Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
25 พฤศจิกายน  2018
บทอ่าน ดนล 7:13-14 ; วว 1:5-8 ; ยน 18:33ข-37
พระวาสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 217, 549, 559, 600, 2471
จุดเน้น พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ไม่เหมือนองค์อื่น พระองค์ทรงถวายแบบอย่างการดำเนินชีวิตแก่เรา

        เมื่อเราคิดถึงพระมหากษัตริย์ เราชาวไทยก็คิดถึงพระเจ้าอยู่หัวในราชวงศ์จักรี หรือราชวงศ์อังกฤษ มีทั้งเรื่องราวดีๆ และบางทีก็ไม่ดีตามภาษามนุษย์ ไม่เหมือนพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลที่เราฉลองวันนี้

          ในฐานะประเทศหนึ่ง ที่ได้ต่อสู้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากนักการเมือง เราต่างหวังว่าพวกเขาจะนำความก้าวหน้ามาสู่ประชาชนและบ้านเมือง แต่บ่อยๆ เราก็ผิดหวัง
วันนี้เราฉลองพระคริสตเจ้ากษัตริย์ ดูเหมือนว่าเราต้องการภาพลักษณ์ที่แตกต่างของกษัตริย์ เราต้องดูภาพลักษณ์เดิมของกษัตริย์ เพื่อจะได้เข้าใจดีขึ้นว่าวันฉลองวันนี้กล่าวถึงพระเยซูเจ้า และเกี่ยวกับเราในฐานะสมาชิกของอาณาจักรพระเจ้า

          ความคิดโบราณเกี่ยวกับกษัตริย์ในอุดมคติ หมายถึง กษัตริย์เป็นผู้เผชิญกับการตัดสินใจเรื่องยากๆ ด้วยปรีชาญาณ เมตตาธรรม และความยุติธรรม พระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตรับใช้ประชาชน เป็นแบบอย่างเต็มไปด้วยศรัทธาและรับใช้ช่วยเหลือ สร้างสันติสุข และยอมอุทิศชีวิตเพื่อประชาชนของพระองค์ ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ และยอมสละชีวิตเพื่อประชาชน ถ้าจำเป็น

           ภาพลักษณ์ของกษัตริย์ในสมัยก่อนช่วยเราให้เข้าใจพระเยซูคริสตเจ้าดีขึ้น พระองค์เป็นผู้อุทิศชีวิตเป็นแบบฉบับการดำเนินชีวิตประจำวัน พระองค์เป็นผู้สร้างสันติมาสู่สังคมที่มีความขัดแย้ง พระปรีชา เมตตาธรรม และความยุติธรรมเป็นแบบอย่างการตัดสินใจและการกระทำของเรา พระองค์ทรงเต็มใจถวายชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเรา
ในฐานะพระราชาที่ดีที่สุด พระเยซูเจ้าทรงสอนเราด้วยแบบอย่างว่า พระราชาแท้จริงไม่ใช่เรื่องเสน่ห์ อำนาจ หรือความร่ำรวยมั่งคั่ง แต่เป็นเรื่องการรับใช้ ในฐานะพระมหากษัตริย์ของเรา พระองค์ดำรงชีวิตรับใช้ด้วยความรักและสุภาพ เราต้องใจเมตตา ยุติธรรม และซื่อสัตย์ เต็มใจนำสันติของพระเจ้ามาสู่สถานการณ์ที่ท้าทาย พระองค์ทรงเรียกเราให้สละชีวิต เพื่อผู้อื่นจะได้มีชีวิต

          นี่เป็นรูปแบบกษัตริย์ซึ่งเราแต่ละคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วควรปฏิบัติ ทำให้เราเห็น (นิมิต) ฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ แสดงให้เราเข้าใจว่าต้องยืนขึ้นต่อหน้าอำนาจของโลก เราต้องพร้อมถวายชีวิตเพื่อติดตามพระอาณาจักรของพระเจ้า

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing
(ตุลาคม-ธันวาคม 2018) หน้า 533-534.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย