Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ภารกิจของประกาศกa

          61. 1พระจิตของพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า

          เพราะพระยาห์เวห์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีbแก่คนยากจน

          ทรงส่งข้าพเจ้าไปปลอบโยนคนที่มีใจชอกช้ำ

          ประกาศอิสรภาพแก่เชลย ประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ

          2ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์  

            ประกาศวันที่พระเจ้าของเราจะทรงลงโทษศัตรูของพระองค์

          เพื่อปลอบโยนทุกคนที่มีความทุกข์

          3เพื่อวางมงกุฎบนศีรษะผู้ไว้ทุกข์ในศิโยน

          เพื่อประทานมงกุฎแทนขี้เถ้า

          เจิมน้ำมันหอมแสดงความยินดีแทนเสื้อผ้าไว้ทุกข์

          ประทานเสื้อผ้าชุดวันฉลองแทนจิตใจที่เศร้าโศก

          เขาทั้งหลายจะได้ชื่อว่า “ผู้ชอบธรรม” ซึ่งมีความมั่นคง

          เหมือนต้นโอ๊กที่พระยาห์เวห์ทรงปลูก

          เพื่อแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์c

          4เขาทั้งหลายจะสร้างอาคารขึ้นใหม่บนซากปรักหักพังเก่าแก่

          จะสร้างบ้านเรือนที่เคยถูกทำลายขึ้นใหม่

          จะซ่อมแซมเมืองต่างๆที่ร้างอยู่

          เมืองที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่หลายชั่วอายุคนมาแล้ว

          5คนต่างถิ่นจะรับอาสาเลี้ยงดูฝูงแกะของท่านทั้งหลาย

          คนต่างด้าวจะเป็นคนไถนาและแต่งสวนองุ่นของท่าน

          6ท่านทั้งหลายจะได้ชื่อว่า “สมณะของพระยาห์เวห์”

          ทุกคนจะเรียกท่านว่า “ผู้รับใช้พระเจ้าของเรา”

          ท่านจะได้ทรัพย์สมบัติของนานาชาติมาเลี้ยงชีวิต

          ท่านจะภาคภูมิใจที่ได้ความมั่งคั่งของเขามา

          7ท่านทั้งหลายเคยได้รับความอับอายเป็นสองเท่า

          เคยถูกสบประมาทขณะที่บรรดาศัตรูมีความยินดีฉันใด

          ท่านจะได้รับแผ่นดินสองเท่าเป็นมรดก

          และจะได้รับความยินดีตลอดไปฉันนั้นd

          8เพราะเราคือพระยาห์เวห์ เรารักความยุติธรรม

          เกลียดการโจรกรรมและความอยุติธรรมe

          เราจะให้รางวัลเป็นค่าตอบแทนแก่เขาทั้งหลายอย่างซื่อสัตย์

          จะทำพันธสัญญากับเขาตลอดไป

          9เชื้อสายของเขาจะเป็นที่รู้จักในหมู่นานาชาติ

          ลูกหลานของเขาจะเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชาติ

          ทุกคนที่เห็นเขาจะยอมรับว่าเขาเป็นเชื้อสายที่พระยาห์เวห์ทรงอวยพร     

คำขอบพระคุณ

            10ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในพระยาห์เวห์

          วิญญาณของข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้า

          เพราะพระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนอาภรณ์ที่ทรงสวมให้

          ประทานความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุม

          ข้าพเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะfอย่างงดงาม

          เหมือนเจ้าสาวประดับตนด้วยเพชรนิลจินดา

          11เพราะแผ่นดินบังเกิดพืชผล

          และสวนทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นฉันใด

          พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดความชอบธรรมและการสรรเสริญ

          ต่อหน้านานาชาติฉันนั้น

61 a ประกาศกผู้ประพันธ์บทที่ 61 นี้น่าจะเป็นผู้ประพันธ์บทที่ 60 และ 62 ด้วย เขากล่าวว่าตนได้รับภารกิจจากพระเจ้าให้ประกาศข่าวดีเพื่อให้กำลังใจแก่ชาวอิสราเอลที่กำลังเป็นทุกข์ (ข้อ 1-3) คือทุกสิ่งจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่ (ข้อ 4)  คนต่างชาติจะให้สิ่งของที่จำเป็นสำหรับชีวิตแก่ชาวอิสราเอล ซึ่งบัดนี้เป็นเสมือนชนชาติสมณะที่มีเกียรติ (ข้อ 5-7) พระเจ้าตรัสว่าจะทรงทำพันธสัญญาถาวรกับเขา (ข้อ 8-9) ส่วนข้อ 10-11 เป็นการที่ประกาศกขอบพระคุณพระเจ้าแทนประชากร บทประพันธ์บทนี้มีความคิดคล้ายกับ “บทเพลงของผู้รับใช้พระยาห์เวห์” (ดู 42:1; 42:7; 49:9 และ 50:4-11)

b “ข่าวดี” คือการที่พระเจ้าจะเสด็จมาช่วยปลดปล่อยประชากรอิสราเอลในไม่ช้า (เทียบ อสย 11:2; 42:1)

c “ทรงปลูกเพื่อแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์” บางคนคิดว่าข้อความนี้เป็นคำอธิบายที่ผู้คัดลอกเขียนซ้ำกับข้อความใน 60:21ข.

d ข้อ 7 นี้แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

e “ความอยุติธรรม” แปลตามสำนวนแปลโบราณหลายภาษา – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ด้วยเครื่องเผาบูชา”

f “โพกศีรษะ” บางคนคิดว่าคำนี้หมายถึงผ้าโพกศีรษะของสมณะ (เทียบ อพย 39:28) แต่น่าจะเป็นผ้าโพกศีรษะของเจ้าบ่าวในงานสมรสมากกว่า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย