"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่หนึ่ง

 

อารัมภบท

พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ เพื่อให้เรามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร

1 1เราประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับพระวจนาตถ์แห่งชีวิตa ซึ่งเป็นอยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่ม

เราได้ฟัง

เราได้เห็นด้วยตาของเรา

เราได้เฝ้ามอง

และเราได้สัมผัสด้วยมือของเรา

2ชีวิตนั้นได้ปรากฏ

เราได้เห็นและได้เป็นพยาน

เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงชีวิตนิรันดร

ซึ่งอยู่กับพระบิดา และปรากฏให้เราเห็น

3สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้

เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย

เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์bกับเรา

ความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา

และกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสตเจ้า

4เราเขียนเรื่องนี้ถึงท่าน เพื่อความปีติยินดีของเราcจะได้สมบูรณ์

I. การดำเนินชีวิตในความสว่าง

 

5นี่คือข่าวที่เราได้ฟังจากพระองค์

และเรากำลังประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้

คือ พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดใดๆ อยู่ในพระองค์เลย

6ถ้าเราพูดว่า เราสนิทสัมพันธ์กับพระองค์d

แต่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในความมืด

เราก็กำลังพูดเท็จ เพราะเราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริง

7แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตในความสว่าง

ดังที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในความสว่างแล้ว

เราทุกคนก็สนิทสัมพันธ์กันeด้วย

และพระโลหิตของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์

ก็ชำระเราให้สะอาดจากบาปทั้งปวง

 เงื่อนไขประการที่หนึ่ง การตัดขาดจากบาป

8ถ้าเราพูดว่า “เราไม่มีบาป”

เรากำลังหลอกตนเอง

และ “ความจริง” ไม่อยู่ในเราf

9พระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงเที่ยงธรรม

ถ้าเราสารภาพบาป

พระองค์จะทรงอภัยบาปของเรา

และจะทรงชำระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง

10ถ้าเราพูดว่า “เราไม่เคยทำบาป”

เราก็ทำให้พระองค์ตรัสคำเท็จ

และพระวาจาของพระองค์ไม่อยู่ในเรา

 

1 a พระวจนาตถ์หรือพระวาจาของพระเจ้าเป็นแหล่งกำเนิดชีวิต (ฉธบ 4:1; 32:47; มธ 4:4; 5:20; ฟป 2:16) ในที่นี้ “พระวจนาตถ์หรือพระวาจา” นำมาใช้กับพระบุตรของพระเจ้าที่บรรดาอัครสาวกได้อยู่ร่วมชีวิตด้วย “พระวจนาตถ์แห่งชีวิต” เป็นการกล่าวพาดพิงถึงความปรารถนาต่างๆ ที่แสดงออกมาใน 1:3; 5:11-13 (ดู ยน 1:1 เชิงอรรถ a; ข้อ 14 เชิงอรรถ i)

b การสนิทสัมพันธ์กันและการร่วมมีชีวิตกัน (ดู 1 คร 1:9 เชิงอรรถ f; 2 ปต 1:4) เป็นความคิดหลักในประสบการณ์ของยอห์นเกี่ยวกับชีวิตสนิทกับพระเจ้า (ยน 14:20; 15:1-6; 17:11, 20-26) ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคริสตชนเป็นผลมาจากการที่พระคริสตเจ้าทรงทำให้คริสตชนแต่ละคนสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า ความสนิทสัมพันธ์นี้ใช้วิธีพูดถึงได้หลายแบบ เช่นกล่าวว่า คริสตชน “ดำเนินชีวิตในพระเจ้า” และพระเจ้า “ทรงดำรงอยู่ในตัวเขา” (2:5, 6, 24, 27; 3:6, 24; 4:12, 13, 15, 16) หรือคริสตชน “บังเกิดมาจากพระเจ้า” “มีชีวิตใหม่จากพระองค์” (2:29; 3:9; 4:7; 5:1,18) คริสตชนมาจากพระเจ้า เป็นบุตรของพระองค์ (3:10; 4:4-6; 5:19) คริสตชนรู้จักพระเจ้า (2:3, 13, 14; 3:6; 4:7, 8) (เกี่ยวกับความรู้ถึงพระเจ้าและการประทับอยู่ของพระองค์ เทียบ ยน 14:17; 2 ยน 1:2) การสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้านี้แสดงออกมาในความเชื่อของบุคคลและในความรักที่มีต่อพี่น้อง (ดู 1:7 เชิงอรรถ e; ยน 13:34 เชิงอรรถ u) การให้การเป็นพยานของบรรดาอัครสาวกเป็นเครื่องมือนำไปสู่การสนิทสัมพันธ์กันนี้ (ข้อ 5; 2:7, 24, 25; 4:6; ยน 4:38; 17:20 เชิงอรรถ n; ดู กจ 1:8 เชิงอรรถ k; 21, 22)

c “ของเรา” สำเนาโบราณบางฉบับว่า “ของท่าน”

d การสนิทสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในชีวิตของพระเจ้า (1:3 เชิงอรรถ b) ผู้ทรงเป็นความสว่าง (1:5) และความรัก (4:8, 16) แสดงออกมาในความเชื่อและความรักต่อพี่น้อง (2:10, 11; 3:10, 17, 23; 4:8, 16)

e พระเจ้าประทับอยู่ในคริสตชน (1:3 เชิงอรรถ b) ในฐานะเป็นต้นกำเนิดของชีวิตใหม่ของพวกเขา เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแสงสว่าง (1:5) ความเที่ยงธรรม (2:29) และความรัก (4:8, 16) ใครก็ตามที่มีชีวิตเดียวกันกับพระเจ้าจะต้องดำเนินชีวิตของความสว่าง คุณธรรม ความรัก และถือตามบทบัญญัติ โดยเฉพาะบทบัญญัติที่ให้รักเพื่อนมนุษย์ทุกคน (2:10, 11; 3:10; 4:8, 16) ความเชื่อและความรักจึงเป็นหลักฐานที่แลเห็นได้ของการสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า (1:6, 7; 2:3, 6; 3:6, 10, 17, 24: 4:6, 8, 13, 16, 20)

f ผู้ที่พูดว่า “เราไม่มีบาป” อาจหมายถึงลัทธิย่อยลัทธิหนึ่งที่เรียกตนว่า “ผู้มีชีวิตจิต” (pneumatikoi) ลัทธินี้นำหน้าลัทธิไญยนิยมในศตวรรษที่สอง คนเหล่านี้ดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นว่าเป็นพวก “ดำเนินชีวิตตามอารมณ์ (psychikoi) หรือตามวัตถุ (hylikoi)” (ดู 1 คร 15:44 เชิงอรรถ w) ในที่นี้ ยอห์นกล่าวว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตสนิทกับพระเจ้าผู้ทรงอภัยบาป (2:2; 3:5) แม้จะตกในบาปบ้างเป็นครั้งคราว ก็ยังเป็นผู้ดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และปราศจากบาป (3:3, 6, 9; 5:18)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก