Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
25 พฤศจิกายน  2018
บทอ่าน ดนล 7:13-14 ; วว 1:5-8 ; ยน 18:33ข-37
พระวาสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 217, 549, 559, 600, 2471
จุดเน้น พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ไม่เหมือนองค์อื่น พระองค์ทรงถวายแบบอย่างการดำเนินชีวิตแก่เรา

        เมื่อเราคิดถึงพระมหากษัตริย์ เราชาวไทยก็คิดถึงพระเจ้าอยู่หัวในราชวงศ์จักรี หรือราชวงศ์อังกฤษ มีทั้งเรื่องราวดีๆ และบางทีก็ไม่ดีตามภาษามนุษย์ ไม่เหมือนพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลที่เราฉลองวันนี้

          ในฐานะประเทศหนึ่ง ที่ได้ต่อสู้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากนักการเมือง เราต่างหวังว่าพวกเขาจะนำความก้าวหน้ามาสู่ประชาชนและบ้านเมือง แต่บ่อยๆ เราก็ผิดหวัง
วันนี้เราฉลองพระคริสตเจ้ากษัตริย์ ดูเหมือนว่าเราต้องการภาพลักษณ์ที่แตกต่างของกษัตริย์ เราต้องดูภาพลักษณ์เดิมของกษัตริย์ เพื่อจะได้เข้าใจดีขึ้นว่าวันฉลองวันนี้กล่าวถึงพระเยซูเจ้า และเกี่ยวกับเราในฐานะสมาชิกของอาณาจักรพระเจ้า

          ความคิดโบราณเกี่ยวกับกษัตริย์ในอุดมคติ หมายถึง กษัตริย์เป็นผู้เผชิญกับการตัดสินใจเรื่องยากๆ ด้วยปรีชาญาณ เมตตาธรรม และความยุติธรรม พระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตรับใช้ประชาชน เป็นแบบอย่างเต็มไปด้วยศรัทธาและรับใช้ช่วยเหลือ สร้างสันติสุข และยอมอุทิศชีวิตเพื่อประชาชนของพระองค์ ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ และยอมสละชีวิตเพื่อประชาชน ถ้าจำเป็น

           ภาพลักษณ์ของกษัตริย์ในสมัยก่อนช่วยเราให้เข้าใจพระเยซูคริสตเจ้าดีขึ้น พระองค์เป็นผู้อุทิศชีวิตเป็นแบบฉบับการดำเนินชีวิตประจำวัน พระองค์เป็นผู้สร้างสันติมาสู่สังคมที่มีความขัดแย้ง พระปรีชา เมตตาธรรม และความยุติธรรมเป็นแบบอย่างการตัดสินใจและการกระทำของเรา พระองค์ทรงเต็มใจถวายชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเรา
ในฐานะพระราชาที่ดีที่สุด พระเยซูเจ้าทรงสอนเราด้วยแบบอย่างว่า พระราชาแท้จริงไม่ใช่เรื่องเสน่ห์ อำนาจ หรือความร่ำรวยมั่งคั่ง แต่เป็นเรื่องการรับใช้ ในฐานะพระมหากษัตริย์ของเรา พระองค์ดำรงชีวิตรับใช้ด้วยความรักและสุภาพ เราต้องใจเมตตา ยุติธรรม และซื่อสัตย์ เต็มใจนำสันติของพระเจ้ามาสู่สถานการณ์ที่ท้าทาย พระองค์ทรงเรียกเราให้สละชีวิต เพื่อผู้อื่นจะได้มีชีวิต

          นี่เป็นรูปแบบกษัตริย์ซึ่งเราแต่ละคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วควรปฏิบัติ ทำให้เราเห็น (นิมิต) ฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ แสดงให้เราเข้าใจว่าต้องยืนขึ้นต่อหน้าอำนาจของโลก เราต้องพร้อมถวายชีวิตเพื่อติดตามพระอาณาจักรของพระเจ้า

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing
(ตุลาคม-ธันวาคม 2018) หน้า 533-534.