Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

นาศีร์a

6  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส  2ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

"ถ้าชายหรือหญิงคนใดต้องการปฏิญาณตนเป็นนาศีร์ ถวายตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  3เขาจะต้องงดเว้นการดื่มเหล้าองุ่น และของมึนเมา เขาจะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มชนิดใดที่ทำจากผลองุ่น หรือกินผลองุ่น ไม่ว่าสดหรือตากแห้ง  4ตลอดเวลาที่เขาเป็นนาศีร์ เขาจะต้องไม่กินสิ่งใดที่มาจากเถาองุ่น ทั้งผล องุ่นดิบและเปลือกผลองุ่น  5ตลอดเวลาที่เขาปฏิญาณตนเป็นนาศีร์ เขาจะต้องไม่ตัดหรือโกนผม เขาได้ถวายตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจึงต้องปล่อยให้ผมยาวตามธรรมชาติจนสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิญาณตน  6ตลอดเวลาที่เขาถวายตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาต้องไม่เข้าใกล้ศพเลย  7แม้จะเป็นศพของบิดามารดาหรือพี่น้องชายหญิงที่ถึงแก่กรรม เขาก็จะต้องไม่ทำตนเป็นมลทิน เพราะเขาเป็นผู้ถวายตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และผมของเขาเป็นเครื่องหมายของการถวายนี้  8ตลอดเวลาที่เขาเป็นนาศีร์ เขาเป็นผู้ถวายตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

9ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตอย่างกะทันหันใกล้ตัวเขา ผมที่เขาไว้ยาวถวายแด่พระเจ้าก็จะมีมลทิน เขาจะต้องคอยอยู่เจ็ดวันจึงจะทำพิธีชำระตนและโกนผม  10ในวันที่แปด เขาจะนำนกเขาหรือนกพิราบสองตัวมาให้สมณะที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ  11สมณะจะถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป และอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา แล้วจึงจะทำพิธีขออภัยบาปที่คนนั้นได้กระทำเพราะได้สัมผัสศพ ในวันเดียวกันนั้น เขาจะถวายตน สัญญาจะไม่โกนผมอีกครั้งหนึ่ง  12เขาจะนำลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีมาถวายเครื่องบูชาชดเชย และจะต้องนับระยะเวลาปฏิญาณตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนาศีร์เริ่มต้นใหม่ โดยไม่นับรวมเวลาที่เขาเป็นนาศีร์มาแล้ว เพราะการถวายตนครั้งนั้นมีมลทิน

13ในวันสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิญาณตน นาศีร์จะทำพิธีดังต่อไปนี้ จะมีผู้พาเขาไปที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ  14เขาจะนำสัตว์ไม่พิการสามตัวมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า คือลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปี เพื่อเป็นเครื่องเผาบูชา ลูกแกะเพศเมียอายุหนึ่งปีเพื่อเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป แกะเพศผู้เพื่อเป็นศานติบูชา  15เขาจะนำขนมปังไร้เชื้อทำจากแป้งสาลีอย่างดีผสมน้ำมัน และขนมปังแผ่นบางไร้เชื้อทาน้ำมันมะกอกหนึ่งกระบุงพร้อมกับธัญบูชาและเหล้าองุ่นที่เทถวายด้วย  16สมณะจะนำสิ่งเหล่านี้มาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ถวายเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาปและเครื่องเผาบูชาสำหรับนาศีร์  17เขาจะถวายแกะเพศผู้เป็นศานติบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับกระบุงขนมปังไร้เชื้อ เขาจะถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายด้วย  18นาศีร์จะโกนผมที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ ทิ้งผมในไฟที่จะเผาศานติบูชา             19สมณะจะนำเนื้อสันขาหน้าที่ต้มแล้ว ขนมปังไร้เชื้อหนึ่งก้อน และขนมปังแผ่นบางหนึ่งแผ่นจากกระบุง มาวางไว้ในมือของนาศีร์หลังจากที่เขาได้โกนผมแล้ว  20สมณะจะยกถวายเครื่องบูชาเหล่านี้ตามพิธีเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า เครื่องบูชาเหล่านี้จะเป็นของสมณะ เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของถวายเหล่านี้จะเป็นของสมณะอีกด้วย สมณะยังจะยกถวายส่วนอกและขาหลังของแกะตามพิธี หลังจากนั้นนาศีร์จะดื่มเหล้าองุ่นได้อีก"

21"นี่เป็นกฎสำหรับผู้ปฏิญาณตนถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนาศีร์ และนี่เป็นเครื่องบูชาที่เขาจะต้องนำมาถวาย ถ้าเขาต้องการเพิ่มเครื่องบูชาอื่น ๆ อีก เขาก็ทำได้ แต่เขาจะต้องปฏิบัติตามคำสัญญาและตามข้อกำหนดสำหรับนาศีร์ทุกประการ"


6 a "นาศีร์" คือ ผู้ที่ปฏิญาณตนแด่พระเจ้าว่าตลอดช่วงเวลาที่ปฏิญาณตนนี้ ตนจะไม่ตัดผม ไม่ดื่มสุราเมรัย และจะไม่แตะต้องศพ ผมเป็นเครื่องหมายของพละกำลัง การละเว้นไม่ตัดผมเป็นเครื่องหมายว่า พวกนาศีร์อนุญาตให้พระอานุภาพของพระเจ้าทำงานในตัวเขา จึงเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศตนแด่พระเจ้า (ใน ปฐก 49:26 และ ฉธบ 33:16 โยเซฟได้ชื่อว่าเป็นนาศีร์) การละเว้นไม่ดื่มสุราเมรัยแสดงว่าพวกนาศีร์สละชีวิตที่สะดวกสบาย (ดู ชนเรคาบ ยรม 35:5-8) การไม่แตะต้องศพแสดงว่านาศีร์เป็นของพระเจ้าอย่างเป็นพิเศษ (เช่นเดียวกับสมณะ ใน ลนต 21:1-2,10-11เทียบ อมส 2:11-12 และตัวอย่างการปฏิญาณตนเช่นนี้ใน กจ 18:18; 21:23-26) มารดาอาจปฏิญาณจะถวายบุตรของตนแด่พระเจ้า (โดยไม่จำกัดเวลา) เช่น แซมสัน (วนฉ 13:5-7,14; 16:17;) ซามูเอล 1 ซมอ 1:11 (แต่ไม่พูดถึงการละเว้นสุราเมรัย) ยอห์นผู้ทำพิธีล้าง (ลก 1:15  ไม่พูดถึงการไม่ตัดผม)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย