Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
(วันสื่อมวลชน)
5   สิงหาคม  2018
บทอ่าน
อพย 16:2-4 , 12-15 ; อฟ 4: 17,20-24;ยน6:24-35
พระวาสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)423, 698, 728, 1094, 1296, 2835
จุดเน้น ที่นี่ในถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าทรงเลี้ยงเราอย่างน่ามหัศจรรย์

      พระเจ้าทรงจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับประชากรของพระองค์ อย่างน่ามหัศจรรย์อย่างไร ในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ พระเจ้าทรงตอบคำต่อว่าของประชาชนพระองค์ได้นำออกจากการเป็นทาส ทรงจัดให้มีฝูงนกคุ่ม และมานนารับประทานทุกวัน ในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ประทานให้มากพอตามที่พวกเขาต้องการ เมื่อพวกเขาต้องการ เพื่อให้พวกเขาไว้วางใจในพระองค์ ทรงทำตามความต้องการทุกประการ ทุกวัน

       1200 ปีต่อมา พระเยซูเจ้าทรงอธิบายแก่ประชาชนว่าพระองค์ทรงเป็นปังแห่งชีวิต เป็นคำตอบสำหรับความต้องการทุกอย่าง พระองค์เป็นผู้เติมเต็มทุกความจำเป็น ทุกวัน เพราะพระองค์เป็นอาหารซึ่งประทานชีวิตนิรันดรให้แก่โลก

        เรามีบางสิ่งเหมือนกับชาวอิสราเอลผู้กำลังเดินทางในถิ่นทุรกันดาร และเหมือนกับประชาชนที่พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงด้วยมานนาต่อมาพวกเขาแสวงหาพระเยซูเจ้า ต้องการมากขึ้นอีก ไม่ว่าเราอาศัยอยู่ในเมือง ในชนบท หรือในพื้นที่ห่างไกลที่สุด เราพบกับถิ่นทุรกันดารในชีวิต พบกับความยากลำบากเมื่อเรากำลังเสีย หรือกำลังพบการท้าทายที่ดูแก้ไขยากมากๆ

        พระเยซูเจ้าทรงเตือนใจเรา เหมือนที่พระองค์ได้เตือนประชาชนในสมัยของพระองค์ ว่าเราต้องวางใจพึ่งพละกำลัง และอาหารที่ไม่เสื่อมสลายไป อาหารที่เลี้ยงวิญญาณ และนำชีวิตนิรันดรมาให้เรา เหมือนนักบุญเปาโลที่สอนชาวเอเฟซัสว่า “อย่าดำเนินชีวิตโดยไร้ความคิดดังที่คนต่างศาสนา กระทำกันอีกต่อไป… ท่านจงถอดสภาพมนุษย์เก่า… จงมีจิตใจและความรู้สึกนึกคิดอย่างใหม่” แน่นอนนักบุญเปาโล กำลังพูดมิใช่เพียงวิธีที่เราคิด แต่วิธีที่เราดำเนินชีวิต และการดำเนินชีวิตในชุมชนคริสตชน หมายถึงการฉลองและการร่วมพิธีมิสซา รับศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหล่อหลอมและเปลี่ยนแปลงเราให้ดำเนินชีวิตในโลกนี้ และโลกหน้า

       เหมือนที่ประชาชนได้ทำ และชาวเอเฟซัสได้ทำ ให้เราแสวงหาพระเยซูเจ้า และวางใจในพระองค์ เมื่อเราต้องการสิ่งใด พระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อนำชีวิตมาสู่โลก และเพื่อช่วยเหลือเราให้เดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารแห่งชีวิตนี้

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing (กรกฎาคม-กันยายน 2018), หน้า 353-354.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย