Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเพลงขอบพระคุณ

26. 1วันนั้น ทุกคนในแผ่นดินยูดาห์จะร้องเพลงบทนี้

          “พวกเรามีเมืองเข้มแข็งเมืองหนึ่งa                 

          พระองค์ทรงสร้างกำแพงและเชิงเทินไว้เพื่อปกป้อง

          2จงเปิดประตูเมืองเถิด

          ประชาชาติที่ชอบธรรมซึ่งรักษาความซื่อสัตย์ไว้จะได้เข้ามา

          3พระองค์ทรงรักษาชนชาติที่มีใจมั่นคงให้อยู่ในสันติ

          เขาอยู่ในสันติ เพราะวางใจในพระองค์

          4จงวางใจในพระยาห์เวห์ตลอดไปเถิด

          เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นศิลานิรันดร

          5เพราะพระองค์ทรงกดผู้อยู่บนที่สูงให้ต่ำลง       

          พระองค์ทรงทำลายเมืองบนที่สูงให้ราบถึงพื้นดิน กลายเป็นฝุ่นดิน

          6เท้าที่เหยียบเมืองนั้นคือเท้าของผู้ถูกกดขี่

          คนยากจนจะเดินเหยียบย่ำเมืองนั้น”

เพลงสดุดีb

          7หนทางของผู้ชอบธรรมก็ตรง                      

          พระองค์ทรงทำให้ทางเดินของผู้ชอบธรรมราบเรียบ

          8ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าทั้งหลายเดินตามพระวินิจฉัยของพระองค์

          ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความหวังในพระองค์

          ความปรารถนาประการเดียวของข้าพเจ้าทั้งหลาย

คือสรรเสริญพระนามและระลึกถึงพระองค์

9วิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระองค์เวลากลางคืน

จิตใจของข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่

เพราะเมื่อพระองค์ทรงพิพากษาแผ่นดิน

ผู้อาศัยในแผ่นดินจะได้เรียนรู้ความชอบธรรม

10แม้พระองค์ทรงแสดงพระกรุณาต่อคนชั่วร้าย

เขาก็จะไม่เรียนรู้ความชอบธรรม

เขาจะประพฤติชั่วในแผ่นดินของผู้ชอบธรรม

เขามองไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวห์

11ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นแล้ว

แต่เขาก็ยังมองไม่เห็น

เขาทั้งหลายจงอับอายเมื่อเห็นความรักเอื้ออาทรของพระองค์ต่อประชากร

ขอให้ไฟที่ทรงเตรียมไว้สำหรับศัตรูของพระองค์เผาผลาญเขาเถิด

12ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานสันติภาพแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้กิจการทั้งหมดของข้าพเจ้าทั้งหลายประสบความสำเร็จ

13ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

เจ้านายอื่นนอกจากพระองค์ปกครองข้าพเจ้า

แต่ข้าพเจ้าเรียกขานพระนามของพระองค์เท่านั้น

14บรรดาผู้ตายจะไม่มีชีวิตอีก

ผู้อยู่ในแดนผู้ตายจะไม่กลับคืนชีพ

พระองค์ทรงลงโทษและทรงทำลายเขา

ไม่มีผู้ใดระลึกถึงเขาอีกเลย

15ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเพิ่มจำนวนประชากร

พระองค์ทรงเพิ่มจำนวนประชากร

พระองค์ทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์

พระองค์ทรงขยายเขตแดนทั้งสิ้นของแผ่นดิน

16ข้าแต่พระยาห์เวห์ ในยามทุกข์ เขาทั้งหลายแสวงหาพระองค์

เมื่อทรงตีสอนเขา เขาก็ตั้งใจอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์c

17หญิงมีครรภ์จวนจะคลอดบุตร

บิดตัวและร้องด้วยความเจ็บปวดฉันใด

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเฉพาะพระพักตร์พระองค์

18ข้าพเจ้าทั้งหลายมีครรภ์

บิดตัวด้วยความเจ็บปวด

แต่คลอดเพียงลมเท่านั้น

ข้าพเจ้าทั้งหลายมิได้นำความรอดพ้นมาให้แผ่นดิน

ไม่มีผู้อาศัยในโลกคนใดเกิดมา

19บรรดาผู้ตายของพระองค์จะมีชีวิตอีก

ร่างกายของเขาทั้งหลายจะกลับคืนชีพ

ผู้อาศัยอยู่ในฝุ่นดินเอ๋ย จงตื่น

และจงร้องเพลงด้วยความยินดีเถิด

เพราะน้ำค้างของท่านเป็นน้ำค้างที่ส่องแสง

แผ่นดินจะคลอดผู้อาศัยในแดนผู้ตาย

พระยาห์เวห์ทรงพิพากษาลงโทษd

          20ประชากรของข้าพเจ้าเอ๋ย จงมาเถิด

          จงเข้าไปในห้องของท่าน

          และปิดประตู

          จงซ่อนตัวอยู่สักระยะหนึ่ง

          จนกว่าพระพิโรธจะผ่านพ้นไป

                21ดูซิ พระยาห์เวห์กำลังเสด็จออกมาจากที่พำนักของพระองค์

          เพื่อทรงลงโทษความผิดที่ผู้อาศัยบนแผ่นดินได้ทำ

          แผ่นดินจะเปิดเผยโลหิตที่เคยถูกหลั่งลง

          และจะไม่ปิดบังศพของผู้ถูกฆ่าไว้อีก

26 a “เมืองเข้มแข็ง” คือกรุงเยรูซาเล็มที่พระยาห์เวห์ทรงเสริมกำแพงให้มั่นคงเพื่อให้ผู้ชอบธรรมเข้ามาพักพิง ซึ่งตรงข้ามกับ “เมืองบนที่สูง” ในข้อ 5 ที่หมายถึงเมืองร้างที่กล่าวไว้ในบทที่ 24-25, ดู 24:7 เชิงอรรถ d.

b พระวินิจฉัยของพระยาห์เวห์นั้นเที่ยงธรรมเสมอ ข้อ 7-10 ยืนยันว่าพระยาห์เวห์จะทรงปลดปล่อยและประทานความรุ่งโรจน์แก่ประชากรของพระองค์ (ข้อ 11-15) ความทุกข์ยากในปัจจุบันเป็นการเตรียมการบังเกิดใหม่ (ข้อ 16-19) พระคัมภีร์จึงกล่าวพาดพิงบ่อยๆถึงความเจ็บปวดของสตรีที่กำลังคลอดบุตร ว่าเป็นรูปแบบของความทุกข์ยากที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนที่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมากอบกู้ (ดู มธ 24:8; มก 13:8; ยน 16:20-22.

c ความหมายไม่ชัดเจน

d พระยาห์เวห์ทรงเชื้อเชิญให้ประชากรของพระองค์เข้ามาหลบภัยในขณะที่พระองค์ทรงพิพากษาลงโทษคนชั่ว

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย