Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
9  ธันวาคม  2018
บทอ่าน บรค 5:1-9 ; ฟป-1 :4-6,8-11 ; ลก 3:1-6
พระวาสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 535
จุดเน้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะชำระเราให้บริสุทธิ์ ให้สมบูรณ์ และเตรียมเราสำหรับพระองค์เอง


          พวกเราหลายคนคงเคยได้ยินวลีที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” อาณาจักรโรมันเคยภาคภูมิใจในระบบถนน ที่เชื่อมต่อกันทุกภาคของจักรวรรดิ กับนครหลวง ถนนเหล่านี้ทำด้วยหิน ขยายออกไปทั่วทวีปยุโรป เอเชีย อาฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง ทาสเป็นผู้สร้าง และบรรดาชาติต่างๆที่เป็นเมืองขึ้น เป็นผู้จ่ายภาษี ถนนเหล่านี้เป็นฝีมือของวิศวกรรม...ข้ามเนินและภูเขา.... ลอดใต้สะพานสำหรับวางท่อระบายน้ำ.....หลบหลีกอุปสรรคธรรมชาติ... เป็นทางตรง

         นักบุญยอห์น บัปติส คงเคยเดินทางผ่านถนนโรมัน หลายครั้งในชีวิตตลอดจนผู้คนที่ออกมายังถิ่นทุรกันดาร เพื่อฟังยอห์นเทศน์ ยอห์นบอกบรรดาศิษย์ให้สร้างทางสายใหม่ สำหรับบุตรของพระเจ้า “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรง” ยอห์นมิได้บอกพวกเขาให้ใช้พลั่ว หรือ ขวาน แต่เขาภาวนาให้บรรดาศิษย์ทำทางแห่งความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเข้าในหัวใจ และสัมผัสวิญญาณของพวกเขา

          ยอห์นเป็นประกาศกองค์สุดท้ายก่อนพระเยซูเจ้า ศิษย์องค์แรกของท่านด้วย บรรดาผู้เต็มใจทำทางให้ตรงเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ยอห์น บอกว่าพระเจ้าจะรับสภาพมนุษย์ เสด็จมาพบพวกเขา พระองค์เสด็จมาเคียงข้างเรา เพื่อช่วยเราในการทำถนน และสร้างสะพาน สร้างถนนให้ตรง และราบเรียบ ด้วยการให้อภัยบาปเรา และ เคลื่อนย้ายอุปสรรคจากหนทางของเรา “หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมให้เต็ม ภูเขา และเนินทุกแห่งจะถูกปรับให้ต่ำลง” องค์พระผู้เป็นเจ้า จะชำระเราให้บริสุทธิ์ สมบูรณ์ และเตรียมเราสำหรับพระองค์เอง

          งานสร้างถนนนี้ได้เริ่มในวันที่เราได้รับศีลล้างบาป และยังต่อเนื่องจนถึงวันที่เราพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเวลาเราสิ้นใจ ดังที่นักบุญเปาโลได้บอกชาวฟิลิปปีว่า “ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มกิจการดีนี้ในท่านแล้ว จะทรงกระทำต่อไปให้สำเร็จบริบูรณ์” เพื่อช่วยสิ่งเหล่านี้ อัครสาวกเปาโลยังให้กำลังใจเรา ให้ความรักทวียิ่งขึ้น ทำให้เกิดความรู้ และวิจารญาณทุกเรื่อง ท่านจะแยกได้ว่าสิ่งใดดีเยี่ยม เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้ คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มิใช่จำนวนของขวัญที่ปรากฏใต้ต้นคริสต์มาส แต่ว่าเป็นพระพรของพระเจ้า พระบุตรแต่องค์เดียวผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อเรา และเพื่อความรอดพ้นของเรา

          ระหว่างเทศกาลนี้ เราทำหลายสิ่งเพื่อเตรี่ยมฉลองคริสต์มาสขอให้เราแน่ใจว่าเราออกแรงพยายามในเทศกาลรับเสด็จพระคริสตเจ้าทั้งการบังเกิดที่เบธเลเฮม และการเสด็จกลับมาในพระสิริรุ่งโรจน์ ฐานะ พระราชาของเรา ในพิธีบูชาขอบพระคุณนี้ เรามีส่วนในพระสัญญาที่มีเขียนในบันทึกของประกาศกอิสยาห์ว่า “แล้วมนุษย์ทุกคนจะเห็นความรอดพ้นจากพระเจ้า” ขอให้เราเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า...ออกไป..ประกาศข่าวดีที่เราได้ยินและได้รับนี้

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing
(ตุลาคม-ธันวาคม 2018) หน้า 556-557.

จาก Sharing the Word Through the Liturgical Year
โดย Gustavo Gutierrez, หน้า 126-128.