Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันอาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
 9  กันยายน  2018
บทอ่าน อสย 35:4-7ก ; ยก 2:1-5 ; มก 7:31-37
พระวาสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 1151, 1504
จุดเน้น ให้เราเปิดหูฟังสาระพระวรสารวันนี้

         หลายคนคงรู้สึกแปลกใจที่พระเยซูเจ้าทรงใช้นิ้วยอนหูของคนใบ้หูหนวก และทรงใช้พระเขฬะ (น้ำลาย) แตะลิ้นของเขา ขอเราเข้าใจว่ากิจการของพระเยซูเจ้าวันนี้เป็นสัญลักษณ์มิใช่อัศจรรย์ การที่พระเยซูเจ้าทรงใช้นิ้วยอนหูเป็นสัญลักษณ์แทนการเปิดหูให้ได้ยินเสียง การใช้น้ำลายแตะลิ้นเป็นสัญลักษณ์ของการคลายลิ้นของชายคนนั้น อัศจรรย์อยู่ในอำนาจของพระเจ้าในพระบุตรเยซูคริสตเจ้า ผู้ช่วยชายคนนั้นจากความป่วยไข้ ตรัสว่า “เอฟฟาธา จงเปิดเถิด”

        “จงเปิดเถิด” พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเราให้เปิดอย่างไร? เปิดหูฟังสาระพระวรสารมากกว่าปฏิเสธที่จะฟัง เปิดปากเพื่อประกาศสาระพระวรสารมากกว่าคงอยู่เงียบๆ

        เราอาจอยากกล่าวขอโทษกับชายคนนั้นในพระวรสารวันนี้ ใช่หรือไม่ ไม่ต้องขอโทษ เมื่อมีโอกาสฟังพระเยซูเจ้าตรัสกับเรา และแบ่งปันสิ่งที่เขาต้องกล่าวกับผู้อื่น การมาวัดจะมีความหมายน้อยมากถ้าเราไม่ตั้งใจฟัง หรือพูดซ้ำสิ่งที่เราได้ยินพระเจ้าตรัสกับเราแก่ผู้อื่นบ้าง

        หลายคนคงมิได้ตระหนักเรื่องนี้ อาจคิดถึงเรื่องอื่นๆ โดยมิรู้ตัว เพราะเรายุ่งกับหลายสิ่ง จนทำให้เราหลงทางได้ง่ายๆ บางทีเราอาจมีสติแต่เพราะเราขี้อาย ที่ต้องแบ่งปันความรักของพระเจ้าที่โรงเรียน ในที่ทำงาน หรือกับเพื่อนบ้าน

       เป็นไปได้ไหม วันนี้พระเจ้าทรงเรียกเราให้ทำความสะอาดหู ทำให้ได้ยินเสียงชัดขึ้น เมื่อเราดำเนินชีวิตตามความเชื่อท่ามกลางผู้อื่น เป็นไปได้ไหม พระเจ้าทรงเชิญเราวันนี้ให้ทบทวนสิ่งที่เราฟัง และคำพูดที่ออกจากปากของเรา เป็นไปได้ไหมที่พระเจ้ากำลังเชิญเราอีกครั้งหนึ่ง ให้ช่วยกันรักษาคำตอบ คือ ได้ (ครับ)

        เอฟฟาธา จงเปิดเถิด ใช่แล้ว ให้เราเปิดใจต้อนรับพระเจ้าที่สัมผัสใจเราวันนี้ ให้ลิ้นของเราอิสระ พูดอะไรที่ยกจิตใจผู้อื่น นำความจริง และความใจดีมาสู่ครอบครัวและเพื่อนบ้านของเรา

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing
(กรกฎาคม-กันยายน 2018) หน้า 407-408.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย