นาศีร์a

6  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส  2ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

"ถ้าชายหรือหญิงคนใดต้องการปฏิญาณตนเป็นนาศีร์ ถวายตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  3เขาจะต้องงดเว้นการดื่มเหล้าองุ่น และของมึนเมา เขาจะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มชนิดใดที่ทำจากผลองุ่น หรือกินผลองุ่น ไม่ว่าสดหรือตากแห้ง  4ตลอดเวลาที่เขาเป็นนาศีร์ เขาจะต้องไม่กินสิ่งใดที่มาจากเถาองุ่น ทั้งผล องุ่นดิบและเปลือกผลองุ่น  5ตลอดเวลาที่เขาปฏิญาณตนเป็นนาศีร์ เขาจะต้องไม่ตัดหรือโกนผม เขาได้ถวายตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจึงต้องปล่อยให้ผมยาวตามธรรมชาติจนสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิญาณตน  6ตลอดเวลาที่เขาถวายตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาต้องไม่เข้าใกล้ศพเลย  7แม้จะเป็นศพของบิดามารดาหรือพี่น้องชายหญิงที่ถึงแก่กรรม เขาก็จะต้องไม่ทำตนเป็นมลทิน เพราะเขาเป็นผู้ถวายตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และผมของเขาเป็นเครื่องหมายของการถวายนี้  8ตลอดเวลาที่เขาเป็นนาศีร์ เขาเป็นผู้ถวายตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

9ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตอย่างกะทันหันใกล้ตัวเขา ผมที่เขาไว้ยาวถวายแด่พระเจ้าก็จะมีมลทิน เขาจะต้องคอยอยู่เจ็ดวันจึงจะทำพิธีชำระตนและโกนผม  10ในวันที่แปด เขาจะนำนกเขาหรือนกพิราบสองตัวมาให้สมณะที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ  11สมณะจะถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป และอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา แล้วจึงจะทำพิธีขออภัยบาปที่คนนั้นได้กระทำเพราะได้สัมผัสศพ ในวันเดียวกันนั้น เขาจะถวายตน สัญญาจะไม่โกนผมอีกครั้งหนึ่ง  12เขาจะนำลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีมาถวายเครื่องบูชาชดเชย และจะต้องนับระยะเวลาปฏิญาณตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนาศีร์เริ่มต้นใหม่ โดยไม่นับรวมเวลาที่เขาเป็นนาศีร์มาแล้ว เพราะการถวายตนครั้งนั้นมีมลทิน

13ในวันสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิญาณตน นาศีร์จะทำพิธีดังต่อไปนี้ จะมีผู้พาเขาไปที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ  14เขาจะนำสัตว์ไม่พิการสามตัวมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า คือลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปี เพื่อเป็นเครื่องเผาบูชา ลูกแกะเพศเมียอายุหนึ่งปีเพื่อเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป แกะเพศผู้เพื่อเป็นศานติบูชา  15เขาจะนำขนมปังไร้เชื้อทำจากแป้งสาลีอย่างดีผสมน้ำมัน และขนมปังแผ่นบางไร้เชื้อทาน้ำมันมะกอกหนึ่งกระบุงพร้อมกับธัญบูชาและเหล้าองุ่นที่เทถวายด้วย  16สมณะจะนำสิ่งเหล่านี้มาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ถวายเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาปและเครื่องเผาบูชาสำหรับนาศีร์  17เขาจะถวายแกะเพศผู้เป็นศานติบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับกระบุงขนมปังไร้เชื้อ เขาจะถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายด้วย  18นาศีร์จะโกนผมที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ ทิ้งผมในไฟที่จะเผาศานติบูชา             19สมณะจะนำเนื้อสันขาหน้าที่ต้มแล้ว ขนมปังไร้เชื้อหนึ่งก้อน และขนมปังแผ่นบางหนึ่งแผ่นจากกระบุง มาวางไว้ในมือของนาศีร์หลังจากที่เขาได้โกนผมแล้ว  20สมณะจะยกถวายเครื่องบูชาเหล่านี้ตามพิธีเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า เครื่องบูชาเหล่านี้จะเป็นของสมณะ เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของถวายเหล่านี้จะเป็นของสมณะอีกด้วย สมณะยังจะยกถวายส่วนอกและขาหลังของแกะตามพิธี หลังจากนั้นนาศีร์จะดื่มเหล้าองุ่นได้อีก"

21"นี่เป็นกฎสำหรับผู้ปฏิญาณตนถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนาศีร์ และนี่เป็นเครื่องบูชาที่เขาจะต้องนำมาถวาย ถ้าเขาต้องการเพิ่มเครื่องบูชาอื่น ๆ อีก เขาก็ทำได้ แต่เขาจะต้องปฏิบัติตามคำสัญญาและตามข้อกำหนดสำหรับนาศีร์ทุกประการ"


6 a "นาศีร์" คือ ผู้ที่ปฏิญาณตนแด่พระเจ้าว่าตลอดช่วงเวลาที่ปฏิญาณตนนี้ ตนจะไม่ตัดผม ไม่ดื่มสุราเมรัย และจะไม่แตะต้องศพ ผมเป็นเครื่องหมายของพละกำลัง การละเว้นไม่ตัดผมเป็นเครื่องหมายว่า พวกนาศีร์อนุญาตให้พระอานุภาพของพระเจ้าทำงานในตัวเขา จึงเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศตนแด่พระเจ้า (ใน ปฐก 49:26 และ ฉธบ 33:16 โยเซฟได้ชื่อว่าเป็นนาศีร์) การละเว้นไม่ดื่มสุราเมรัยแสดงว่าพวกนาศีร์สละชีวิตที่สะดวกสบาย (ดู ชนเรคาบ ยรม 35:5-8) การไม่แตะต้องศพแสดงว่านาศีร์เป็นของพระเจ้าอย่างเป็นพิเศษ (เช่นเดียวกับสมณะ ใน ลนต 21:1-2,10-11เทียบ อมส 2:11-12 และตัวอย่างการปฏิญาณตนเช่นนี้ใน กจ 18:18; 21:23-26) มารดาอาจปฏิญาณจะถวายบุตรของตนแด่พระเจ้า (โดยไม่จำกัดเวลา) เช่น แซมสัน (วนฉ 13:5-7,14; 16:17;) ซามูเอล 1 ซมอ 1:11 (แต่ไม่พูดถึงการละเว้นสุราเมรัย) ยอห์นผู้ทำพิธีล้าง (ลก 1:15  ไม่พูดถึงการไม่ตัดผม)