Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ความรุ่งเรืองของกรุงเยรูซาเล็มa

62. 1เพราะเห็นแก่ศิโยน ข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเงียบ

          เพราะเห็นแก่กรุงเยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าจะอยู่เฉยไม่ได้

          จนกว่าการปลดปล่อยที่พระเจ้าประทานแก่กรุงนี้จะปรากฏขึ้นดุจแสงอรุณ

          และความรอดพ้นของกรุงนี้จะส่องแสงเหมือนคบเพลิงที่กำลังลุกไหม้

          2นานาชาติจะเห็นว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยเจ้า

          บรรดากษัตริย์จะทรงเห็นสิริรุ่งโรจน์ของเจ้า

          เจ้าจะได้ชื่อใหม่

          ซึ่งพระโอษฐ์ของพระยาห์เวห์จะประทานให้

          3เจ้าจะเป็นเสมือนมงกุฎงามในพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์

          เป็นเหมือนมงกุฎของกษัตริย์ในพระหัตถ์พระเจ้าของเจ้า

          4เขาจะไม่เรียกเจ้าอีกว่า “ผู้ถูกทอดทิ้ง”

          เขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าอีกว่า “แม่ร้าง”

          แต่เขาจะเรียกเจ้าว่า “ความยินดีของเราอยู่ในเธอ”b

          และเรียกแผ่นดินของเจ้าว่า “มีคู่สมรสแล้ว”

          เพราะพระยาห์เวห์จะทรงยินดีในเจ้า

          และแผ่นดินของเจ้าจะมีคู่สมรส

          5ใช่แล้ว ชายหนุ่มแต่งงานกับสาวพรหมจารีฉันใด

          พระผู้สร้างcของเจ้าก็จะแต่งงานกับเจ้าฉันนั้น

          เจ้าบ่าวยินดีเพราะเจ้าสาวฉันใด

          พระเจ้าของเจ้าก็จะทรงยินดีเพราะเจ้าฉันนั้น

          6กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย เราวางยามไว้บนกำแพงของเจ้า

          เขาทั้งหลายจะไม่นิ่งเงียบตลอดวันตลอดคืน

          ท่านทั้งหลายที่ระลึกถึงพระยาห์เวห์ อย่าหยุดพักเลย

          7และอย่าให้พระองค์ทรงหยุดพักจนกว่าจะทรงสถาปนากรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่

          ให้เป็นที่สรรเสริญไปทั่วแผ่นดิน

          8พระยาห์เวห์ทรงชูพระหัตถ์ขวาและพระกรทรงพระอานุภาพขึ้นปฏิญาณ

          “เราจะไม่ให้ข้าวสาลีของเจ้าเป็นอาหารแก่ศัตรูอีก

          คนต่างด้าวจะไม่ดื่มเหล้าองุ่นที่เจ้าต้องตรากตรำเพื่อจะได้มา

          9แต่ผู้เก็บเกี่ยวข้าวสาลีไว้จะได้กินและสรรเสริญพระยาห์เวห์

          ผู้ที่เก็บผลองุ่นจะได้ดื่มเหล้าองุ่นในลานสักการสถานของเรา”

ข้อสรุปd

          10ท่านทั้งหลายจงเดินผ่าน จงเดินผ่านประตูเมืองออกไป

          จงจัดเตรียมทางเดินไว้ให้ประชากร

          จงปรับ จงปรับถนนหนทางให้เรียบ

          จงเก็บกวาดก้อนหินออกไป

          จงยกธงเป็นสัญญาณสำหรับประชาชาติ

          11ดูซิ พระยาห์เวห์ทรงประกาศให้สุดปลายแผ่นดินได้ยินว่า

          “จงบอกธิดาของศิโยนว่า ดูเถิด พระผู้กอบกู้ของเจ้ามาถึงแล้ว

          ดูซิ พระองค์ทรงนำรางวัลมากับพระองค์

          ค่าตอบแทนของพระองค์ก็อยู่เฉพาะพระพักตร์”

          12เขาทั้งหลายจะได้ชื่อว่า “ประชากรศักดิ์สิทธิ์”

          “ผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงไถ่กู้ไว้แล้ว”
          และเมืองนี้จะได้ชื่อว่า “เมืองที่ทรงใฝ่ฝัน”

          “เมืองที่ไม่ทรงทอดทิ้ง”

62 a ข้อความนี้เป็นบทประพันธ์อีกบทหนึ่งที่กล่าวถึงความรุ่งเรืองของกรุงเยรูซาเล็ม (เทียบ บทที่ 60) แต่ในบทนี้เน้นความคิดเรื่อง “งานสมรส” มากกว่าในบทอื่น ชัยชนะของกรุงเยรูซาเล็มและของแผ่นดินอิสราเอลเปรียบเสมือนว่าทั้งสองสิ่งนี้เป็นเจ้าสาวของพระยาห์เวห์ (เทียบ 50:1; 54:6-7)

b ชื่อที่กรุงเยรูซาเล็มและแผ่นดินยูดาห์ได้รับในที่นี้เป็นชื่อจริงที่เรายังพบได้อีกในพระคัมภีร์ คือ “ผู้ถูกทอดทิ้ง” (“อาซุบาห์” ในภาษาฮีบรู) พบได้ใน 1 พกษ 22:42 และ “ความยินดีของเราอยู่ในเธอ” (“เฮฟซียาห์” ในภาษาฮีบรู) พบได้ใน 2 พกษ 21:1 – การประกาศพระวาจาตั้งชื่อใหม่เป็นการริเริ่มของประกาศกโฮเชยา (ฮชย 2:25) และต่อมาประกาศกท่านอื่นก็นำมาใช้ด้วย (เทียบ อสย 1:26; 60:14; 62:12)

c “พระผู้สร้าง” แปลโดยคาดคะเนจากบริบท (ดู อสย 54:5) – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บรรดาบุตรของท่าน”

d บทประพันธ์บทนี้คงจะเป็นการสรุปข้อความทั้งหมดในบทที่ 60-62 --  บทประพันธ์บทนี้นำความคิดหลักบางข้อที่พบอยู่ในหนังสือ “บันทึกคำปลอบโยนอิสราเอล” มากล่าวซ้ำอีก (เทียบ 40:3-5,10; 49:22; 7:14)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย