Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา
นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา”

74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26)
        1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร ทรงบิขนมปัง ประทานให้เขาเหล่านั้น ตรัสว่า “จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา” 23แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย ตรัสขอบพระคุณ ประทานให้เขาและทุกคนดื่มจากถ้วยนั้น 24พระองค์ตรัสกับเขาว่า “นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อคนจำนวนมาก 25เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่มน้ำจากผลองุ่นใด จนกว่าจะถึงวันที่เราจะดื่มเหล้าองุ่นใหม่ในพระอาณาจักรของพระเจ้า” 26เมื่อขับร้องเพลงสดุดีแล้ว ทุกคนออกจากห้องเพื่อไปยังภูเขามะกอกเทศ


          ฉากนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเย็นวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาสแล้ว (เทียบ 14:18-21) พระองค์ทรงรับประทานอาหารต่อไป โดยเปลี่ยนลำดับใหม่ของพิธีกรรมที่คุ้นเคยในการรับประทานอาหารเย็นฉลองวันปัสกา ผู้นิพนธ์พระวรสารทั้ง 4 ฉบับ และจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 (11:23-25) ได้สังเกตลำดับใหม่ของการรับประทานอาหาร จึงจดจำแม้กระทั่งอากัปกริยาเล็กน้อยของพระองค์ ซึ่งแสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์จะทำพิธีพิเศษที่สำคัญมาก ถึงแม้ว่าพระวรสารแต่ละฉบับมีการเขียนในลักษณะแตกต่างกันบ้าง แต่ข้อความทุกบทก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือ ต้องการดึงดูดความสนใจในถ้อยคำที่อธิบายการกระทำของพระองค์ ผู้อ่านจึงเข้าใจสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในการรับประทานอาหารค่ำวันปัสกา

- ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น นี่เป็นวลีเดียวกันที่นักบุญมาระโกเคยใช้ในข้อที่ 18 เมื่อเขาเริ่มบรรยายอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้า ดูเหมือนนักบุญมาระโกลืมไปว่าเคยบรรยายเหตุการณ์นี้แล้ว นั่นแสดงว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะบรรยายอาหารค่ำของพระเยซูเจ้าอย่างละเอียด แต่เขาต้องการเล่าเพียงเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นคือการตั้งศีลมหาสนิท โดยแท้จริงแล้ว อากัปกริยาของพระเยซูเจ้าที่จะเล่าต่อไปชวนให้นึกถึงพิธีโบราณของชาวยิวเมื่อรับประทานอาหารเย็นวันฉลองปัสกา ซึ่งนักบุญมาระโกเสนอบริบทอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้า

           พิธีโบราณในการรับประทานอาหารเย็นวันฉลองปัสกาดำเนินไปโดยมีขั้นตอนดังนี้ เริ่มต้นด้วยการเทเหล้าองุ่นลงในถ้วยใบแรก เพื่อประกาศพระสิริรุ่งโรจน์และการขอบพระคุณพระเจ้า แล้วกินผักโขมและสมุนไพรพร้อมกับขนมปังไร้เชื้อเป็นอาหารจานด่วน ต่อจากนั้น ดื่มเหล้าองุ่นเป็นถ้วยที่สองพร้อมกับอธิบายความแตกต่างระหว่างอาหารเย็นมื้อนั้นกับอาหารมื้ออื่น ๆ แล้วขับร้องภาคแรกของชุดเพลงสดุดีที่มีชื่อว่า “ฮัลเลล” (สดด 113-115) ต่อด้วยส่วนกลางของมื้ออาหาร ซึ่งเริ่มด้วยการบิขนมปังและการประกาศสูตรถวายพระพร ทันทีก็ต่อด้วยการดื่มเหล้าองุ่นเป็นถ้วยที่สามพร้อมกับอธิฐานภาวนาขอบพระคุณสำหรับอาหารที่ได้กิน จบลงด้วยการดื่มถ้วยเหล้าองุ่นเป็นถ้วยที่สี่ และขับร้องภาคที่สองของชุดเพลงสดุดี “ฮัลเลล” (สดด 116-118)

- พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร ทรงบิขนมปัง อากัปกริยานี้ของพระเยซูเจ้าเหมือนอากัปกริยาของหัวหน้าครอบครัวที่เริ่มพิธีรับประทานอาหารเย็นวันปัสกา หยิบขนมปัง ใช้สูตรสรรเสริญพระเจ้าซึ่งชาวยิวใจศรัทธาทุกคนเคยสวดก่อนรับประทานอาหารในทุกมื้อ แล้วบิออกและแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมโต๊ะ

- ประทานให้เขาเหล่านั้น ต่างจากเหตุการณ์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปัง (เทียบ 6:41; 8:6) ในที่นี้ พระเยซูเจ้าเองทรงแจกจ่ายขนมปังแก่ทุกคนที่อยู่ที่นั่น

- ตรัสว่า “จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา” เราพบประโยคที่ว่า “นี่เป็นกายของเรา” ในพระวรสารทั้งสี่ฉบับ และในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 แต่จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 เสริมเพิ่มเติมว่า “เพื่อท่านทั้งหลาย” (1 คร 11:24) ส่วนพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาเสริมว่า “ที่ถูกมอบเพื่อท่านทั้งหลาย จงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” (ลก 22:19) พระวาจาและปังไม่เพียงมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นเท่านั้น แต่ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น พระเยซูเจ้าตรัสว่า พระวาจากลายเป็นปัง “เราเป็นปังแห่งชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปังที่จะให้นี้คือเนื้อของเรา เพื่อให้โลกมีชีวิต” (ยน 6:41) ยิ่งกว่านั้น “กาย” ในภาษาอาราเมอิกที่พระเยซูเจ้าทรงใช้ยังหมายถึงบุคคลทั้งครบในแง่ที่สามารถมอบตนเองแก่ผู้อื่น คำนี้จึงเสนอความคิดที่ว่า พระเยซูเจ้าทรงมอบพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าแทนมนุษย์ทั้งหลาย ความคิดนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในข้อความของนักบุญมัทธิวที่ว่า “จงรับไปกินเถิด” (มธ 26:26)

          ในศาสนาโบราณการกินเครื่องบูชาเป็นการกระทำเพื่อแสดงว่า ผู้มีความเชื่อมารับพระพรแห่งความรอดพ้นที่ผูกพันกับเครื่องบูชาถวายแด่เทพเจ้า ดังนั้น การที่บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้ามีส่วนร่วมในการรับประทานอาหารค่ำกับพระเยซูเจ้า ก็มีประสบการณ์ร่วมเครื่องบูชาที่พระองค์ทรงถวายแด่พระเจ้า โดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน คริสตชนสมัยแรก ๆ มั่นใจว่า พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ประทับอยู่และทรงกระทำอย่างแท้จริง เมื่อทรงพบกับชุมชนที่รับปังและดื่มโลหิตจากศีลมหาสนิท

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย