Get Adobe Flash player

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

วันอาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017
บทอ่าน 1 พกษ 19:9ก, 11-13ก ; รม 9:1-5 ; มธ 14:22-33
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 448
                                ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 453
จุดเน้น พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้ละทิ้งความมั่นคงปลอมของโลกนี้ไว้ข้างหลัง และมาหาพระองค์เมื่อเรารู้สึกกลัวมากที่สุด


            ทำไมนักบุญเปโตรได้ลงจากเรือ ในฐานะชาวประมงที่ทำงานกับทะเลสาบกาลิลีทั้งชีวิต นั่นต้องเป็นสิ่งสุดท้ายที่ท่านจะทำ (คือละจากเรือ) ท่านคงไม่คิดเช่นนี้ในสภาพแวดล้อมธรรมดา เมื่อเรือเจอลมแรงและโต้คลื่นสูง เวลามีพายุการอยู่ในเรือย่อมปลอดภัยที่สุด ควรมีความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง สิ่งที่น่าทำคืออยู่ในเรือ และพยายามนำเรือออกจากพายุ ใช่ไหมครับ

            เพราะฉะนั้นทำไมท่านจึงลงจากเรือ ทะเลมีพายุทำให้ท่านตกใจกลัว จะทำอะไรโง่ๆ เช่นนั้น ไม่ใช่เช่นนั้นแน่ เพราะเปโตรแล่นเรือและหาปลาที่นี่มาทั้งชีวิต ย่อมเคยพบอากาศแย่ๆ เช่นนี้มาแล้ว มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขา เขาคิดว่าการที่พระเยซูเจ้าทำดำเนินอยู่บนน้ำเป็นมายากล และเขาต้องการทดลองเดินบนน้ำบ้าง “ผมทำบ้างได้ไหม” ไม่ได้ ไม่น่าได้ เขาพยายามพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าศิษย์อื่นๆ มั้ง ไม่ใช่ ไม่น่าเป็นเช่นนั้น

            เราเคยเห็นเปโตรในพระวรสารตอนอื่นๆ เขาเป็นคนกล้าและหลายครั้งเป็นคนตรงไปตรงมา พูดหรือทำอะไรก่อนคิด เขาเป็นคนจริงใจ ไม่คิดหาเหตุผลมาก แน่นอน พระองค์ว่าท่านไม่สามารถเดินบนน้ำ ประสบการณ์ชีวิตที่เป็นชาวประมงต้องสอนเขาให้อยู่ในเรือ ในเวลาที่เขาก้าวแรกลงไปในคลื่น แต่เขาไม่ได้คิดในทางนี้ เปโตรเห็นพระเยซูเจ้า ก็ต้องการไปอยู่กับพระองค์ เขาคิดเพียงแค่นี้

            เวลาเราเผชิญพายุแห่งปัญหาในชีวิต เราอาจแสวงหาที่ปลอดภัยพ้นจากคลื่นลมพายุ และหาที่หลบในเรือเท่าที่หาได้ หันเข้าข้างใน พยายามปิดตัวจากโลก แต่พระเยซูเจ้าอยู่ที่นั่นเสมอ แม้ท่ามกลางพายุของเรา บ่อยครั้งเราจะเรียกหาพระองค์ ขอพระองค์มาหาเรา มาช่วยเราให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆ

            บางทีเราต้องทำเหมือนเปโตร ออกจากที่สะดวกสบาย (Comfort zones) เพื่อมุ่งไปข้างหน้าจริงๆ เราต้องก้าวออกจากทะเลพายุแห่งเขตแดนที่ไม่มีอนุญาต ไปหาพระเยซูเจ้า ไว้วางใจว่าพระองค์จะนำเรา แม้บางครั้งจะลำบาก พระองค์จะทรงยื่นพระหัตถ์จับมือของเราทันเวลาตามที่พระองค์ทรงเห็นควร นำเราไปสู่แสงสว่างของวันใหม่และเจิดจ้ากว่าเมื่อวาน

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Daily Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,
(กรกฎาคม-กันยายน 2017), หน้า 354-355.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย