Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 3

บทภาวนาเวลาเช้าของผู้ชอบธรรมที่ถูกข่มเหง

        สดด บทนี้เป็นบทภาวนาเวลาเช้าของผู้ชอบธรรมซึ่งมีศัตรูและปัญหาต่างๆห้อมล้อมอยู่ แต่เขาแน่ใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดกับเขา จึงมีความมั่นใจและมีสันติ คริสตชนก็เช่นกัน จะเผชิญกับศัตรูทั้งภายนอก และภายในได้ก็โดยมีความเชื่อและความมั่นใจว่าในที่สุดพระเจ้าจะเสด็จมาช่วยตนให้พ้นจากอันตราย นักบุญออกัสตินเข้าใจว่า "ศัตรู" ใน สดด บทนี้คือความชั่วและตัณหาต่างๆ ที่คริสตชนแต่ละคนจะต้องต่อสู้ในชีวิตประจำวัน

เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด ขณะที่ทรงหนีอับซาโลมพระโอรส

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ศัตรูของข้าพเจ้าช่างมากมาย

               ผู้ลุกขึ้นต่อต้านข้าพเจ้าช่างมากมายเหลือเกิน

2      คนมากมายกล่าวถึงข้าพเจ้าว่า

               “แม้แต่พระเจ้าก็ไม่ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น”

3      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ป้องกันข้าพเจ้า

               ทรงเป็นความรุ่งเรืองของข้าพเจ้า ทรงเชิดชูข้าพเจ้า

4      เมื่อข้าพเจ้าร้องทูลพระยาห์เวห์

               พระองค์ตรัสตอบข้าพเจ้าจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

5      เมื่อข้าพเจ้านอนและหลับ  ข้าพเจ้าจะตื่นขึ้นอีก

               เพราะพระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนข้าพเจ้าไว้a

6      ข้าพเจ้าไม่กลัวคนนับหมื่นนับแสน

               ซึ่งเรียงรายต่อต้านข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน

7      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงลุกขึ้นเถิด

               ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเถิด

         พระองค์ทรงตบหน้าศัตรูทั้งมวลของข้าพเจ้า

               ทรงตบบรรดาคนชั่วจนฟันร่วง

8      พระยาห์เวห์คือผู้ประทานความรอดพ้น

               ขอให้ประชากรของพระองค์ได้รับพระพรเถิด

3 a บรรดาปิตาจารย์อธิบายข้อ 5  นี้ว่าหมายถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระ ชนมชีพของพระคริสตเจ้า