Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา
10 มิถุนายน 2018
บทอ่าน ปฐก 3:9-15 ; 2 คร 4:13-15:1 ; มก 3:20-35
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 500, 539, 548, 574, 1864
จุดเน้น เราต้องสร้างชีวิตของเราบนพระเยซูเจ้า


      ใครเคยสร้างบ้านหรือสร้างอาคาร ย่อมรู้ว่ารากฐานสำคัญเพียงใด ก่อนสร้างกำแพง หรือ หลังคาคลุมโครงสร้าง รากฐานต้องมั่นคง รากฐานมั่นคงแข็งแรงต้องมีการเตรียมและทำงานมากมาย หากรากฐานถูกสร้างบนพื้นที่ไม่มั่นคง อาคารนั้นจะพังในที่สุด มันเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้น (ว่าจะพังเมื่อไร ช้า หรือ เร็ว)

       พระเยซูเจ้าเชิญชวนเราในฐานะศิษย์ ให้ใส่ใจรากฐานว่าสนับสนุนชีวิตประจำวันของเราจริงๆ ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าให้สังเกตดีๆ ว่า บ้านฝ่ายจิตที่สร้างบนรากฐานที่ไม่มั่นคง ก็จะพัง มีบางคนเยาะเย้ยพระเยซูเจ้าในพระวรสาร คิดว่าพระองค์เสียสติ เป็นพวกเดียวกับปีศาจเอง พระเยซูเจ้าตรัสว่า บ้านที่สร้างบนฐานเช่นนั้นจะพังทลายเอง

      อย่างไรก็ดี บางคนสร้างบ้านบนรากฐานของพระเยซูเจ้า อาจดูเหมือนมีสติไม่ปกติ ทำไมเราต้องทำเช่นนั้น ที่สุดแล้ว ชีวิตที่แข็งแรงมั่นคงเรียกร้องให้เราต้องมีสิ่งที่ดีที่สุด บางคนกล่าวว่า ชีวิตที่ดีกว่าและประสบผลสำเร็จกว่า คือ คนที่ประสบผลสำเร็จเพื่อคนจะชื่นชมหรืออิจฉาเรา เพื่อเราจะมีอำนาจและอิทธิพลที่เราสามารถจัดการ เพื่อกำหนดชะตาของเราเองได้ นี่เป็นรากฐานที่มั่นคงที่สุด ซึ่งสร้างชีวิตคนหนึ่ง – ตามความคิดของโลก

      พระเยซูเจ้าทรงเตือนใจเราว่า ถ้าชีวิตของเราถูกสร้างบนอำนาจ อิทธิพล ชื่อเสียงเกียรติยศ หรือความสำเร็จ เท่านั้น สุดท้ายสิ่งเหล่านี้จะพังทลาย บทสรุปของพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เรายึดกับสิ่งที่ทำให้เราพึงพอใจแท้จริง ตามที่พระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ พระองค์ก็ทรงเตือนใจเราว่า พละกำลังสูงสุดในชีวิตของเรา มาจากความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์และกับประชากรของพระศาสนจักร

       หากพระเยซูเจ้าและชีวิตที่พระองค์ทรงสอนเรา กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา คือเราดำเนินชีวิตแบบสมาชิกในครอบครัวของพระองค์ เราก็มีโอกาสเพ่งมองที่พระเยซูเจ้า พยายามเลียนแบบวิถีชีวิตและความรักที่เสียสละตน เพื่อร่วมมือกับพระหรรษทานในการนำสันติ และเมตตาธรรมมั่นคงยิ่งขึ้นมาสู่โลกของเรา

      ช่างน่ายินดีที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเราโดยอาศัยคำพูด และแบบอย่างการดำเนินชีวิตและความรักแก่เรา ในฐานะเป็นทั้งรากฐานและศิลาหัวมุม

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing (เมษายน-มิถุนายน 2018), หน้า 261-262.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย