Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
9  ธันวาคม  2018
บทอ่าน บรค 5:1-9 ; ฟป-1 :4-6,8-11 ; ลก 3:1-6
พระวาสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 535
จุดเน้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะชำระเราให้บริสุทธิ์ ให้สมบูรณ์ และเตรียมเราสำหรับพระองค์เอง


          พวกเราหลายคนคงเคยได้ยินวลีที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” อาณาจักรโรมันเคยภาคภูมิใจในระบบถนน ที่เชื่อมต่อกันทุกภาคของจักรวรรดิ กับนครหลวง ถนนเหล่านี้ทำด้วยหิน ขยายออกไปทั่วทวีปยุโรป เอเชีย อาฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง ทาสเป็นผู้สร้าง และบรรดาชาติต่างๆที่เป็นเมืองขึ้น เป็นผู้จ่ายภาษี ถนนเหล่านี้เป็นฝีมือของวิศวกรรม...ข้ามเนินและภูเขา.... ลอดใต้สะพานสำหรับวางท่อระบายน้ำ.....หลบหลีกอุปสรรคธรรมชาติ... เป็นทางตรง

         นักบุญยอห์น บัปติส คงเคยเดินทางผ่านถนนโรมัน หลายครั้งในชีวิตตลอดจนผู้คนที่ออกมายังถิ่นทุรกันดาร เพื่อฟังยอห์นเทศน์ ยอห์นบอกบรรดาศิษย์ให้สร้างทางสายใหม่ สำหรับบุตรของพระเจ้า “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรง” ยอห์นมิได้บอกพวกเขาให้ใช้พลั่ว หรือ ขวาน แต่เขาภาวนาให้บรรดาศิษย์ทำทางแห่งความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเข้าในหัวใจ และสัมผัสวิญญาณของพวกเขา

          ยอห์นเป็นประกาศกองค์สุดท้ายก่อนพระเยซูเจ้า ศิษย์องค์แรกของท่านด้วย บรรดาผู้เต็มใจทำทางให้ตรงเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ยอห์น บอกว่าพระเจ้าจะรับสภาพมนุษย์ เสด็จมาพบพวกเขา พระองค์เสด็จมาเคียงข้างเรา เพื่อช่วยเราในการทำถนน และสร้างสะพาน สร้างถนนให้ตรง และราบเรียบ ด้วยการให้อภัยบาปเรา และ เคลื่อนย้ายอุปสรรคจากหนทางของเรา “หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมให้เต็ม ภูเขา และเนินทุกแห่งจะถูกปรับให้ต่ำลง” องค์พระผู้เป็นเจ้า จะชำระเราให้บริสุทธิ์ สมบูรณ์ และเตรียมเราสำหรับพระองค์เอง

          งานสร้างถนนนี้ได้เริ่มในวันที่เราได้รับศีลล้างบาป และยังต่อเนื่องจนถึงวันที่เราพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเวลาเราสิ้นใจ ดังที่นักบุญเปาโลได้บอกชาวฟิลิปปีว่า “ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มกิจการดีนี้ในท่านแล้ว จะทรงกระทำต่อไปให้สำเร็จบริบูรณ์” เพื่อช่วยสิ่งเหล่านี้ อัครสาวกเปาโลยังให้กำลังใจเรา ให้ความรักทวียิ่งขึ้น ทำให้เกิดความรู้ และวิจารญาณทุกเรื่อง ท่านจะแยกได้ว่าสิ่งใดดีเยี่ยม เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้ คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มิใช่จำนวนของขวัญที่ปรากฏใต้ต้นคริสต์มาส แต่ว่าเป็นพระพรของพระเจ้า พระบุตรแต่องค์เดียวผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อเรา และเพื่อความรอดพ้นของเรา

          ระหว่างเทศกาลนี้ เราทำหลายสิ่งเพื่อเตรี่ยมฉลองคริสต์มาสขอให้เราแน่ใจว่าเราออกแรงพยายามในเทศกาลรับเสด็จพระคริสตเจ้าทั้งการบังเกิดที่เบธเลเฮม และการเสด็จกลับมาในพระสิริรุ่งโรจน์ ฐานะ พระราชาของเรา ในพิธีบูชาขอบพระคุณนี้ เรามีส่วนในพระสัญญาที่มีเขียนในบันทึกของประกาศกอิสยาห์ว่า “แล้วมนุษย์ทุกคนจะเห็นความรอดพ้นจากพระเจ้า” ขอให้เราเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า...ออกไป..ประกาศข่าวดีที่เราได้ยินและได้รับนี้

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing
(ตุลาคม-ธันวาคม 2018) หน้า 556-557.

จาก Sharing the Word Through the Liturgical Year
โดย Gustavo Gutierrez, หน้า 126-128.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย