Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีขอบพระคุณa
12. 1วันนั้น ท่านจะพูดว่า

          “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์          

          แม้พระองค์จะกริ้วข้าพเจ้า

          แต่ความกริ้วของพระองค์ก็สงบลง

          พระองค์ทรงปลอบโยนข้าพเจ้า

          2ดูซิ พระเจ้าทรงเป็นความรอดพ้นของข้าพเจ้า

          ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัว

          เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพละกำลังและทรงเป็นบทเพลงของข้าพเจ้าb

          พระองค์ทรงเป็นความรอดพ้นของข้าพเจ้าแล้ว”

         

3ท่านทั้งหลายจะยินดีตักน้ำจากพุน้ำที่นำความรอดพ้น

          4วันนั้น ท่านทั้งหลายจะพูดว่า

          “จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์

          จงเรียกขานพระนามของพระองค์

          จงประกาศพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์ในหมู่ชนชาติทั้งหลาย

          จงประกาศว่าพระนามของพระองค์สูงส่ง

          5จงร้องเพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์

          เพราะพระองค์ทรงทำกิจการยิ่งใหญ่

          ให้เป็นที่รู้จักทั่วไปในแผ่นดิน

          6ชาวศิโยนเอ๋ย จงโห่ร้องและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน

          เพราะพระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอลนั้นทรงความยิ่งใหญ่ในหมู่ท่านทั้งหลาย”

12 a เราไม่รู้ว่าเพลงสดุดีบทนี้เขียนขึ้นเมื่อไร และใครเป็นผู้ประพันธ์ แต่ผู้เรียบเรียงหนังสืออิสยาห์คงนำมาแทรกไว้ที่นี่เป็นบทสรุปภาคของหนังสืออิสยาห์ที่เรียกว่า “พระวาจาเกี่ยวกับอิมมานูเอล” – เพลงสดุดีบทนี้อยู่ในประเภท “คำขอบพระคุณ” ซึ่งผู้ประพันธ์ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยให้พ้นจากความทุกข์ ส่วนภาคที่สองของเพลงสดุดีบทนี้เป็นการสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์

b “ทรงเป็นบทเพลงของข้าพเจ้า” ข้อความในข้อนี้สะท้อน อพย 15:2 และ สดด 118:14.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย