวนาเพื่อพี่น้องคนนั้น แล้วพระเจ้าจะประทานชีวิตแก่เขา

แต่ต้องไม่ใช่บาปที่นำไปสู่ความตาย

มีบาปที่นำไปสู่ความตายg

และข้าพเจ้าไม่บอกให้ท่านอธิษฐานเพื่อบาปชนิดนี้

17ความอธรรมทุกชนิดเป็นบาป

แต่ไม่ใช่บาปทุกชนิดนำไปสู่ความตาย

บทสรุปh

18เรารู้ว่า ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาป

เพราะพระผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงเฝ้ารักษาเขาไว้

และมารร้ายไม่อาจแตะต้องเขาได้

19เรารู้ว่า เรามาจากพระเจ้า

โลกทั้งหมดอยู่ใต้อำนาจของมารร้าย

20เรารู้อีกว่า พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว

พระองค์ประทานความเข้าใจให้เรา

เพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้าแท้i

เราอยู่ในพระองค์

และอยู่ในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้

และทรงเป็นชีวิตนิรันดร

21ลูกที่รัก จงระวังตนจากรูปเคารพเถิดj

 

5 a ใครที่รักพระเจ้า ย่อมรักบุตรของพระองค์ด้วย ความรักต่อพระเจ้าแสดงออกในความรักต่อพี่น้อง ซึ่งเป็นมาตรการวัดความจริงใจของความรักนั้น (3:14, 17-19; 4:20) และเป็นบทบัญญัติข้อแรกที่มนุษย์ต้องปฏิบัติเพราะรักพระเจ้า (ข้อ 2-3; เทียบ 2:3-5; 3:22-24; มธ 22:26-40//; ยน 13:34=15:10-14; รม 13:9; กท 5:14) สรุปแล้ว ความเชื่อที่ทำให้เราเกิดจากพระเจ้านั้นย่อมตัดสินว่าความรักของเราเป็นความเชื่อแท้หรือไม่ (3:1; ยน 1:12 เชิงอรรถ j)

b ความคิดนี้เป็นข้อสรุปจากความคิดสองข้อก่อนหน้านั้น คือ (1) ผู้ที่มีความเชื่อก็เกิดจากพระเจ้า (ข้อ 1) และ (2) ผู้ที่เกิดจากพระเจ้าก็เป็นผู้ชนะ “โลก” (ข้อ 4) (ดู รม 1:4 เชิงอรรถ c)

c หมายถึง น้ำและพระโลหิตที่ไหลออกมาจากสีข้างที่ถูกหอกแทงของพระเยซูเจ้า

d สำเนาโบราณภาษาละติน (Vulg) ข้อ 7-8 อ่านได้ดังนี้ “พยานมีอยู่สามประการในสวรรค์ คือพระบิดา พระวจนาตถ์และพระจิตเจ้า และพยานทั้งสามก็ตรงกัน พยานมีอยู่สามประการในโลก คือพระจิตเจ้า น้ำและพระโลหิต” ข้อความที่เพิ่มขึ้นมาไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก หรือฉบับแปลในสมัยแรก หรือแม้ในสำเนาต้นฉบับ Vulg ที่ดีที่สุดด้วย น่าจะเป็นคำอธิบายที่ผู้คัดลอกคนหนึ่งเพิ่มเข้าไปในภายหลัง

e พยานทั้งสามยืนยันเรื่องเดียวกัน พระโลหิตและน้ำร่วมกับพระจิตเจ้า (2:20 เชิงอรรถ k; 27; ยน 3:5; 4:1) เป็นพยาน (ดู ยน 3:11 เชิงอรรถ f) ถึงพระภารกิจของพระบุตรผู้ประทานชีวิต (ข้อ 11; ยน 3:15 เชิงอรรถ h)

f จดหมายนี้จบแล้ว แต่ยังมีภาคผนวกเพิ่มเติมเช่นเดียวกับในพระวรสาร (ดู ยน 21)

g ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ผู้รับจดหมายรู้ว่า “บาปที่นำไปสู่ความตาย” นั้นหมายถึงอะไร อาจหมายถึงบาปผิดต่อพระจิตเจ้า หรือผิดต่อความจริง (ดู มธ 12:31-32; 32 เชิงอรรถ h) หรืออาจหมายถึงการทิ้งศาสนาของผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า (2:18-29; ฮบ 6:4-8)

h สามประโยคขึ้นต้นด้วย “เรารู้ว่า” เป็นการสรุปความเชื่อมั่นและความหวังที่สำคัญๆ ของคริสตชน ดังที่เขียนไว้ในจดหมาย

i มีพระเจ้าแท้เพียงพระองค์เดียว (ยน 17:3 เชิงอรรถ d; เทียบ 8:31; 1 ธส 1:19) และทรงเป็นพระองค์เดียวที่เรารู้ว่าทรงมีพระธรรมชาติแท้จริงอย่างไร นั่นคือทรงเป็นชีวิตและความรัก

j คำเตือนสุดท้ายเป็นข้อสรุปจากความจริงที่ว่ามีพระเจ้าแท้เพียงพระองค์เดียว “รูปเคารพ” ในที่นี้อาจเป็นสัญลักษณ์ของคนต่างศาสนาซึ่งอาจชักชวนมนุษย์ให้หันเหจากความเชื่อและความรัก

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก