Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

          3. 1พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงกินสิ่งที่ท่านเห็น จงกินหนังสือม้วนนี้ แล้วจงไปพูดกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลเถิด” 2ข้าพเจ้าจึงอ้าปาก พระองค์ก็ประทานหนังสือม้วนนั้นให้ข้าพเจ้ากิน 3แล้วตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงกินหนังสือม้วนนี้ซึ่งเราให้ท่าน จงกินให้อิ่ม” ข้าพเจ้าจึงกินหนังสือม้วนนั้น ซึ่งมีรสหวานเหมือนน้ำผึ้งในปากของข้าพเจ้าa

          4แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงไปพบพงศ์พันธุ์อิสราเอล และประกาศถ้อยคำของเราแก่เขา 5เราไม่ได้ส่งท่านไปพบชนชาติที่พูดภาษาต่างด้าวและภาษาที่ยาก แต่ให้ไปพบพงศ์พันธุ์อิสราเอล 6ไม่ใช่ให้ไปพบประชากรหลายชาติที่พูดภาษาต่างด้าวและภาษายากที่ท่านไม่เข้าใจคำพูด ถ้าเราส่งท่านไปพบคนเช่นนี้ เขาคงจะฟังท่าน 7แต่พงศ์พันธุ์อิสราเอลจะไม่ยอมฟังท่าน เพราะเขาไม่ยอมฟังเรา  พงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมดเป็นคนหัวแข็งและจิตใจดื้อดึง 8แต่บัดนี้ เราทำให้หน้าของท่านด้านเหมือนหน้าของเขา และทำให้หน้าผากของท่านแข็งกระด้างเหมือนหน้าผากของเขา 9เราทำให้หน้าผากของท่านแข็งเหมือนเพชรที่แข็งกว่าหินเหล็กไฟ อย่ากลัวเขาเลย อย่าตกใจเมื่อเห็นหน้าเขา เพราะเขาเป็นพงศ์พันธุ์กบฏ”

          10พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับทุกคำที่เราจะพูดกับท่านไว้ในใจ และจงฟังด้วยหู 11ไปเถิด จงไปพบผู้ที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลย คือเพื่อร่วมชาติของท่าน จงพูดกับเขาและบอกเขาว่า ‘พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้’ ไม่ว่าเขาจะฟังหรือไม่ยอมฟัง”

          12พระจิตยกข้าพเจ้าขึ้น ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังสนั่นอยู่เบื้องหลังข้าพเจ้าว่า “พระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์จงได้รับพระพรในสถานที่พำนักของพระองค์เถิด” 13เป็นเสียงปีกสิ่งมีชีวิตที่กระทบกัน และเสียงวงล้อข้างสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น เป็นเสียงดังสนั่น 14พระจิตยกข้าพเจ้าขึ้นและนำข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็ไปด้วยความขมขื่นและวุ่นวายใจ ขณะที่พระหัตถ์ของพระยาห์เวห์กดข้าพเจ้าไว้ 15ข้าพเจ้ามาพบผู้ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยที่เทล-อาบิบ เขาเหล่านั้นอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเคบาร์ ข้าพเจ้าอยู่กับเขาที่นั่นอย่างมึนงงเป็นเวลาเจ็ดวัน

ประกาศกเอเสเคียลเป็นเหมือนยามเฝ้าอิสราเอลb

          16เจ็ดวันต่อมา พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า 17“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราตั้งท่านเป็นยามเฝ้าพงศ์พันธุ์อิสราแอล เมื่อท่านได้ยินถ้อยคำจากปากของเรา ท่านจงเตือนเขาแทนเรา 18ถ้าเราบอกคนชั่วร้ายว่า ‘ท่านจะต้องตายแน่ๆ’ และท่านไม่เตือนเขา ไม่บอกเขาให้เลิกความประพฤติชั่วร้าย เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไป คนชั่วร้ายนั้นจะตายเพราะความผิดของตน แต่เราจะให้ท่านต้องรับผิดชอบ(***)ความตายของเขา 19ถ้าท่านตักเตือนคนชั่วร้ายและเขาไม่ละทิ้งความชั่วร้ายและเลิกประพฤติชั่วร้าย เขาจะต้องตายเพราะความผิดของตน แต่ท่านจะรักษาชีวิตของท่านให้รอดพ้น 20ในทำนองเดียวกัน ถ้าผู้ชอบธรรมละทิ้งความชอบธรรมและทำความผิด เราจะวางอุปสรรคขัดขวางไว้หน้าเขา เขาจะต้องตาย เขาจะตายเพราะบาปของตน เพราะท่านไม่ได้เตือนเขา และจะไม่มีผู้ใดจดจำกิจการชอบธรรมที่เขาเคยทำไว้ แต่เราจะให้ท่านต้องรับผิดชอบความตายของเขา 21ถ้าท่านได้เตือนผู้ชอบธรรมมิให้ทำบาป และเขาไม่ได้ทำบาป เขาก็จะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอน เพราะเขารับคำตักเตือน และท่านจะรักษาชีวิตของท่านให้รอดพ้น”

I. การประกาศพระวาจาก่อนที่กรุงเยรูซาเล็มถูกล้อม

 

ประกาศกเอเสเคียลเป็นใบ้

            22ที่นั่น พระหัตถ์ของพระยาห์เวห์อยู่เหนือข้าพเจ้า พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงลุกขึ้นและออกไปยังที่ราบ เราจะพูดกับท่านที่นั่น” 23ข้าพเจ้าจึงลุกขึ้น ออกไปยังที่ราบ ก็เห็นพระสิริของพระยาห์เวห์อยู่ที่นั่น เหมือนกับพระสิริซึ่งข้าพเจ้าเคยเห็นที่ริมแม่น้ำเคบาร์ ข้าพเจ้าจึงหมอบลงหน้าจรดพื้น 24พระจิตเสด็จเข้ามาในข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า

ทรงบอกข้าพเจ้าว่า “จงไปขังตนอยู่ในบ้านเถิด 25บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เขาจะเอาเชือกผูกท่าน เอาเชือกมัดท่านไว้cจนออกไปอยู่กับผู้อื่นข้างนอกไม่ได้ 26เราจะทำให้ลิ้นของท่านติดกับเพดานปาก ท่านจะเป็นใบ้ จะตำหนิเขาไม่ได้อีก เพราะเขาทั้งหลายเป็นพงศ์พันธุ์กบฏ 27แต่เมื่อเราพูดกับท่าน เราจะเปิดปากของท่าน แล้วท่านจะพูดกับเขาทั้งหลายว่า ‘พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้’ ผู้ใดยอมฟังก็จงฟัง ผู้ใดไม่ยอมฟังก็อย่าฟัง เพราะเขาทั้งหลายเป็นพงศ์พันธุ์กบฏ”

3 a เสราฟเคยสัมผัสปากของประกาศกอิสยาห์ (อสย 6:5-7) – พระยาห์เวห์เองทรงสัมผัสปากของประกาศกเยเรมีย์ และทรง “ใส่พระวาจาของพระองค์ไว้ในปากของประกาศก” (ยรม 1:9) – ที่นี่ ประกาศกเอเสเคียลแสดงความคิดเดียวกันอย่างเห็นจริงยิ่งขึ้น

b ใน 33:1-9 ความคิดเรื่องนี้จะพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องมากขึ้น – ความคิดนี้อาจถูกนำมาไว้ที่นี่โดยแก้ไขเพียงเล็กน้อย เพราะเป็นแผนการของภารกิจในอนาคตของประกาศก – เอเสเคียลจะเน้นความรับผิดชอบของผู้ฟังแต่ละคน – ดู 14:12 เชิงอรรถ d.

(***)  “เราจะให้ท่านรับผิดชอบ” – แปลตามตัวอักษรว่า “เราจะแสวงหาเลือดจากมือของท่าน”

c “เขาจะเอาเชือกผูกท่าน... เอาเชือกมัดท่าน” – อาจหมายถึงการเป็นอัมพาตอย่างหนึ่ง – เทียบ 4:4ฯ - พระเจ้าทรงเปิดเผยให้รู้ว่าความทุกข์ทางกายมีความหมายเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกผนวกเข้ามากับคำพูดของประกาศก – ดู ยรม 18:1 เชิงอรรถ a.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย