Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อเสนอของโมเสสต่อโฮบับd

29โมเสสกล่าวแก่โฮบับ บุตรของเรอูเอล ชาวมีเดียน บิดาภรรยาของตนว่า "พวกเรากำลังออกเดินทางไปยังแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า จะทรงมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเรา จงมากับพวกเราเถิด และเราจะให้ท่านมีส่วนในพระพรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาจะประทานแก่อิสราเอล"  30โฮบับตอบว่า "ข้าพเจ้าจะไม่ไป แต่จะกลับไปยังแผ่นดินของข้าพเจ้า จะกลับไปหาญาติพี่น้องของข้าพเจ้า" โมเสสจึงพูดว่า "อย่าทิ้งพวกเราไปเลย ท่านรู้ดีว่าเราควรตั้งค่าย ณ สถานที่ใดในถิ่นทุรกันดาร ท่านจะเป็นประดุจดวงตานำทางพวกเราe  32ถ้าท่านไปกับพวกเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรใดแก่เรา เราจะแบ่งปันให้ท่านด้วย"


d นี่เป็นเรื่องแรกที่มาจากตำนานอื่นนอกจากตำนานสงฆ์ คือมาจากตำนานยาวิสต์ (มีตำนานเอโลฮิสต์แทรกเข้ามาบ้าง) * โฮบาบ (ดู อพย 2:18 เชิงอรรถ g) เป็นคนเคไนต์ (กดว 24:21 เชิงอรรถ k) จากตระกูลซึ่งต่อมาเราจะพบว่าเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเผ่ายูดาห์ และมาอาศัยอย่างหนาแน่นในบริเวณใกล้เมืองเฮโบรน (ยชว 14:14; วนฉ 1:16 เชิงอรรถ f)

e "เป็นประดุจดวงตานำทาง" แปลตามตัวอักษรว่า "เป็นตาของเรา" ในสมัยนี้คนเบดูอินยังคงเรียกมัคคุเทศก์ว่า "ตาของกองคาราวาน"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย