Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระดำรัสตอบขององค์พระผู้เป็นเจ้า

16องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า "จงรวบรวมผู้อาวุโสเจ็ดสิบคนของอิสราเอลมาหาเรา  คือผู้ที่ท่านรู้ว่าเป็นที่นับถือและเป็นผู้นำของประชาชน จงพาเขามาที่กระโจมนัดพบ บอกให้เขายืนอยู่ใกล้ท่าน  17เราจะลงมาพูดกับท่านที่นั่น แล้วจะแบ่งจิตที่เราให้ท่านแก่เขาเหล่านั้นด้วย เขาจะได้ช่วยแบกภาระของท่านในการดูแลประชากร ท่านจะได้ไม่ต้องแบกภาระนั้นไว้แต่ลำพังอีกต่อไป"

18ท่านจะต้องบอกประชากรว่า "จงชำระตนให้พ้นมลทินเถิด พรุ่งนี้ท่านจะมีเนื้อกิน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสดับเสียงร่ำร้องของท่านที่ว่าใครจะหาเนื้อมาให้เรากินได้ เราเคยอยู่ในประเทศอียิปต์อย่างสุขสบาย บัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเนื้อให้ท่านกิน แล้วท่านจะต้องกิน  19ท่านจะต้องกินไม่เพียงวันเดียว หรือสองวัน หรือห้าหรือสิบวันหรือแม้ยี่สิบวัน  20แต่ท่านจะต้องกินตลอดทั้งเดือน จนกระทั่งล้นออกมาทางจมูกจนท่านเอือม ที่เป็นดังนี้ก็เพราะท่านไม่ยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสถิตอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลาย แล้วได้คร่ำครวญเฉพาะพระพักตร์พระองค์ พูดว่า ทำไมเราจึงออกมาจากประเทศอียิปต์เล่า"

21โมเสสทูลพระเจ้าว่า "ประชากรที่เดินทางมากับข้าพเจ้ามีจำนวนถึงหกแสนคน แล้วพระองค์ตรัสได้อย่างไรว่า เราจะให้เขากินเนื้อตลอดหนึ่งเดือน  22ถ้าจะฆ่าแกะฆ่าโคทั้งฝูง จะมีเนื้อพอให้เขากินหรือ ถ้าจับปลาทั้งหมดในท้องทะเล จะพอให้เขากินหรือ"  23องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบโมเสสว่า "อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีไม่พอหรือ ในไม่ช้าท่านจะได้เห็นว่า จะเป็นไปตามที่เราพูดหรือไม่"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย