Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
15  เมษายน 2018
 บทอ่าน
กจ 3:13-15, 17-19 ; 1 ยน 2:1-5ก ; ลก 24:35-48

พระวรสารนักบุญยอห์นสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 108, 112, 572, 601, 627, 641, 644, 645, 652, 702, 730, 981, 999, 1094, 1120, 1122, 1304, 1329, 1347, 2605, 2625, 2763
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 52, 491
จุดเน้น พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ทรงช่วยเราให้พ้นจากความกลัว และทำให้เรามั่นใจว่าพระองค์ทรงมีชีวิตใหม่ตลอดกาล

      พระวรสารวันนี้เล่าเรื่องศิษย์สองคนระหว่างเดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูส พบปะกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ พวกเขาตาสว่างและจำพระเยซูเจ้าได้ตอนทรงบิขนมปัง บัดนี้ ศิษย์ทั้งสองคนจึงรีบออกเดินทางกลับ (11 กิโลเมตร) ไปกรุงเยรูซาเล็ม ไปที่ห้องชั้นบน ที่รับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกับพระเยซูเจ้า อัครสาวกทุกองค์ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นเพราะกลัวว่า บรรดาผู้ที่ประหารชีวิตพระเยซูเจ้าจะตามหาพวกเขาด้วย

      พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่พวกเขาในห้องนั้น... ทรงมอบสันติสุขที่พระองค์ผู้เดียวสามารถมอบให้ได้ พระองค์ทรงทำให้พวกเขามั่นใจว่าจะเห็นชัยชนะ ไม่พ่ายแพ้ ว่าพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพจริงๆ พระองค์ไม่ใช่ผี ไม่ต้องวุ่นวายใจ... ไม่ต้องสงสัย พระองค์ทรงรับประทานอาหารกับพวกเขา ทรงทำให้พวกเขาเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่ทำนายไว้ในพระคัมภีร์ฮีบรู ได้สำเร็จเป็นจริงอาศัยพระทรมานของพระองค์ พันธกิจของบรรดาศิษย์คือต้องไปบอกคนอื่นๆ ถึงความจริงเดียวกันนี้ แผนการแห่งความรอดพ้นของพระเจ้ามิได้จบสิ้นที่เขากัลวารีโอ แต่มันเป็นชัยชนะ

         พระเยซูเจ้าทรงให้พวกเขาเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้ ในหนังสือกิจการอัครสาวก นักบุญเปโตรได้กล่าวปราศรัยกับประชาชน ท่านเป็นพยานจริงๆ ก่อนที่พระจิตเจ้าจะเสด็จมายังท่านในลมพัดแรงกล้าและเปลวไฟ ท่านกลัวเหมือนอัครสาวกอื่นๆ ได้ซ่อนตัวไม่ให้คนอื่นๆ เห็นในที่สาธารณะ บัดนี้ ความเชื่อในการกลับคืนชีพมาแทนความกลัว นักบุญเปโตรยืนในที่สาธารณะ ในฐานะเป็นศิลาของพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า เชิญชวนผู้ฟังให้กลับใจ... มารับศีลล้างบาป เพื่อจะได้ชัยชนะของพระคริสตเจ้า
พี่น้อง ทุกวันนี้ บางคนยังไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า หลายคนไม่สนใจฟัง อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า และพักพิงไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า การกลับคืนพระชนมชีพนี้กลายเป็นสมอเรือที่ทำให้เรามีความหวัง เป็นพิเศษ ในเวลามืดมิดในชีวิตของเรา ในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ พระเยซูเจ้าทรงขจัดความกลัว แบบเดียวกันกับที่พระองค์ได้ทำระหว่างทางไปหมู่บ้านเอมมาอูสและในห้องชั้นบน เหมือนบรรดาศิษย์ พระองค์ทรงเรียกเราให้ออกไป และช่วยคนอื่นๆ ให้เป็นอิสระจากความกลัว โดยประกาศข่าวดีว่าพระคริสตเจ้าทรงชนะความตายแล้ว

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing (เมษายน-มิถุนายน 2018), หน้า 174-175.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย