Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การปลดปล่อยกรุงเยรูซาเล็มa

52. 1ศิโยนเอ๋ย จงตื่นเถิด จงตื่นเถิด

          จงสวมกำลังของเจ้า

         กรุงเยรูซาเล็ม นครศักดิ์สิทธิ์เอ๋ย

         จงสวมเสื้อผ้างามที่สุดของเจ้าเถิด

         เพราะผู้ไม่เข้าสุหนัตและมีมลทิน

         จะไม่เข้ามาในเจ้าอีกเลย

2กรุงเยรูซาเล็มที่เป็นเชลยb จงสลัดฝุ่นออกจากตัวเจ้า

จงลุกขึ้นเถิด

ธิดาแห่งศิโยนที่เป็นเชลยเอ๋ย

จงปลดพันธนาการออกจากคอของเจ้าเถิด

3เพราะพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้

“ท่านทั้งหลายถูกขายโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

ท่านจะได้รับการไถ่กู้โดยไม่ต้องเสียค่าไถ่”

4พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้

“ในอดีต ประชากรของเราลงไปยังอียิปต์

เพื่ออาศัยอยู่ที่นั่นอย่างคนต่างด้าว

ต่อมา ชาวอัสซีเรียกดขี่ข่มเหงเขาโดยไม่มีเหตุผล”

5 “บัดนี้ เราจะทำอะไรที่นี่c

- พระยาห์เวห์ตรัส

 ใช่แล้ว ประชากรของเราถูกจับเป็นเชลยโดยผู้จับไม่ต้องลงทุน”

พระยาห์เวห์ตรัส

“ผู้ปกครองของเขาก็โห่ร้องฉลองชัย

และลบหลู่นามของเราทุกวันตลอดมา

6ดังนั้น ประชากรของเราจะรู้จักนามของเรา

วันนั้น เขาจะเข้าใจว่าเราเป็นผู้พูดว่า ‘เราอยู่ที่นี่’”

 

การประกาศล่วงหน้าถึงความรอดพ้นd

            7เท้าของผู้นำข่าวดีมาประกาศบนภูเขาช่างงามยิ่งนัก

          เขาประกาศสันติภาพ นำข่าวดี

          ประกาศความรอดพ้น กล่าวแก่ศิโยนว่า

          “พระเจ้าของท่านทรงเป็นกษัตริย์ปกครอง”

          8บรรดาทหารยามของท่านร้องเสียงดัง

          ร้องตะโกนพร้อมกันด้วยความยินดี

          เพราะเขาได้เห็นกับตาว่า

          พระยาห์เวห์เสด็จกลับสู่ศิโยน

          9ซากปรักหักพังแห่งกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย

          จงร้องเพลงยินดีพร้อมกันเถิด

          เพราะพระยาห์เวห์ทรงปลอบโยนประชากรของพระองค์

          และทรงไถ่กู้กรุงเยรูซาเล็มแล้ว

          10พระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระอานุภาพ

          ต่อหน้าประชาชาติทั้งปวง

          ชนชาติทั้งหลายจากสุดปลายแผ่นดินจะได้เห็นว่า

           พระเจ้าของเราประทานความรอดพ้นให้แก่เรา    

11ท่านทั้งหลายจงออกไปเถิด จงออกไปจากที่นั่น

อย่าแตะต้องสิ่งใดที่มีมลทิน

ท่านทั้งหลายที่ถือภาชนะของพระยาห์เวห์เอ๋ย

จงออกจากที่นั่น จงชำระตนให้บริสุทธิ์เถิด

12ท่านไม่ต้องรีบออกไปเหมือนคนที่หนีภัย

เพราะพระยาห์เวห์จะเสด็จนำหน้าท่าน

และพระเจ้าแห่งอิสราเอลจะทรงเฝ้าดูแลท้ายขบวนของท่านe

เพลงบทที่สี่ของผู้รับใช้พระยาห์เวห์f

            13พระยาห์เวห์ตรัสว่า

          “ผู้รับใช้ของเราจะเจริญรุ่งเรือง

          เขาจะได้รับการยกย่องเทิดทูนให้สูงยิ่ง

                14คนจำนวนมากจะตกตะลึงเมื่อเห็นเขาg

          หน้าตาของเขาเสียโฉมจนไม่เหมือนหน้าตามนุษย์

          รูปร่างของเขาก็ผิดไปจากรูปร่างของผู้คน

          15ดังนั้น ชนหลายชาติจะตกตะลึงhเมื่อเห็นเขา

          บรรดากษัตริย์จะทรงเงียบงันต่อหน้าเขา

          เพราะจะทรงเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยเล่า

          และจะทรงเข้าใจสิ่งที่ไม่ทรงเคยได้ยิน”

52 a คำเริ่มต้นของบทนี้ซ้ำกับคำใน 51:9 แต่ที่นี่ประกาศกพูดกับกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งกำลังจะพ้นในไม่ช้าจากการถูกจับเป็นเชลย หลายคนมักจะคิดว่าข้อ 3-6 เป็นข้อความร้อยแก้วที่เสริมเข้ามาในภายหลัง แต่ความคิดนี้เป็นความคิดของประกาศกอิสยาห์ที่สองอย่างแน่นอน

b “ที่เป็นเชลย” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “การเป็นเชลย” *** “จงปลดพันธนาการออกจากคอ” - ตามสำเนาโบราณซึ่งพบที่ Qumran 1QIsa – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พันธนาการตกจาก”

c “เราจะทำอะไรที่นี่” – ยังอาจแปลตามตัวอักษรได้อีกว่า “ใครอยู่ข้างเราที่นี่” – แต่ในทั้งสองกรณีเป็นที่น่าสงสัยว่าหมายความอย่างไรแน่ ดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงย้ำว่าการกอบกู้ที่ทรงนำมาให้ประชากรนั้น พระองค์ประทานให้โดยเขาไม่ต้องเสียค่าตอบแทนอะไร ประชากรอิสราเอลไม่ได้รับประโยชน์ใดจากความทุกข์ยากที่เขาได้รับและไม่ได้กลับใจ ดังนั้น ผู้ที่เบียดเบียนข่มเหงเขาจึงฉลองชัย และพระนามของพระยาห์เวห์ถูกลบหลู่ (ข้อ 5 – เทียบ 48:11; อสค 20:9,14; 36:20) กระนั้นก็ดี พระยาห์เวห์จะประทานความรอดพ้นให้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ พระองค์จะทรงนำอิสราเอลให้กลับใจ และดังนี้จะทรงรักษาพระเกียรติของพระนามไว้ (ข้อ 6)

d หนังสือบันทึกคำปลอบโยนประชากรอิสราเอลเป็น “ข่าวดี” (ดู 40:9) ผู้นำข่าวดีนี้วิ่งไปตามที่ต่างๆ ทหารยามเห็นเขากำลังมาประกาศข่าวให้ทุกคนมีความยินดีว่าพระยาห์เวห์จะทรงสถาปนาการปกครองของพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม (“เนินศิโยน”) การที่พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองแทนบรรดากษัตริย์อื่นๆเช่นนี้ เป็นความคิดที่บรรดาประกาศกในอดีตเคยประกาศล่วงหน้าไว้แต่นานมาแล้ว (ดู อสย 43:15; ยรม 3:17; 8:19; อสค 20:33; 34:11-16; มคา 2:13; 4:7; ศฟย 3:15) เพลงสดุดีหลายบทก็กล่าวถึงการที่พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองเช่นเดียวกัน (สดด 47, 93, 96, 97, 98, 99, 145, 146)

e การที่ชาวอิสราเอลกลับจากการเนรเทศที่กรุงบาบิโลนนั้นนับว่าเป็นเสมือน “การอพยพ” อีกครั้งหนึ่ง โดยมีพระเจ้าทรงคอยพิทักษ์รักษาเช่นเดียวกับในการอพยพครั้งแรก (อพย 14:19) แต่ในการอพยพครั้งใหม่นี้ เขาจะไม่ต้องรีบออกเดินทาง (อพย 12:11) เหมือนทาสที่หลบหนี (อพย 14:5) แต่จะเป็นการเดินทางเป็นขบวน ชาวอิสราเอลจะไม่นำเพชรนิลจินดาที่ยึดมาจากชาวอียิปต์เหมือนในการอพยพครั้งแรก แต่จะนำภาชนะศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์เคยทรงยึดไปจากพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มกลับมาด้วย เพราะกษัตริย์ไซรัสทรงคืนภาชนะเหล่านี้ให้ชาวอิสราเอล (ดู อสร 1:7-11)

f เพลงของ “ผู้รับใช้ฯ” บทที่สี่นี้นำความคิดเรื่องความทุกข์ทรมานมากล่าวอีกครั้งหนึ่ง (เทียบ สดด 22)  การเบียดเบียนที่ “ผู้รับใช้ฯ” จะรับด้วยความอดทน (53:7) ทำให้ผู้พบเห็นต้องสะดุดใจ (52:11-15; 53:2-3,7-9) แต่ในความเป็นจริง ความทุกข์ทรมานเหล่านี้จะเป็นการวอนขอพระเจ้าแทนคนบาป และเป็นการชดเชยบาป (53:4,6,8,10-12) – บทเพลงบทนี้มีลักษณะเป็นคำพูดโต้ตอบกัน คือ พระยาห์เวห์ตรัส (ข้อ 13-15) แล้วบรรดากษัตริย์หรือประชาชนกล่าวตอบ (53:1-10) โดยบรรยายถึงความทุกข์ทรมานของ “ผู้รับใช้ฯ” และอาจแก้ตัวว่าตนไม่ได้เข้าใจความหมายของความทุกข์ทรมานนี้ – ในที่สุด พระเจ้าทรงประกาศว่า “ผู้รับใช้ฯ” จะประสบความสำเร็จ (53:11-12)

g “เมื่อเห็นเขา” แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิกและภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า ”เมื่อเห็นท่าน”

h “ตกตะลึง” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า ”เขาจะพรม”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย