ลำดับการเคลื่อนกำลังพล

11cวันที่ยี่สิบเดือนที่สอง ปีที่สอง หลังจากที่ชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ เมฆที่อยู่เหนือกระโจมที่ประทับซึ่งประดิษฐานศิลาจารึก ลอยขึ้นไป  12ชาวอิสราเอลจึงออกเดินทางจากถิ่นทุรกันดารซีนายตามลำดับ เมฆลอยมาหยุดอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารปาราน

13ชาวอิสราเอลออกเดินทางเป็นครั้งแรก ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโดยทางโมเสส 14กำลังพลที่อยู่ใต้ธงของเผ่ายูดาห์ออกเดินทางเป็นกลุ่มแรกตามหมวดหมู่ของตน โดยมี   นาโชน บุตรของอัมมีนาดับเป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่ายูดาห์  15เนธันเอล บุตรของศุอาร์ เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าอิสสาคาร์  16และเอลีอับ บุตรของเฮโล เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนชาวเผ่าเศบูลุน

17เมื่อรื้อกระโจมที่ประทับแล้ว บุตรหลานของเกอร์โชนและเมรารีจึงแบกหามกระโจมที่ประทับออกเดินทาง

18ต่อจากนั้น กำลังพลที่อยู่ใต้ธงของชนเผ่ารูเบนออกเดินทางตามหมวดหมู่ของตน เอลีซูร์ บุตรของเชเดเออร์เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่ารูเบน  19เชลูมิเอล บุตรของศูรีชัดดัย เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าสิเมโอน  20และเอลียาสาห์ บุตรของเรอูเอล เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่ากาด

21แล้วชนในตระกูลโคฮาท ก็แบกหามของศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ออกเดินทางตามไป กระโจมที่ประทับจะต้องตั้งขึ้นก่อนที่คนเหล่านี้ไปถึง

22ต่อจากนั้นกำลังพลที่อยู่ใต้ธงของชนเผ่าเอฟราอิมก็ออกเดินทางตามหมวดหมู่ของตน เอลีชามาบุตรของอัมมีฮูด เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าเอฟราอิม  23กามาลิเอล บุตรของเปดาซูร์ เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่ามนัสเสห์  24และอาบีดัน บุตรของ    กิเดโอนี เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าเบนยามิน

25กำลังพลสุดท้ายคือ กำลังพลที่อยู่ใต้ธงของชนเผ่าดาน ออกเดินทางตามหมวดหมู่ของตน ทำหน้าที่เป็นกองระวังหลัง อาหิเยเซอร์ บุตรของอัมมีชัดดัย เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าดาน  26ปากีเอล บุตรของโอคราน เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชน เผ่าอาเชอร์  27และอาหิรา บุตรของเอนัน เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่านัฟทาลี

28ชาวอิสราเอลออกเดินตามลำดับหมวดหมู่เช่นนี้


c สำนวนแปลโบราณบางฉบับ และต้นฉบับของชาวสะมาเรีย เสริมข้อความก่อนข้อ 11 นี้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า "ท่านพักอยู่ที่ภูเขานี้นานพอสมควรแล้ว จงออกเดินทางจากที่นี่ไปยังแผ่นดินแถบภูเขาของชนชาวอาโมไรต์ ไปหาผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่ราบ บนภูเขา หรือที่ลุ่ม ในบริเวณเนเกบและตามชายทะเลของแผ่นดินคานาอันและเลบานอนจนถึงแม่น้ำใหญ่ (คือแม่น้ำยูเฟรติส) ดูเถิด เราพร้อมที่จะให้แผ่นดินนี้แก่ท่าน จงไป และเข้าครอบครองแผ่นดินที่เราได้สาบานไว้แก่บรรพบุรุษของท่าน คือ อับราฮัม อิสอัค ยาโคบว่า เราจะมอบให้แก่ลูกหลานของเขาที่จะเกิดมาในภายหลัง"