Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

แตรเงิน

10  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

2"ท่านจงเอาค้อนตีเงินให้เป็นแตรสองตัว เพื่อใช้เป่าเรียกชุมนุมชาวอิสราเอลและเป็นสัญญาณให้รื้อถอนค่าย  3เมื่อเป่าแตรทั้งสองตัวขึ้นพร้อมกัน ให้ชุมชนอิสราเอลทั้งหมดมาชุมนุมกันรอบ ๆ ท่านที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ  4แต่เมื่อเป่าแตรตัวเดียว ก็ให้เฉพาะหัวหน้าคือผู้นำกองทัพอิสราเอลเท่านั้นมาชุมนุมกันรอบ ๆ ท่าน

5เมื่อได้ยินเสียงแตรสัญญาณa เผ่าต่าง ๆ ที่ตั้งค่ายอยู่ทางตะวันออกจะโห่ร้องและเคลื่อนพลออกเดินทาง  6เมื่อได้ยินเสียงแตรสัญญาณเป็นครั้งที่สอง เผ่าต่าง ๆ ที่ตั้งค่ายอยู่ทางใต้จะโห่ร้องและเคลื่อนพลออกเดินทางb เสียงแตรและเสียงโห่ร้องเป็นสัญญาณให้เคลื่อนพลออกเดินทาง  7แต่เมื่อมีเสียงแตรเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีเสียงโห่ร้องก็เป็นเพียงสัญญาณเรียกประชุมชาวอิสราเอล  8บรรดาสมณะบุตรของอาโรนจะเป็นผู้เป่าแตร นี่เป็นข้อกำหนดถาวรสำหรับท่านและลูกหลานตลอดไป

9เมื่อท่านทั้งหลายจะอยู่ในแผ่นดินของท่านและจะทำสงครามที่รุกรานท่าน ท่านจะต้องเป่าแตรและโห่ร้อง องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะทรงระลึกถึงท่าน ท่านจะได้รับความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากศัตรูของท่าน  10ในวันฉลองของท่าน คือวันต้นเดือน และวันสมโภชอื่น ๆ ท่านจะต้องเป่าแตรทั้งสองตัวเมื่อถวายเครื่องเผาบูชาหรือศานติบูชา เสียงแตรนี้จะทำให้เราระลึกถึงท่าน เราคือ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน"


10 a "เสียงแตรสัญญาณ" คำภาษาฮีบรูคำนี้ (truah) หมายถึง เสียงตะโกนเมื่อออกศึกทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ (ข้อ 9; 31:6; ดู ยชว 6:5,20; อมส 1:14; 2:2; ศฟย 1:16 ฯลฯ) ยังเป็นเสียงโห่ร้องในพิธีฉลองหีบพันธสัญญา (1 ซมอ 4:5  ดู 2 ซมอ 6:15) การเดินทางในถิ่นทุรกันดารเปรียบได้กับการยกทัพออกศึก จึงมีเสียงตะโกนโห่ร้องทุกครั้งที่มีการย้ายค่ายเดินทางต่อไป การโห่ร้องยังใช้ในพิธีตั้งกษัตริย์ขึ้นครองราชย์ (23:21 ดู 1 พกษ 1:34,40) และในพิธีฉลองทางศาสนาอีกด้วย (กดว 29:1; ลนต 25:9; สดด 33:3 เชิงอรรถ a)

b ต้นฉบับภาษากรีกและภาษาละตินฉบับเดิมเสริมว่า "เมื่อเป่าแตรพร้อมกับเสียงตะโกนเป็นครั้งที่สาม เผ่าต่าง ๆ ที่ตั้งค่ายอยู่ทางตะวันตกจะออกเดินทาง เมื่อเป่าแตรพร้อมกับเสียงตะโกนเป็นครั้งที่สี่ เผ่าต่าง ๆ ที่ตั้งค่ายอยู่ทางเหนือจะออกเดินทาง"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย