เพลงสดุดีที่ 5

บทภาวนาเวลาเช้า

        ชนเลวีผู้นี้ถูกใส่ความกล่าวหา จึงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อขอความยุติธรรมจากพระเจ้าในพระวิหาร เขารู้ว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังความชั่วทั้งหลาย แต่ทรงอวยพรผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างดี ในฐานะคริสตชน เราไม่อาจมีความเคียดแค้นอย่างที่กล่าวไว้ใน สดด บทนี้ได้ แต่เราเรียนรู้ได้ว่าเราต้องไม่ยอมประนีประนอมเลยกับสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ พระศาสนจักร หรือ คริสตชนแต่ละคนอาจใช้เพลงสดุดีที่ "กล่าวถึงการแก้แค้น" เพื่อแสดงถึงความปรารถนาของเราที่จะเห็นความถูกต้อง และความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้ขลุ่ยประกอบ เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้า

                     โปรดทรงรับฟังเสียงคร่ำครวญของข้าพเจ้า

2      ข้าแต่พระราชาและพระเจ้าของข้าพเจ้า

               โปรดทรงฟังเสียงขอร้องของข้าพเจ้า

       

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์

3      ในเวลาเช้าa พระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า

         ข้าพเจ้าทูลเสนอคดีของข้าพเจ้าต่อพระองค์bตั้งแต่เช้าตรู่

                     และคอยพระดำรัสตอบ

4      พระองค์มิใช่พระเจ้าซึ่งพอพระทัยในความชั่ว

               คนชั่วจะอยู่กับพระองค์ไม่ได้

5      คนโอ้อวดจะเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์ไม่ได้

               พระองค์ทรงเกลียดผู้กระทำความชั่ว

6      พระองค์ทรงทำลายคนพูดเท็จ

         พระยาห์เวห์ทรงรังเกียจผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวง

7      แต่ความรักมั่นคงของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่

               ข้าพเจ้าจึงเข้าไปในบ้านของพระองค์

ข้าพเจ้าจะกราบนมัสการในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ด้วยความยำเกรง

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้ความเที่ยงธรรมของพระองค์นำข้าพเจ้า

               เพราะศัตรูกำลังจ้องทำร้ายข้าพเจ้า

         โปรดดลให้ทางของพระองค์ราบเรียบต่อหน้าข้าพเจ้าเถิด

9      คำพูดจากปากของเขาไม่มีความจริงใจเลย

               ใจของเขาคิดแต่จะทำลายล้าง

        ลำคอของเขาประดุจหลุมศพที่เปิดกว้าง

               ลิ้นของเขามีแต่พูดประจบสอพลอ

10    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงลงโทษเขาเถิดc

               ให้เขาล้มลงด้วยกลอุบายของตน

        โปรดทรงผลักไสเขาออกไปเพราะความผิดมากมาย

               ที่เขากบฏต่อพระองค์

11    แต่ขอให้ผู้ที่ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์มีความยินดี

               เขาจะร้องเพลงด้วยความเบิกบานตลอดไป

        พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเขา

               ผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะมีความสุขเดชะพระองค์

12    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงอวยพรผู้ชอบธรรม

         ความโปรดปรานของพระองค์เป็นเสมือนโล่คุ้มครองเขา

5 a เวลาเช้าตรู่เป็นเวลาที่พระเจ้าประทานพระพรต่างๆ (17:15 เชิงอรรถ d)

b b “เสนอคดี” เป็นการแปลโดยคาดคะเน บางคนแปลว่า “ข้าพเจ้าเสนอความต้องการ” “ข้าพเจ้าถวายคำภาวนา” หรือ “ข้าพเจ้าเตรียมเครื่องบูชา”

c ในหนังสือเพลงสดุดีเราพบบ่อยๆว่าผู้นิพนธ์ขอร้องให้พระเจ้าทรงลงโทษศัตรู เช่น 10:15; 31:17; 54:5; 58:6ฯ; 59:11ฯ; 69:22-28; 79:12; 83:9-18; 104:35; 109:6-20; 125:5; 137:7-9; 139:19-22; 140:9-11. พันธสัญญาเดิมคิดว่าการตอบแทนความดีความชั่วต้องสำเร็จในชีวิตนี้เท่านั้น ดังนั้นการเรียกร้องให้พระเจ้าทรงลงโทษศัตรูและแก้แค้นแทนเช่นนี้จึงเป็นเพียงการแสดงความต้องการความยุติธรรมจากพระเจ้าเท่านั้น ประสบการณ์ส่วนตัวและความเข้าใจจากการเปิดเผยของพระเจ้าในภายหลังจะแสดงว่าความคิดเช่นนี้ไม่เพียงพอ วิธีการที่พระเจ้าทรงสำแดงความยุติธรรมยังเป็นความลึกลับอยู่เสมอ (ดู โยบ) พันธสัญญาใหม่จะพัฒนาความคิดนี้มากขึ้น “ความยุติธรรมต้องยอมเปิดทางให้ความรัก” (มธ 5:43-48) เมื่อเข้าใจเช่นนี้ เพลงสดุดีจึงไม่ใช่การแสดงความต้องการให้พระเจ้าทรงแก้แค้นเป็นการส่วนตัว แต่เป็นการแสดงความกระหายหาความยุติธรรม พระศาสนจักรจึงยังใช้เพลงสดุดีเหล่านี้ต่อมาเพื่อแสดงความกระหายหาความยุติธรรมเมื่อต้องเผชิญกับความชั่วร้ายที่มีอยู่เสมอในโลก