Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ทาเบราห์

11  1วันหนึ่ง ประชากรต่างบ่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร้เหตุผล เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงพระพิโรธ บันดาลให้ไฟลุกขึ้นในหมู่ประชากรa เผาผลาญค่ายด้านหนึ่ง     2ประชากรร้องขอให้โมเสสช่วย โมเสสจึงทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วไฟก็ดับ  3คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อสถานที่นั้นว่า ทาเบราห์ มีความหมายว่าไฟไหม้ เนื่องจากไฟขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลุกไหม้มาเผาผลาญค่ายของเขาb


11 a พระพิโรธของพระเจ้า ซึ่งปกติมักจะแสดงออกในรูปของการลงโทษ เป็นลักษณะหนึ่งของความศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์ของพระองค์ (ลนต 17:1 เชิงอรรรถ a) หรือ "ความหึงหวง" ของพระองค์ (ฉธบ 4:24 เชิงอรรถ f) ซึ่งไม่ยอมผ่อนผันให้ใครมาขัดสู้แผนการของพระองค์ โดยเฉพาะไม่ยอมให้มนุษย์ละเมิดพันธสัญญากับพระองค์ (กดว 11:33; 12:9; ฉธบ 1:34; 6:15; 9:8; 2 พศด 19:2; อสย 5:25; นฮม 1:2 ฯลฯ) ดังนั้น พระพิโรธจึงรวมพระเมตตาเข้าไว้ด้วยเช่นกัน (อพย 34:6 เชิงอรรถ c) พระองค์จะทรงสำแดงพระพิโรธอย่างสมบูรณ์และถาวรตลอดไปใน "วัน" (ขององค์พระผู้เป็นเจ้า) หรือ "วันนั้น"' (อมส 5:18 เชิงอรรถ m; ศฟย 1:15 ดู ดนล 8:19; มธ 3:7; วว 19:15 เชิงอรรถ m)

b ชื่อนี้อาจจะหมายถึง "ทุ่งหญ้า" อีกด้วย แต่ผู้เขียนใช้ในความหมาย "เผาผลาญ"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย