พระดำรัสตอบขององค์พระผู้เป็นเจ้า

16องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า "จงรวบรวมผู้อาวุโสเจ็ดสิบคนของอิสราเอลมาหาเรา  คือผู้ที่ท่านรู้ว่าเป็นที่นับถือและเป็นผู้นำของประชาชน จงพาเขามาที่กระโจมนัดพบ บอกให้เขายืนอยู่ใกล้ท่าน  17เราจะลงมาพูดกับท่านที่นั่น แล้วจะแบ่งจิตที่เราให้ท่านแก่เขาเหล่านั้นด้วย เขาจะได้ช่วยแบกภาระของท่านในการดูแลประชากร ท่านจะได้ไม่ต้องแบกภาระนั้นไว้แต่ลำพังอีกต่อไป"

18ท่านจะต้องบอกประชากรว่า "จงชำระตนให้พ้นมลทินเถิด พรุ่งนี้ท่านจะมีเนื้อกิน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสดับเสียงร่ำร้องของท่านที่ว่าใครจะหาเนื้อมาให้เรากินได้ เราเคยอยู่ในประเทศอียิปต์อย่างสุขสบาย บัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเนื้อให้ท่านกิน แล้วท่านจะต้องกิน  19ท่านจะต้องกินไม่เพียงวันเดียว หรือสองวัน หรือห้าหรือสิบวันหรือแม้ยี่สิบวัน  20แต่ท่านจะต้องกินตลอดทั้งเดือน จนกระทั่งล้นออกมาทางจมูกจนท่านเอือม ที่เป็นดังนี้ก็เพราะท่านไม่ยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสถิตอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลาย แล้วได้คร่ำครวญเฉพาะพระพักตร์พระองค์ พูดว่า ทำไมเราจึงออกมาจากประเทศอียิปต์เล่า"

21โมเสสทูลพระเจ้าว่า "ประชากรที่เดินทางมากับข้าพเจ้ามีจำนวนถึงหกแสนคน แล้วพระองค์ตรัสได้อย่างไรว่า เราจะให้เขากินเนื้อตลอดหนึ่งเดือน  22ถ้าจะฆ่าแกะฆ่าโคทั้งฝูง จะมีเนื้อพอให้เขากินหรือ ถ้าจับปลาทั้งหมดในท้องทะเล จะพอให้เขากินหรือ"  23องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบโมเสสว่า "อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีไม่พอหรือ ในไม่ช้าท่านจะได้เห็นว่า จะเป็นไปตามที่เราพูดหรือไม่"