Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันอาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
 2  กันยายน  2018
บทอ่าน ฉธบ 4:1-2, 6-8 ; ยก 1:17-18, 21-22, 27 ; มก 7:1-8, 14-15, 21-23
พระวาสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 574, 581, 582, 1764, 2196
จุดเน้น ให้เราทำมากกว่าฟังข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ของพระเจ้า พระเจ้าทรงเรียกเราให้ปฏิบัติด้วยความรัก

        ทั้งโมเสสและพระเยซูเจ้า เป็นรูปแบบผู้มีปรีชาญาณในพระคัมภีร์ โมเสสมอบพระบัญญัติ 10 ประการแก่ประชาชน พระเยซูเจ้า ให้แบบอย่างต่อการประทับของพระเจ้า และแบบชีวิตในพระอาณาจักร

       ในบทอ่านแรก โมเสส ต้องการส่งต่อปรีชาญาณนี้ และสอนประชากรของพระเจ้าให้รักษาพระบัญญัติ ถ้าปรารถนาให้พระเจ้าอวยพร และนำทางพวกเขา เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ พวกเขาก็แสดงให้โลกเห็นพระปรีชาญาณ และอานุภาพของพระเจ้า พระบัญญัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานศีลธรรมที่สูงส่งกว่าของชนชาติอื่น และท้าทายให้ปฏิบัติต่อกันเหมือนที่พระเจ้าได้ปฏิบัติกับพวกเขา

       พระเยซูเจ้า เป็นพระปรีชาญาณของพระเจ้า ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในพระวรสารวันนี้ โดยการช่วยพวกเขาแยกแยะระหว่างพระบัญญัติของพระเจ้า และประเพณีของมนุษย์ ชาวฟาริสี และธรรมาจารย์ถือว่าทั้งสองสิ่งนี้เท่ากัน และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ โดยไม่เคารพพระบัญญัติของพระเจ้า

       พระเยซูเจ้า ทรงทราบความผิดของพวกเขา และท้าทายพวกเขาด้วยคำของประกาศกอิสยาห์ว่า “ประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปาก แต่ใจของเขาอยู่ไกลจากเรา เขานมัสการเราอย่างไร้ความหมาย เขาสั่งสอนบัญญัติของมนุษย์เหมือนกันเป็นสัจธรรม” บรรดาผู้นำได้เอาการตัดสินของตนมาแทน และให้ความสำคัญกับสิ่งที่มาจากใจของตนเอง มากกว่าพระวาจาของพระเจ้า แต่กิจการชั่วร้ายและบาปมาจากความคิดภายในมนุษย์ ไม่ใช่มาจากภายนอก สิ่งที่พระเจ้าประทานให้เรา ย่อมไม่ผิด แต่ความคิด และกิจการที่เราทำให้บทบัญญัติของพระเจ้าเสื่อมเสีย และเรามีมลทิน

      นักบุญยากอบสะท้อนคำสอนนี้ หลายปีต่อมาในจดหมายว่า “การปฏิบัติศาสนกิจบริสุทธิ์ และไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดา คือการเยี่ยมเด็กกำพร้า และหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตนให้พ้นจากมลทินของโลก” นั้นคือเราต้องไม่แค่ฟังพระวาจา เหมือนชาวฟาริสี แต่ต้องปฏิบัติด้วยความรัก เรารู้ว่าเรามีวิญญาณ และมโนธรรมเราต้องรับผิดชอบสำหรับกิจการของเราทุกประการ บทอ่านวันนี้เตือนใจเรา

      ขอให้พระเจ้าประทานพระพรหลั่งไหลมาสู่เราอย่างสมบูรณ์ ถ้าเราติดตามพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ ขอให้ศีลมหาสนิทที่เตือนใจถึงพระบัญญัติรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เปลี่ยนแปลงเราให้ทำดีสู่โลก ให้เราถวายเกียรติพระเจ้ามิใช่ด้วยการภาวนาเท่านั้น แต่ด้วยความรักในหัวใจ และกิจการของเรา

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing
(กรกฎาคม-กันยายน 2018) หน้า 396-398.