Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก
29 มิถุนายน เลื่อนไปสมโภช 1 กรกฎาคม 2018
บทอ่าน กจ 12:1-11 ; 2 ทธ 4:6-8, 17-18 ; มธ 16:13-19
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 153, 424, 440, 442, 552, 553, 586, 869, 881, 1444, 1969
จุดเน้น นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลเป็นรูปแบบของวิธีตอบการเรียกของพระเจ้าด้วยความรักยิ่งใหญ่


           วันนี้เราสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก เรารู้จักท่านทั้งสองจากพระวรสารกิจการอัครสาวก และจดหมายพันธสัญญาใหม่ เราเคารพให้เกียรติท่านทั้งสอง เพราะมีหลายเหตุผล ท่านเป็นแบบอย่างที่ให้แรงบันดาลใจและความกล้าหาญ การตั้งใจจริง และเต็มใจติดตาม เมื่อพระเยซูเจ้าได้เรียก และไปในที่พระเจ้าทรงนำ ท่านเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ ได้แสดงให้เราเห็นความอ่อนแอภาษามนุษย์ แต่ความไม่สมบูรณ์ก็มิได้เป็นอุปสรรคให้บรรลุความรอดพ้น

          ทั้งนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล ได้พลีชีวิตเป็นมรณสักขีที่กรุงโรม ในระหว่างสมัยจักรพรรดิเนโร ประมาณปี ค.ศ. 67 จักรพรรดิเนโรได้เบียดเบียนคริสตชนอย่างโหดร้ายในสมัยนั้น ทั้งนักบุญเปาโลและนักบุญเปโตรรู้ว่ากำลังเผชิญอันตรายในการประกาศพระวรสาร และในการสร้างพระศาสนจักร แต่ทั้งสองก็มิได้หวั่นไหวรีรอ

          ในบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือกิจการอัครสาวก และพระวรสารนักบุญมัทธิว ถูกเขียนอย่างดีหลังจากที่ทั้งสองเป็นมรณสักขีแล้ว ช่างมีความหมายมาก พระเจ้าทรงเลือกนักบุญเปโตรให้เป็นผู้นำพระศาสนจักร ให้สร้างพระศาสนจักรและให้ปกป้องพระศาสนจักร เราทราบ (และพระเจ้าทรงรู้ด้วย) ว่านักบุญเปโตรมีบางช่วงเวลาที่ขาดความเชื่อ มีความกลัว และปฏิเสธเต็มที่ว่าไม่รู้จักพระเยซูเจ้า ที่สุดท่านได้ตอบการเรียกของพระเจ้าด้วยความรักยิ่งใหญ่ หากพระเจ้าทรงขอให้นักบุญเปโตรทำอะไรมากมายเช่นนั้น คือปฏิบัติตามพระประสงค์อย่างซื่อสัตย์... เราจะไม่ทำตามหรือ

       ในจดหมายถึงทิโมธี คิดว่านักบุญเปาโลได้เขียนไม่นานก่อนมรณกรรม เราได้ยินว่านักบุญเปาโลเห็นอนาคตชัดเจน ทั้งชีวิตฝ่ายโลก กำลังจะถึงวาระสุดท้าย และชีวิตฝ่ายสวรรค์ ชีวิตนิรันดรกับพระเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์ นักบุญเปาโลพอใจกับพระเจ้าได้เลือกท่านโดยตรง นักบุญเปาโลภูมิใจที่สามารถเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า มิใช่ภูมิใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท่านกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่เคียงข้างและประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า เพื่อการประกาศข่าวดีจะได้สำเร็จไปโดยทางข้าพเจ้า และคนต่างชาติทั้งหลายจะได้ฟังข่าวดี”

       นักบุญเปาโลได้ไปประกาสข่าวดีเหนือขอบเขตวัฒนธรรมและศาสนาของลัทธิยิว มิใช่คำขอร้องง่ายๆ และท่านก็ทำสำเร็จ ขณะที่รู้ตัวว่าท่านทำบาป เป็นคนอ่อนแอ แต่มีความมั่นใจในพระเจ้า หากท่านเหมือนนักบุญเปโตร สามารถกระทำมากมายด้วยความอ่อนน้อมอย่างซื่อสัตย์ ต่อพระประสงค์ของพระเจ้า เราจะไม่สามารถทำได้อย่างไร

       พ่อมิได้แนะนำว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นมรณสักขีฝ่ายร่างกาย ถึงแม้ยังคงมีหลายแห่งในโลกสมัยนี้ เพราะพระเจ้ามิได้จำกัดว่าทรงเลือกอะไรให้เราทำในนามของพระองค์ เราก็ไม่ควรจำกัดตนเองด้วย

      เราไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ เหมือนนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล (ก็ไม่สมบูรณ์) แต่เราสามารถมีความเชื่อเหมือนนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลได้ ถ้าเราแข่งขันดีๆ ถ้าเราวิ่งมาถึงเส้นชัย และรักษาความเชื่อไว้แล้ว เราก็จะได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมที่รอเราอยู่ โดยอาศัยพระหรรษทานพระเจ้าทรงเลือกเรา ในพระหรรษทานเราตอบรับ ขอให้เราเปิดใจเสมอ ไม่ว่าที่แห่งใดที่พระหรรษทานจะนำเรา

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing (เมษายน-มิถุนายน 2018), หน้า 290-291.