Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

4. 1วันนั้น หญิงเจ็ดคนจะยึดชายคนหนึ่งไว้ พูดว่า “พวกเราจะหาอาหารกินเอง จะหาเครื่องนุ่งห่มมาสวมด้วยตนเอง ขอเพียงให้พวกเราได้รับชื่อของท่านเป็นนาย โปรดช่วยปลดความอับอายให้พ้นจากพวกเราเถิด”a

พระยาห์เวห์ทรงปกป้องผู้รอดชีวิตที่กรุงเยรูซาเล็มb

          2วันนั้น หน่ออ่อนที่พระยาห์เวห์จะโปรดให้งอกขึ้นจะงดงามและรุ่งโรจน์

          ผลผลิตของแผ่นดินจะเป็นความภาคภูมิใจ

          และเป็นเกียรติของชาวอิสราเอลผู้รอดชีวิต

          3ผู้ที่รอดชีวิตเหลืออยู่ในศิโยนและผู้ที่ยังอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม

          จะได้ชื่อว่า “ผู้ศักดิ์สิทธิ์”

          คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ให้มีชีวิตอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มc

          4เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงล้างความโสโครกของบรรดาธิดาแห่งศิโยน

          และจะทรงใช้พระอานุภาพของการพิพากษา

          ซึ่งเป็นประดุจไฟมาชำระโลหิต

          ที่ถูกหลั่งลงภายในกรุงเยรูซาเล็มให้หมดสิ้นไป

          5แล้วพระยาห์เวห์จะทรงสร้างเมฆเวลากลางวัน

          ทรงสร้างควันและแสงแห่งเปลวเพลิงเวลากลางคืนd

          ทั่วไปบนภูเขาศิโยน

          และเหนือประชาชนที่มาชุมนุมกันที่นั่น

          พระสิริรุ่งโรจน์จะเป็นที่กำบังและปกป้องทุกสิ่ง

          6จะเป็นเหมือนกระโจมให้ร่มบังแดดเวลากลางวัน

          เป็นที่หลบภัยและที่กำบังจากพายุและฝน

4 a ในเมืองที่ชายฉกรรจ์จำนวนมากต้องตายในสงคราม (3:25-26) ผู้หญิงหลายคนจะมาขอ “ใช้นาม” ของชายคนเดียวกัน ซึ่งหมายความว่ายอมให้เขา “เป็นนาย” ในความหมายของสำนวนภาษาฮีบรู หญิงชาวกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเคยหยิ่งผยองต้องกลายเป็นเพียง “นางบำเรอ”

b “หน่ออ่อน” และ “ผลผลิตของแผ่นดิน” อาจหมายถึง “พระเมสสิยาห์” (ยรม  23:5 = 33:15; ศคย 3:8; 6:12) หรืออาจหมายถึง “ผู้รอดชีวิต” ของอิสราเอล (ดู เชิงอรรถ g) ซึ่งเปรียบเหมือนต้นไม้ที่แตกหน่อขึ้นมาอีกในพื้นดินของปาเลสไตน์ – นักวิชาการมักจะคิดว่าข้อ 4-6 เป็นข้อความสมัยหลังเนรเทศที่ถูกเสริมเข้ามา

c อิสราเอลที่ไม่ซื่อสัตย์จะถูกพระเจ้าลงโทษ แต่เนื่องจากว่าพระเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์ “ผู้รอดชีวิต” จำนวนไม่มากนักจะพ้นจากคมดาบของผู้รุกราน ความคิดเช่นนี้ ซึ่งพบแล้วบ่อยๆใน อมส 3:12; 5:15; 9:8-10 อิสยาห์จะนำมากล่าวซ้ำอีก 6:13; 7:3 เชิงอรรถ c และ 10:19-21; 28:5-6; 37:4 (= 2 พกษ 19:4); 37:31-32 เทียบ ยรม 3:14; 5:18; อสค 5:3,9; มคา 4:7; 5:2; ศฟย 2:7,9; 3:12-13 – บรรดา “ผู้รอดชีวิต” ซึ่งได้รับการชำระและมีความซื่อสัตย์แล้ว ที่เหลืออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนี้จะกลายเป็นชนชาติที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง - หลังจากหายนะในปี 587 ก.ค.ศ. ได้มีความคิดใหม่เกิดขึ้น คือ “ผู้รอดชีวิต” นี้จะพบได้จากบรรดาผู้ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปในแดนเนรเทศ (บรค 2:13; อสค 12:16) ในแดนเนรเทศเขาจะกลับใจมาหาพระเจ้า (อสค 6:8-10 – เทียบ ฉธบ 30:1-2) แล้วพระเจ้าจะทรงรวบรวมเขาทั้งหลายไว้สำหรับการฟื้นฟูในสมัยพระเมสสิยาห์ อสย 11:11,16; ยรม 23:3; 31:7; 50:20; อสค 20:37; มคา 2:12-13  - เมื่อกลับจากแดนเนรเทศ บรรดาผู้รอดชีวิตเหล่านี้จะไม่ซื่อสัตย์ จะถูกลดจำนวนลงอีก และจะได้รับการชำระ อบด 17 = ยอล 3:5; ฮกก 1:12; ศคย 1:3; 8:11; 13:8-9; 14:2 – ในเรื่องนี้ พระคริสตเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์คือ “หน่อ” แท้จริงของอิสราเอลใหม่ที่ได้รับความศักดิ์สิทธิ์ 11:1,10 เทียบ 4:2; ยรม 23:3-6 *** ต่างจากอิสราเอล ชนชาติที่ไม่นับถือพระยาห์เวห์จะไม่มี “ผู้รอดชีวิตเหลืออยู่” 14:22,30; 15:9; 16:14; อสค 21:37; อมส 1:8; อบด 18.

d เป็นการรื้อฟื้นความจำถึงเสาเมฆหรือเสาเพลิงซึ่งนำชาวอิสราเอลเมื่ออพยพออกจากอียิปต์ - การกล่าวพาดพิงถึงการอพยพเป็นการยืนยันว่าบทประพันธ์บทนี้เขียนขึ้นในสมัยหลัง เทียบ 10:26 ซึ่งเป็นข้อความที่เสริมเข้ามา - 11:15-16 เป็นข้อความสมัยเนรเทศ และกล่าวถึงการกลับจากแดนเนรเทศประหนึ่งว่าเป็นการอพยพ(จากอียิปต์)อีกครั้งหนึ่งในอิสยาห์ที่สอง (60:3 เชิงอรรถ e)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย