Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันอาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
 9  กันยายน  2018
บทอ่าน อสย 35:4-7ก ; ยก 2:1-5 ; มก 7:31-37
พระวาสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 1151, 1504
จุดเน้น ให้เราเปิดหูฟังสาระพระวรสารวันนี้

         หลายคนคงรู้สึกแปลกใจที่พระเยซูเจ้าทรงใช้นิ้วยอนหูของคนใบ้หูหนวก และทรงใช้พระเขฬะ (น้ำลาย) แตะลิ้นของเขา ขอเราเข้าใจว่ากิจการของพระเยซูเจ้าวันนี้เป็นสัญลักษณ์มิใช่อัศจรรย์ การที่พระเยซูเจ้าทรงใช้นิ้วยอนหูเป็นสัญลักษณ์แทนการเปิดหูให้ได้ยินเสียง การใช้น้ำลายแตะลิ้นเป็นสัญลักษณ์ของการคลายลิ้นของชายคนนั้น อัศจรรย์อยู่ในอำนาจของพระเจ้าในพระบุตรเยซูคริสตเจ้า ผู้ช่วยชายคนนั้นจากความป่วยไข้ ตรัสว่า “เอฟฟาธา จงเปิดเถิด”

        “จงเปิดเถิด” พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเราให้เปิดอย่างไร? เปิดหูฟังสาระพระวรสารมากกว่าปฏิเสธที่จะฟัง เปิดปากเพื่อประกาศสาระพระวรสารมากกว่าคงอยู่เงียบๆ

        เราอาจอยากกล่าวขอโทษกับชายคนนั้นในพระวรสารวันนี้ ใช่หรือไม่ ไม่ต้องขอโทษ เมื่อมีโอกาสฟังพระเยซูเจ้าตรัสกับเรา และแบ่งปันสิ่งที่เขาต้องกล่าวกับผู้อื่น การมาวัดจะมีความหมายน้อยมากถ้าเราไม่ตั้งใจฟัง หรือพูดซ้ำสิ่งที่เราได้ยินพระเจ้าตรัสกับเราแก่ผู้อื่นบ้าง

        หลายคนคงมิได้ตระหนักเรื่องนี้ อาจคิดถึงเรื่องอื่นๆ โดยมิรู้ตัว เพราะเรายุ่งกับหลายสิ่ง จนทำให้เราหลงทางได้ง่ายๆ บางทีเราอาจมีสติแต่เพราะเราขี้อาย ที่ต้องแบ่งปันความรักของพระเจ้าที่โรงเรียน ในที่ทำงาน หรือกับเพื่อนบ้าน

       เป็นไปได้ไหม วันนี้พระเจ้าทรงเรียกเราให้ทำความสะอาดหู ทำให้ได้ยินเสียงชัดขึ้น เมื่อเราดำเนินชีวิตตามความเชื่อท่ามกลางผู้อื่น เป็นไปได้ไหม พระเจ้าทรงเชิญเราวันนี้ให้ทบทวนสิ่งที่เราฟัง และคำพูดที่ออกจากปากของเรา เป็นไปได้ไหมที่พระเจ้ากำลังเชิญเราอีกครั้งหนึ่ง ให้ช่วยกันรักษาคำตอบ คือ ได้ (ครับ)

        เอฟฟาธา จงเปิดเถิด ใช่แล้ว ให้เราเปิดใจต้อนรับพระเจ้าที่สัมผัสใจเราวันนี้ ให้ลิ้นของเราอิสระ พูดอะไรที่ยกจิตใจผู้อื่น นำความจริง และความใจดีมาสู่ครอบครัวและเพื่อนบ้านของเรา

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing
(กรกฎาคม-กันยายน 2018) หน้า 407-408.