Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

8 1ผู้ใดจะเป็นเหมือนผู้มีปรีชา

                   ผู้ใดเล่าจะรู้จักอธิบายสิ่งต่างๆได้

                   ปรีชาญาณของมนุษย์ทำให้ใบหน้าของเขาแจ่มใส

                   ใบหน้าที่แข็งกระด้างของเขาจะเปลี่ยนไป

                   2จงปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์

                   เพราะท่านได้สาบานต่อพระเจ้าแล้วa

                   3อย่ารีบออกไปจากพระพักตร์ของกษัตริย์

                   แต่อย่าอยู่ที่นั่นเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น

                   เพราะกษัตริย์ย่อมทรงทำตามพระทัย

                   4พระดำรัสของกษัตริย์มีอำนาจสูงสุด

                   ผู้ใดเล่าจะทูลถามพระองค์ได้ว่า “พระองค์ทรงทำอะไร”

                   5ผู้ปฏิบัติตามพระบัญชาจะไม่ประสบเหตุร้าย

                   จิตใจของผู้มีปรีชาย่อมรู้จักเวลาและวิธีการ

                   6เพราะทุกสิ่งย่อมมีเวลาและวิธีการ

                   มนุษย์มีความทุกข์ยาก

                   7ที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นb

                   ผู้ใดเล่าจะบอกเขาว่าอะไรจะเกิดขึ้น

                   8ไม่มีมนุษย์ใดเป็นนายเหนือลมปราณและยึดไว้ได้

                   ไม่มีผู้ใดมีอำนาจเหนือวันตายของตน

                   ไม่มีผู้ใดพ้นจากการต่อสู้

                   คนชั่วร้ายไม่รอดพ้นจากความชั่วร้ายของตนc

          9ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ข้าพเจ้าตั้งใจพิจารณากิจการทุกอย่างที่กระทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ เมื่อคนหนึ่งใช้อำนาจเหนืออีกคนหนึ่งจนกลับเป็นผลร้ายต่อตนเอง

          10ข้าพเจ้าเคยเห็นคนชั่วร้ายได้รับการฝังศพd ส่วนผู้เคยเข้าออกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กลับถูกลืมในเมืองว่าเขาเคยทำความดีอะไรe นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย

          11คนชั่วที่ถูกตัดสินว่าทำชั่วไม่ได้ถูกลงโทษทันที จิตใจมนุษย์จึงมุ่งแต่จะทำความชั่ว 12เพราะคนบาปแม้ทำชั่วถึงร้อยครั้งก็ยังมีชีวิตยืนนาน ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังรู้ว่าผู้ยำเกรงพระเจ้าย่อมเป็นสุข เพราะเขามีความยำเกรงพระองค์ 13ส่วนคนชั่วจะไม่มีความสุข อายุของเขาจะเป็นเหมือนเงาที่ไม่ยืดยาว เพราะเขาไม่ยำเกรงพระเจ้า 14ยังมีเรื่องไม่เที่ยงแท้อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นบนแผ่นดิน มีผู้ชอบธรรมที่รับเคราะห์ซึ่งคนชั่วควรจะได้รับตามกิจการของตน และมีคนชั่วร้ายที่รับผลดีที่ผู้ชอบธรรมควรจะได้รับตามกิจการของตน นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย

          15ข้าพเจ้าจึงสนับสนุนให้แสวงหาความยินดี เพราะภายใต้ดวงอาทิตย์ มนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าการกิน การดื่มและการแสวงหาความสุข สิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเขาในความลำบากตรากตรำตลอดชีวิตที่พระเจ้าประทานแก่เขาภายใต้ดวงอาทิตย์

          16เมื่อข้าพเจ้าตั้งใจจะรู้ปรีชาญาณและพิจารณากิจการต่างๆที่ทำกันบนแผ่นดิน - จนมนุษย์ตัองอดนอนทั้งกลางวันและกลางคืน – 17ข้าพเจ้าก็เห็นพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าว่ามนุษย์จะค้นพบเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่ได้ มนุษย์จะออกแรงแสวงหามากสักเพียงใดก็ไม่พบ แม้ผู้มีปรีชาจะอ้างว่ารู้แล้ว เขาก็ยังไม่อาจพบได้

8 a ก่อนวลี “จงปฏิบัติ” ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีคำว่า “ข้าพเจ้า” *** “ท่านได้สาบานต่อพระเจ้าแล้ว” อาจหมายถึงคำสาบานที่ประชาชน (หรือกษัตริย์) เคยสาบานต่อพระเจ้า – บางคนเข้าใจว่า “คำสาบานของพระเจ้าต่อกษัตริย์” (2 ซมอ 7; สดด 89)

b “ที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น” – เราเข้าใจว่าประโยคนี้หมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนหนึ่งดูเหมือนว่าจะเลวลง เพราะเขาคาดไม่ถึงว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร – บางคนเข้าใจว่า “ความทุกข์ยากของมนุษย์คือความไม่รู้”

c “คนชั่วร้ายไม่รอดพ้นจากความชั่วร้ายของตน” – บางคนแก้คำ “ชั่วร้าย” เป็น “ร่ำรวย” และเข้าใจว่า “คนร่ำรวยจะไม่รอดพ้นเพราะความร่ำรวยของตน”

d “คนชั่วร้ายได้รับการฝังศพ” – สำนวนแปลโบราณภาษากรีกและซีเรียคว่า “ถูกนำ” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ไป” – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “และในเมือง ประชาชนจะชมสรรเสริญวิถีความประพฤติของเขา” – ดู โยบ 21:32-33 – แต่ความเข้าใจเช่นนี้ไม่เข้ากับบริบท เพราะความคิดหลักที่นี่คือเรื่องการตอบแทนเท่าๆกันต่อการกระทำของมนุษย์ – ความคิดของปัญญาจารย์คือ ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่ว เขาก็จะต้องตายและถูกลืมเหมือนๆกัน

e “ส่วน.......อะไร” – ข้อความนี้ในต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน จึงแปลโดยคาดคะเน – บางคนยังแปลได้อีกว่า “คนชั่วเหล่านั้นเคยเข้าออกในพระวิหาร แต่พฤติกรรมของเขาถูกลืมที่กรุงเยรูซาเล็ม”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย