Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

         64. 1ไฟไหม้กิ่งไม้แห้งและทำให้น้ำเดือดฉันใด

          ขอให้ไฟทำลายศัตรูของพระองค์ฉันนั้นเถิด

          พระนามของพระองค์จะได้เป็นที่รู้จักในหมู่เขา

          นานาชาติจะสั่นสะเทือนเฉพาะพระพักตร์

          2เมื่อพระองค์ทรงทำสิ่งน่าสะพรึงกลัวที่ข้าพเจ้าทั้งหลายคาดไม่ถึง

          พระองค์เสด็จลงมา ภูเขาทั้งหมดก็สั่นสะเทือนเฉพาะพระพักตร์a         

                3ไม่มีผู้ใดเคยได้ยินเช่นนี้มาก่อนเลย

           หูไม่เคยได้ยิน ดวงตาไม่เคยเห็นbว่าพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์

           เคยทำเช่นนี้สำหรับผู้ที่วางใจในพระองค์

4พระองค์เสด็จมาพบผู้ที่ยินดีปฏิบัติความยุติธรรม

และระลึกถึงพระองค์โดยเดินตามหนทางของพระองค์

แต่บัดนี้พระองค์กริ้ว เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาป

ข้าพเจ้าทั้งหลายจะรอดพ้นโดยเดินตามหนทางcที่เคยเดินนานมาแล้ว

5ข้าพเจ้าทุกคนเป็นเหมือนผู้มีมลทิน

แม้แต่การกระทำที่ชอบธรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายก็เป็นเหมือนผ้าสกปรกที่เปื้อนเลือด

ข้าพเจ้าทุกคนเหี่ยวแห้งไปdเหมือนใบไม้

ความผิดพัดพาข้าพเจ้าทั้งหลายไปเหมือนลม

6ไม่มีผู้ใดเรียกขานพระนามของพระองค์

ไม่มีผู้ใดกระตือรือร้นขอให้พระองค์ทรงช่วย

เพราะทรงซ่อนพระพักตร์จากข้าพเจ้าทั้งหลาย

ทรงปล่อยeให้ความผิดมีอำนาจเหนือข้าพเจ้าทั้งหลาย

7บัดนี้ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนดินเหนียว พระองค์ทรงเป็นผู้ปั้น

ข้าพเจ้าทุกคนเป็นผลงานจากฝีพระหัตถ์

8ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดอย่ากริ้วเกินไป

โปรดอย่าทรงจดจำความผิดตลอดไป

บัดนี้ โปรดทอดพระเนตรข้าพเจ้าทั้งหลาย

ซึ่งเป็นประชากรของพระองค์เถิด

9บรรดานครศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์กลายเป็นถิ่นทุรกันดาร

เนินศิโยนเป็นถิ่นทุรกันดาร กรุงเยรูซาเล็มเป็นที่ร้าง

10พระวิหารศักดิ์สิทธิ์และงดงามของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษสรรเสริญพระองค์

ก็ถูกไฟเผาเสียแล้ว

สถานที่ซึ่งเป็นที่รักของข้าพเจ้าทั้งหลายกลายเป็นสิ่งปรักหักพัง

11เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ยังจะทรงนิ่งเฉยอยู่ได้หรือ

จะทรงนิ่งเงียบและทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ต้องทนทุกข์จนถึงที่สุดเทียวหรือ

64 a “พระองค์.....เสด็จลงมา......สั่นสะเทือน.....เฉพาะพระพักตร์พระองค์” เป็นข้อความที่บางคนคิดว่าผู้คัดลอกเขียนซ้ำจาก 63:19)

b “หูไม่เคยได้ยิน ตาไม่เคยเห็น” ดูเหมือนว่านักบุญเปาโลอ้างข้อความนี้ใน 1 คร 2:9.

c “หนทาง” ในภาษาฮีบรู คำนี้เป็นสรรพนาม ซึ่งบางคนคิดว่าหมายถึง “บาป” จึงแปลว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ในบาปเป็นเวลานาน แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รอดพ้นหรือ” ถ้าแปลเช่นนี้ ผู้ประพันธ์ก็แสดงความผิดหวัง

d “เหี่ยวแห้ง” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก -- ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด

e “ทรงปล่อย” แปลตามสำนวนแปลโบราณ – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “หลอมให้ละลาย”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย