Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

  1.  1วันนั้น พระยาห์เวห์จะทรงใช้ดาบหนัก ใหญ่ และแข็งแรง

ลงโทษเลวีอาธาน งูที่หนีไปอย่างรวดเร็ว

เลวีอาธาน งูที่ขดตัว

พระองค์จะทรงฆ่ามังกรที่อยู่ในทะเลa

สวนองุ่นของพระยาห์เวห์b

          2วันนั้น พระยาห์เวห์ตรัสว่า

          “สวนองุ่นงดงามcของเราจงร้องเพลงสรรเสริญเถิด

          3เราคือพระยาห์เวห์ เป็นชาวสวน

          เรารดน้ำสวนนั้นทุกเวลา

          เราเฝ้าสวนนั้นทั้งคืนทั้งวัน

          มิให้ผู้ใดมาทำลาย

          4เราไม่โกรธ

          แต่ถ้ามีต้นหนามและกอหนามdขึ้นมา

          เราจะมาสู้รบ

          เราจะเผาต้นหนามและกอหนามในเวลาเดียวกัน

          5ถ้าเขาขอให้เราป้องกัน

          เขาจงทำสันติภาพกับเรา

          เขาจงทำสันติภาพกับเราเถิด”

การอภัยและการลงโทษe

          6วันหนึ่งในอนาคต ยาโคบจะหยั่งรากลึก

          อิสราเอลจะผลิดอกและแตกหน่อ

          ทำให้พื้นพิภพมีผลเต็มเปี่ยม

          7พระองค์ทรงเฆี่ยนตียาโคบอย่างที่ทรงเคยเฆี่ยนตีผู้ข่มเหงเขาหรือ

          ทรงฆ่าเขาอย่างที่ทรงเคยฆ่าผู้ฆ่าเขาหรือ

          8พระองค์ทรงลงโทษเขา

ทรงขับไล่เขาให้ถูกเนรเทศไปต่างแดน

ทรงพัดเขาไปโดยลมแรงเหมือนในวันที่ลมตะวันออกพัดมา

9ความผิดของยาโคบจะถูกชดเชยเช่นนี้

การลบล้างบาปของเขาจะเกิดผลทั้งหมดนี้

เมื่อเขาจะทำลายหินทั้งหมดของแท่นบูชา

ให้เป็นเหมือนดินสอพองที่ถูกบดละเอียด

จะไม่มีเสาหินศักดิ์สิทธิ์หรือแท่นเผากำยานอีกต่อไป

10เมืองป้อมจะถูกทิ้งร้าง

จะไม่มีผู้อาศัยและจะถูกทอดทิ้งเหมือนถิ่นทุรกันดาร

ลูกโคหากินอยู่ที่นั่น

นอนลงและกินกิ่งไม้ที่นั่น

11กิ่งไม้จะแห้งและหัก

พวกผู้หญิงจะมาเก็บไปเป็นฟืนก่อไฟ

เพราะนี่เป็นชนชาติไร้ความเข้าใจ

พระผู้ทรงสร้างเขาจะไม่ทรงสงสารเขา

พระผู้ทรงปั้นเขาจะไม่ทรงพระกรุณาต่อเขา

ชาวอิสราเอลกลับจากแดนเนรเทศf

          12วันนั้น พระยาห์เวห์จะทรงนวดรวงข้าว

          ตั้งแต่แม่น้ำยูเฟรติสจนถึงลำธารแห่งอียิปต์

          และ ชาวอิสราเอลเอ๋ย

ท่านทั้งหลายจะถูกเก็บเข้ามาทีละคนๆ

13วันนั้น เขาจะเป่าแตรเขาสัตว์gตัวใหญ่

บรรดาผู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในแผ่นดินอัสซีเรีย

และผู้ถูกเนรเทศไปยังแผ่นดินอียิปต์จะกลับมา

เขาทั้งหลายจะกราบนมัสการพระยาห์เวห์

บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงเยรูซาเล็ม

27 a เรื่อง “เลวีอาธาน” – ดู โยบ 3:8 เชิงอรรถ e – ข้อความที่ตรงนี้ได้รับอิทธิพลจากบทประพันธ์บทหนึ่งซึ่งพบได้ที่ Ras-Shamra (ศตวรรษที่ 14 ก.ค.ศ.) มีความว่า “ท่านจะบดขยี้เลวีอาธาน งูที่กำลังหนีไป ท่านจะกลืนงูที่บิดตัว ทรงพลัง และมีเจ็ดหัว”

b เช่นเดียวกับใน 5:1-7 ประกาศกกล่าวถึงอิสราเอลว่าเป็นสวนองุ่นที่พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่เป็นอย่างดี ถ้าเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือจากพระองค์

c “งดงาม” – แปลโดยคาดคะเน (hemed) – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เหล้าองุ่นยังไม่ได้หมัก” (hemer)

d ข้อความข้อนี้ไม่สู้ชัดเจน - บางคนคิดว่าอาจเป็นคำพูดของสวนองุ่นเองก็ได้

e เนื่องจากความสับสนและไม่สมบูรณ์ของตัวบท ความหมายของข้อความตอนนี้จึงคลุมเครือ ข้อ 7-8,10-11 ดูเหมือนจะกล่าวถึงศัตรูผู้กดขี่ข่มเหงอิสราเอล ซึ่งเปรียบเหมือน “เมืองป้อม” ของข้อความเรื่องอวสานกาลตอนนี้ (ข้อ 10) – ข้อ 6 และ 9 ซึ่งเป็นพระสัญญาต่ออิสราเอลที่ได้รับการอภัยโทษแล้วอาจเคยเป็นบทนำของคำพยากรณ์ในบทที่ 12-13.

f “คำพยากรณ์” ตอนนี้ ซึ่งถูกจัดไว้ที่นี่ เป็นเหมือนบทสรุปกล่าวทำนายว่าชาวอิสราเอลทุกคนที่กระจัดกระจายไปจะได้กลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม

g “แตรเขาสัตว์” ใช้เป่าในโอกาสต่างๆ – ยอล 2:1 เชิงอรรถ b - ที่นี่การเป่าแตรเขาสัตว์นี้เป็นการเรียกมวลมนุษย์มาชุมนุมกันในวันที่พระเจ้าจะทรงพิพากษา

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย