Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ลำดับการเคลื่อนกำลังพล

11cวันที่ยี่สิบเดือนที่สอง ปีที่สอง หลังจากที่ชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ เมฆที่อยู่เหนือกระโจมที่ประทับซึ่งประดิษฐานศิลาจารึก ลอยขึ้นไป  12ชาวอิสราเอลจึงออกเดินทางจากถิ่นทุรกันดารซีนายตามลำดับ เมฆลอยมาหยุดอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารปาราน

13ชาวอิสราเอลออกเดินทางเป็นครั้งแรก ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโดยทางโมเสส 14กำลังพลที่อยู่ใต้ธงของเผ่ายูดาห์ออกเดินทางเป็นกลุ่มแรกตามหมวดหมู่ของตน โดยมี   นาโชน บุตรของอัมมีนาดับเป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่ายูดาห์  15เนธันเอล บุตรของศุอาร์ เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าอิสสาคาร์  16และเอลีอับ บุตรของเฮโล เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนชาวเผ่าเศบูลุน

17เมื่อรื้อกระโจมที่ประทับแล้ว บุตรหลานของเกอร์โชนและเมรารีจึงแบกหามกระโจมที่ประทับออกเดินทาง

18ต่อจากนั้น กำลังพลที่อยู่ใต้ธงของชนเผ่ารูเบนออกเดินทางตามหมวดหมู่ของตน เอลีซูร์ บุตรของเชเดเออร์เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่ารูเบน  19เชลูมิเอล บุตรของศูรีชัดดัย เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าสิเมโอน  20และเอลียาสาห์ บุตรของเรอูเอล เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่ากาด

21แล้วชนในตระกูลโคฮาท ก็แบกหามของศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ออกเดินทางตามไป กระโจมที่ประทับจะต้องตั้งขึ้นก่อนที่คนเหล่านี้ไปถึง

22ต่อจากนั้นกำลังพลที่อยู่ใต้ธงของชนเผ่าเอฟราอิมก็ออกเดินทางตามหมวดหมู่ของตน เอลีชามาบุตรของอัมมีฮูด เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าเอฟราอิม  23กามาลิเอล บุตรของเปดาซูร์ เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่ามนัสเสห์  24และอาบีดัน บุตรของ    กิเดโอนี เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าเบนยามิน

25กำลังพลสุดท้ายคือ กำลังพลที่อยู่ใต้ธงของชนเผ่าดาน ออกเดินทางตามหมวดหมู่ของตน ทำหน้าที่เป็นกองระวังหลัง อาหิเยเซอร์ บุตรของอัมมีชัดดัย เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่าดาน  26ปากีเอล บุตรของโอคราน เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชน เผ่าอาเชอร์  27และอาหิรา บุตรของเอนัน เป็นผู้บังคับบัญชากำลังพลของชนเผ่านัฟทาลี

28ชาวอิสราเอลออกเดินตามลำดับหมวดหมู่เช่นนี้


c สำนวนแปลโบราณบางฉบับ และต้นฉบับของชาวสะมาเรีย เสริมข้อความก่อนข้อ 11 นี้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า "ท่านพักอยู่ที่ภูเขานี้นานพอสมควรแล้ว จงออกเดินทางจากที่นี่ไปยังแผ่นดินแถบภูเขาของชนชาวอาโมไรต์ ไปหาผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่ราบ บนภูเขา หรือที่ลุ่ม ในบริเวณเนเกบและตามชายทะเลของแผ่นดินคานาอันและเลบานอนจนถึงแม่น้ำใหญ่ (คือแม่น้ำยูเฟรติส) ดูเถิด เราพร้อมที่จะให้แผ่นดินนี้แก่ท่าน จงไป และเข้าครอบครองแผ่นดินที่เราได้สาบานไว้แก่บรรพบุรุษของท่าน คือ อับราฮัม อิสอัค ยาโคบว่า เราจะมอบให้แก่ลูกหลานของเขาที่จะเกิดมาในภายหลัง"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย