Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
3 ธันวาคม 2017
บทอ่าน
อสย 63:16-17, 19, 64:2-7 ; 1 คร 1:3-9 ; มก 13:33-37
การทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยความยินดี
        ให้เราเริ่มการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารนักบุญมาระโกกระตุ้นเราให้สนใจเครื่องหมายแห่งกาลเวลา สนใจประวัติศาสตร์


การพบปะในเวลาที่ไม่รู้
       นักบุญมาระโกเตือนเราตอนเริ่มพระวรสารว่า “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว” (1:15) ท่านพูดถึง Kairos (ไครอส) ภาษากรีกแปลว่า เวลาแห่งพระพร เวลาที่ดี มิได้กำหนดวันเจาะจง เมื่อไรสิ่งสำคัญจะเกิดขึ้น ที่นี่อีก นักบุญมาระโกใช้คำว่า Kairos เพื่อบอกเราว่าเราต้องตื่นเฝ้า และรู้จักพิจารณาดูโอกาสที่พระเจ้าทรงเลือกมาพบปะกับเรา “เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร” (13:33)

       แต่บนพื้นฐานสิ่งที่เราถูกล่อลวงให้พิจารณาตามสามัญสำนึก เราอาจค้านว่า เราไม่ควรฉลองคริสต์มาสในวันเดียวกันของปีมิใช่หรือ ในวันอาทิตย์แรกของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารนักบุญมาระโกช่วยเราให้เลิกคิดตามลำดับเวลา วันที่ 25 ธันวาคม มาถึงแล้วก็ผ่านไป โดยที่เราไม่ได้พบปะกับพระเยซูเจ้าในชีวิตปัจจุบันของเราและในประวัติศาสตร์ เพราะมีการโฆษณาสิ่งที่ไร้ประโยชน์มากมาย วันฉลองคริสต์มาสของเราจึงไม่เป็นดังสิ่งที่นักบุญเปาโลสอนว่า “ไม่มีที่ติในวันที่พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา” (1 คร 3:8) วันฉลองคริสต์มาสมาถึงและผ่านไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิต ไม่มี “พยานถึงพระคริสตเจ้า” (ข้อ 6) ช่วยเราให้เข้มแข็งขึ้น

จงปลุกความหวัง
         เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น เราต้องตื่นเฝ้า ตามที่นักบุญมาระโกกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีก “จงตื่นเฝ้า... อย่าหลับใหลในชีวิตคริสตชน” คิดว่าเราได้รับแล้วครั้งเดียวก็พอตลอดไป ในพิธีกรรมของเรามีการตื่นเฝ้า ปัสกาเป็นต้น พร้อมกับมีความหมายทางเทววิทยาลึกซึ้ง เหมือนคนเฝ้าประตู คอยตื่นเฝ้าไว้ (ข้อ 34) เราต้องใส่ใจสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องการเผยแสดงในเหตุการณ์ต่างๆ ในบางประเทศ เราเห็นสถานการณ์แย่ลงๆ ในชีวิตประจำวันของคนจน ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมทวีมากขึ้น ทั้งเรื่องใหม่ และเรื่องเดิม มีการประกาศเรื่องเดิมๆ ประชาสัมพันธ์ฝ่ายเดียว และหลอกชาวบ้าน ก่อนที่สาเหตุแท้ของสถานการณ์ อยุติธรรมและความตายจะปรากฏ

         หลายครั้งเรารู้สึกว่าประชาชนไม่มีความหวัง การเตรียมรับพระเยซูเจ้าจึงมีความหมายว่าเราปฏิเสธที่จะยอมรับสถานการณ์นั้น จงตื่นเฝ้า จึงรวมถึงการอุทิศตนทำอะไรบางอย่าง มีความหวังไม่ใช่ภาพหลอกๆ สำหรับคนจน ในการต้อนรับเสด็จพระคริสตเจ้า เรามั่นใจว่า “พระเจ้าผู้ซื่อสัตย์มั่นคงในการรักษาคำสัญญา” (1 คร 1:9) เวลาสำหรับการพบปะนี้เป็นแผนการของพระเจ้า แต่ก็เป็นงานของเราด้วย มิใช่แบบโชคชะตาตามลำดับเวลา เพราะดังที่เราได้ฟังในบทอ่านแรก พระเจ้า “เสด็จมาพบผู้ที่ยินดีปฏิบัติความยุติธรรม และระลึกถึงพระองค์โดยเดินตามหนทางของพระองค์” (อสย 64:5)

       ที่จริง เราต้องปฏิบัติความยุติธรรมด้วยความยินดีและความหวัง มิใช่ด้วยความขมขื่นและความท้อใจ ดังนั้นพระเจ้าจะเสด็จมาพบเรา และเราจะฉลองวันพระคริสตสมภพอย่างมีความหมายในชีวิตและในประวัติศาสตร์ของประชาชน (ชาวไทย)

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Sharing the Word Through the Liturgical Year
โดย Gustavo Gutierrez, หน้า 4-5.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย