Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

18 1ผู้เห็นแก่ตัวทำตามใจตนเองเท่านั้น

เขาไม่พอใจคำแนะนำใดๆทั้งสิ้นa

2คนโง่เขลาไม่ชอบแสวงหาความเข้าใจ

แต่ชอบแสดงความคิดเห็นของตน

3การสบประมาทมาพร้อมกับความชั่วร้าย

ความอับอายมาพร้อมกับการดูหมิ่น

4ถ้อยคำจากปากมนุษย์เป็นเหมือนน้ำลึก

พุน้ำแห่งปรีชาญาณเป็นเหมือนลำธารที่มีน้ำล้นฝั่ง

5การลำเอียงเข้าข้างคนชั่วร้ายเป็นสิ่งไม่ดี

เพราะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ชอบธรรมในการพิพากษา

6ริมฝีปากของคนโง่เขลาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท

ปากของเขาเชื้อเชิญให้ถูกโบยตี

7ปากของคนโง่เขลาเป็นหายนะสำหรับตน

ริมฝีปากของเขาเป็นบ่วงแร้วดักตนเอง

8ถ้อยคำนินทาเป็นเหมือนชิ้นอาหารอร่อย

ที่ลงลึกไปในท้อง

9ผู้ทำงานเฉื่อยชา

เป็นพี่น้องกับผู้ทำลาย

10พระนามของพระยาห์เวห์เป็นเหมือนป้อมปราการแข็งแรง

ผู้ชอบธรรมวิ่งเข้าไปที่นั่นก็จะปลอดภัย

11ทรัพย์สมบัติของคนร่ำรวยเป็นเมืองป้อมสำหรับเขา

เขาคิดว่าทรัพย์สมบัติเป็นเหมือนกำแพงสูง

12ความเย่อหยิ่งย่อมนำหน้าหายนะ

ความถ่อมตนนำหน้าเกียรติยศ

13การตอบก่อนจะฟังคำถาม

เป็นความโง่เขลาและน่าอับอาย

14พลังจิตของมนุษย์ช่วยให้ทนความเจ็บป่วย

แต่ใครเล่าจะปลุกจิตที่ท้อแท้ขึ้นได้

15ใจฉลาดย่อมได้ความรู้      

หูของผู้มีปรีชาแสวงหาความรู้

16ของกำนัลของผู้ใดย่อมเปิดทางให้ผู้นั้น

นำเขาไปอยู่ต่อหน้าผู้มีอำนาจ

17ในการพิจารณาคดี ผู้พูดก่อนดูเหมือนเป็นฝ่ายถูก

จนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาตอบโต้เขา

18การจับฉลากทำให้การทะเลาะวิวาทยุติลง

แม้คู่ความจะมีกำลังก็ยังตัดสินได้b

19การคืนดีกับพี่น้องที่ถูกรังแกย่อมยากกว่าการยึดเมืองป้อมที่แข็งแรง

การทะเลาะวิวาทเป็นเหมือนดาลประตูของป้อมปราการc

20ท้องจะอิ่มจากผลของปากมนุษย์

เขาจะกินอิ่มจากผลของปาก

21ความตายและชีวิตอยู่ใต้อำนาจของลิ้น

ผู้ที่รักสิ่งใดก็จะได้กินผลของสิ่งนั้น

22ผู้ที่พบภรรยาก็พบความสุข

และได้รับความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์

23คนยากจนใช้ถ้อยคำอ้อนวอนขอร้อง

แต่คนร่ำรวยตอบด้วยถ้อยคำห้วนๆ

24เพื่อนบางคนdนำไปสู่หายนะ

แต่เพื่อนบางคนใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง

18 a “ผู้เห็นแก่ตัว” – แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน – บางคนแปลตามตัวอักษรว่า “ผู้อยู่โดดเดี่ยว”

b “แม้คู่ความจะมีกำลัง ก็ยังตัดสินได้” – คำพังเพยนี้อาจไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับความยุติธรรม – แต่อาจเป็นการกล่าวพาดพิงถึง “การพิพากษาของพระเจ้า” – เทียบ 16:33.

c ตัวบทของข้อนี้ไม่ชัดเจน – ต้นฉบับภาษากรีกแตกต่างกันมาก มีความว่า พี่น้องที่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องเป็นเหมือนเมืองแข็งแรงและสูง เขาแข็งแรงเหมือนป้อมปราการของกษัตริย์

d “เพื่อนบางคน” – บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “มีเพื่อน(ที่นำไปสู่หายนะ)” [yesh] – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “คน” [‘ish]

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย