เพลงสดุดีที่ 28

คำภาวนาวอนขอและขอบพระคุณ

สดด บทนี้เป็นคำภาวนาของผู้ป่วยในสภาพหมดหวัง พระเจ้าทรงนิ่งเฉยอยู่และผู้คนรอบด้านหามีใครสักคนเป็นมิตรแท้ แต่ในที่สุด (ข้อ 6) พระเจ้าก็ทรงฟังและตอบคำอ้อนวอนของเขา ข้อความ 2 ข้อสุดท้ายทำให้เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาสำหรับประชากรอิสราเอลทั้งชาติพร้อมกับพระราชา

ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าร้องหาพระองค์ผู้ทรงเป็นหลักศิลาของข้าพเจ้า

        โปรดอย่าทรงปิดพระกรรณไม่ฟังข้าพเจ้า

        เกรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบเฉยไม่ทรงตอบ

        ข้าพเจ้าก็จะเป็นเหมือนผู้ลงไปในแดนมรณะ

2      โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้าวอนขอ

        ยามข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์

        เมื่อข้าพเจ้าชูมือทั้งสองขึ้นaยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

3      อย่าทรงฉุดลากข้าพเจ้าไปพร้อมกับคนชั่วร้าย

        และกับผู้กระทำความชั่ว

        ปากของเขาพูดถึงสันติกับเพื่อนบ้าน

        แต่ใจมีแต่ความมุ่งร้าย

4      ขอพระองค์ทรงตอบสนองเขาตามการกระทำ

        และตามความชั่วร้ายของกิจการของเขา

        มือของเขาทำอย่างไร

        ขอพระองค์ทรงตอบแทนอย่างสาสม

5      เขาเหล่านั้นไม่เข้าใจถึงพระราชกิจของพระยาห์เวห์

        ถึงผลงานจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์

        ขอพระองค์ทรงทำลายเขาให้ย่อยยับ จนลุกขึ้นมาอีกไม่ได้

6      ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

        เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพเจ้าวอนขอ

7      พระยาห์เวห์ทรงเป็นพละกำลังและทรงเป็นโล่กำบังของข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์

        ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือแล้ว ใจของข้าพเจ้าจึงชื่นชมยินดี

        ข้าพเจ้าจะร้องเพลงขอบพระคุณพระองค์b

8      พระยาห์เวห์ทรงเป็นพละกำลังของประชากรของพระองค์

        ทรงเป็นที่ลี้ภัยช่วยผู้รับเจิมของพระองค์ให้รอดพ้นc

9      โปรดทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้น

        ประทานพระพรแก่ผู้ที่เป็นสมบัติของพระองค์

        โปรดทรงเลี้ยงดูและโอบอุ้มเขาไว้ตลอดไป

28 a การชูมือทั้งสองขึ้นเป็นท่าทีทั่วไปของคนโบราณเมื่ออธิษฐานภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ชาวอิสราเอลอธิษฐานภาวนาต่อพระยาห์เวห์ ณ บริเวณทางเข้าพระวิหาร หันหน้าไปทาง “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” (Holy of holies) ซึ่งมีหีบพันธสัญญาประดิษฐานอยู่

b “ใจของข้าพเจ้า…..” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “กายของข้าพเจ้าฟื้นคืนพลัง ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ”

c ความคิดคล้องจองกันเสนอว่า “ผู้รับเจิม” ในที่นี้หมายถึงประชากรอิสราเอลซึ่งพระเจ้าทรงเจิมไว้ให้รับใช้พระองค์ ดู สดด 105:15; อพย 19:3 เชิงอรรถ c; ฮบก 3:13 มิได้หมายถึงบุคคลที่รับเจิมโดยเฉพาะ เช่น กษัตริย์ (สดด 20:6) หรือมหาสมณะ (สดด 84:9)