Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

16 1ใจของมนุษย์วางแผน

แต่คำตอบaมาจากพระยาห์เวห์

2มนุษย์คิดว่ากิจการของตนบริสุทธิ์

แต่พระยาห์เวห์ทรงสำรวจจิตใจ

3จงมอบงานของท่านไว้กับพระยาห์เวห์

และแผนงานของท่านจะสำเร็จ

4พระยาห์เวห์ทรงสร้างทุกสิ่งให้มีจุดหมาย

แม้คนชั่วร้ายก็ถูกกำหนดไว้สำหรับวันแห่งหายนะb

5ผู้หยิ่งยโสทุกคนเป็นที่น่ารังเกียจของพระยาห์เวห์

เขาจะไม่พ้นโทษอย่างแน่นอน

6ความเมตตากรุณาและความซื่อสัตย์ชดเชยความผิด

ผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์ย่อมหลีกหนีความชั่ว

7เมื่อพระยาห์เวห์พอพระทัยความประพฤติของคนหนึ่ง

พระองค์ก็ทรงทำให้เขาคืนดีแม้กับศัตรู

8มีทรัพย์สมบัติน้อยแต่มีความชอบธรรม

ย่อมดีกว่ามีรายได้มากแต่ขาดความยุติธรรม

9ใจมนุษย์วางแผนวิถีชีวิตของตน

แต่พระยาห์เวห์ทรงนำก้าวเดินของเขา

10พระดำรัสของกษัตริย์เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าc

การพิพากษาของพระองค์ย่อมถูกต้องเสมอ

11ตราชูและตาชั่งเที่ยงตรงเป็นของพระยาห์เวห์

ลูกตุ้มน้ำหนักทุกลูกในถุงเป็นพระราชกิจของพระองค์

12การกระทำความชั่วร้ายเป็นที่น่ารังเกียจของกษัตริย์ทุกพระองค์

เพราะความชอบธรรมทำให้ราชบัลลังก์มั่นคง

13กษัตริย์พอพระทัยถ้อยคำที่ชอบธรรม

พระองค์ทรงรักถ้อยคำซื่อตรง

14พระพิโรธของกษัตริย์เป็นผู้สื่อสารความตาย

แต่ผู้มีปรีชาจะระงับพระพิโรธนั้น

15ถ้ากษัตริย์มีพระพักตร์แจ่มใส ก็มีชีวิต

ความพอพระทัยเป็นเหมือนเมฆที่นำฝนมาให้ในฤดูใบไม้ผลิ

16มีปรีชาญาณย่อมดีกว่ามีทองคำ

มีความเข้าใจย่อมดีกว่ามีเงิน

17ทางหลวงของผู้ชอบธรรมหันออกจากความชั่วร้าย

ผู้ที่ควบคุมความประพฤติของตนได้ย่อมรักษาชีวิต

18ความเย่อหยิ่งย่อมนำหน้าหายนะ

ใจหยิ่งยโสย่อมนำหน้าการสะดุดล้ม

19เป็นคนมีใจถ่อมตนอยู่กับคนยากจน

ย่อมดีกว่าแบ่งของที่ปล้นมาได้กับคนเย่อหยิ่ง

20ผู้ยอมฟังคำสั่งสอนย่อมพบความดี

ผู้วางใจในพระยาห์เวห์ย่อมเป็นสุข

21ผู้ตัดสินอย่างมีปรีชานับได้ว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาด

ถ้อยคำอ่อนหวานทำให้คำสั่งสอนมีน้ำหนักมากขึ้น

22ความรอบคอบเป็นพุน้ำแห่งชีวิตของผู้มีปรีชา

แต่ความโง่เป็นการลงโทษของคนโง่เขลา

23ใจของผู้มีปรีชาทำให้คำสอนของเขามีความรอบคอบ

และทำให้คำสั่งสอนมีน้ำหนักมากขึ้น

24ถ้อยคำอ่อนหวานเป็นเหมือนรวงผึ้ง

เป็นความหวานสำหรับจิตวิญญาณ

และเป็นสุขภาพสำหรับร่างกาย

25บางคนอาจคิดว่าหนทางสายหนึ่งตรง

แต่ในที่สุดทางสายนั้นก็นำไปสู่ความตาย

26ความหิวทำให้คนทำงานเพื่อระงับความหิว

เพราะปากของเขากระตุ้นให้รีบทำงาน

27คนสารเลวdวางแผนชั่วร้าย

คำพูดของเขาเป็นเหมือนไฟลุกลาม

28คนตลบตะแลงก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท

ผู้ใส่ร้ายทำให้เพื่อนสนิทผิดใจกัน

29ผู้ใช้ความรุนแรงล่อลวงเพื่อนบ้าน

ชักชวนเขาให้เดินในทางไม่ดี

30ผู้ขยิบตาวางแผนตลบตะแลง

ผู้เม้มปากกระทำความชั่วแล้ว

31ผมหงอกเป็นมงกุฎสง่างาม

ผู้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมจึงจะหาพบได้

32ผู้โกรธช้าย่อมดีกว่านักรบชำนาญศึก

ผู้รู้จักบังคับใจตนเองย่อมดีกว่าผู้ที่ยึดเมืองได้

33เขาทอดลูกบาศก์ที่อกเสื้อe

แต่การตัดสินทั้งสิ้นขึ้นกับพระยาห์เวห์

16 a สุภาษิตนี้ตรงกับคำพังเพยภาษาอังกฤษที่ว่า “Man proposes, God disposes” หรือภาษาไทยที่ว่า “มนุษย์เสนอ พระเจ้าทรงตอบสนอง”

b พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ที่อาจเลือกทำความชั่วได้ด้วย เพื่อเป็นบทเรียนให้เห็นพระยุติธรรมของพระองค์

c “พระดำรัสของกษัตริย์เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า” – เพราะกษัตริย์ทรงตัดสินในพระนามของพระเจ้า (ดู 2 ซมอ 14:18-20; 1 พกษ 3:4-28) – สุภาษิตใน 16:10-15 (ยกเว้นข้อ 11) เป็นสุภาษิตเกี่ยวกับกษัตริย์

d “คนสารเลว” – แปลตามตัวอักษรว่า “คนของเบลีอัล” ซึ่งแปลว่า “ความไม่มีอะไร(ดี)” (“คนอันธพาล” – ดู 6:12) - แต่บางคนในภายหลังคิดว่า “เบลีอัล” หมายถึงปีศาจ – ดู 2 คร 6:15.

e “ทอดลูกบาศก์ที่อกเสื้อ” เป็นการกล่าวพาดพิงถึงเสื้อกั๊กหรือ “เอโฟด” ที่มหาสมณะสวมที่อก (อพย 28:6 เชิงอรรถ a) – แต่ที่ตรงนี้เป็น “เอโฟด” อีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเสี่ยงทายเพื่อทราบพระประสงค์จากพระเจ้า (1 ซมอ 2:28 เชิงอรรถ l)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย