Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กรณีสงสัยว่าภรรยานอกใจc

11องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส  12ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

"ถ้าภรรยาของผู้ใดประพฤตินอกใจและไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี  13โดยมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น แต่สามีไม่รู้ เพราะนางทำตนให้มีมลทินอย่างลับ ๆ ไม่มีพยานที่จะปรักปรำนางได้ หรือไม่มีผู้ใดจับได้อย่างแน่ชัด  14ถึงกระนั้น ถ้าสามีสงสัยว่าภรรยานอกใจ หรือสงสัยแม้ในกรณีที่นางไม่ได้ทำผิดเลย  15สามีนั้นจะต้องพาภรรยาไปพบสมณะ นำเครื่องบูชาที่จะต้องถวายสำหรับนาง คือ แป้งข้าวบาร์เลย์สองกิโลกรัม แต่เขาต้องไม่ใส่น้ำมันมะกอกหรือใส่กำยานลงบนแป้งนั้น เพราะเป็นธัญบูชาที่ถวายในกรณีสงสัย เพื่อขอให้พระเจ้าทรงตัดสินความผิด

16สมณะจะพาหญิงนั้นมายืนเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  17ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่เหยือกดินเผา นำฝุ่นดินจากพื้นของกระโจมที่ประทับใส่ลงในน้ำ  18ขณะที่นางยืนเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า สมณะจะปลดผ้าคลุมศีรษะของนาง ให้นางถือธัญบูชาที่สามีนำมาถวายในกรณีสงสัย เพื่อขอให้พระเจ้าทรงตัดสินความผิด ส่วนสมณะจะถือเหยือกน้ำขมที่นำคำสาปแช่งมาให้ผู้ผิด

19สมณะจะให้หญิงนั้นสาบาน โดยพูดกับนางว่า "ถ้าชายอื่นนอกจากสามีไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับท่าน ถ้าท่านไม่ได้ประพฤตินอกใจ หรือทำตนให้มีมลทินขณะที่สามียังมีชีวิตอยู่ น้ำขมที่นำคำสาปแช่งให้ผู้ผิดนี้จะไม่เป็นอันตรายแก่ท่าน  20แต่ถ้าท่านได้คบชู้นอกใจสามี ทำตนให้มีมลทิน มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น ขณะที่สามียังมีชีวิตอยู่ น้ำนี้จะเป็นอันตรายแก่ท่าน"  21สมณะจะให้หญิงนั้นสาบาน และพูดสาปแช่งนางว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันดาลให้ท่านเป็นที่สาปแช่งในหมู่ประชากรของท่าน จะทรงบันดาลให้อวัยวะเพศของท่านลีบ และท้องของท่านป่อง"  22น้ำที่นำคำสาปแช่งนี้จะเข้าไปในท้องของท่าน ทำให้ท้องป่อง และอวัยวะเพศลีบ และหญิงนั้นจะต้องตอบว่า "อาเมน ขอให้พระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เถิด"d

23สมณะจะเขียนคำสาปแช่งเหล่านี้บนแผ่นหนัง นำคำสาปแช่งนั้นไปละลายในน้ำขม 24ก่อนที่สมณะจะให้หญิงนั้นดื่มน้ำขมที่นำคำสาปแช่งมาให้ผู้ผิด และเมื่อน้ำนั้นเข้าไปในท้องจะมีรสขม

25สมณะจะรับธัญบูชาที่ถวายในกรณีสงสัยจากมือของหญิงนั้น และยกถวายตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วจึงนำไปวางไว้ใกล้พระแท่นบูชา  26เขาจะนำแป้งนั้นหนึ่งกำมือ มาถวายเพื่อให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงหญิงนั้น และเผาแป้งบนพระแท่นบูชา

สมณะจะให้หญิงนั้นดื่มน้ำ  27เมื่อนางดื่มน้ำแล้ว ถ้านางได้ทำตนให้มีมลทิน และนอกใจสามีจริง ๆ น้ำที่นำคำสาปแช่งนั้นจะเข้าไปในท้อง ทำให้มีรสขม ท้องของนางจะป่อง และอวัยวะเพศจะลีบ หญิงนั้นจะเป็นที่สาปแช่งในหมู่ประชากรของนาง  28แต่ถ้านางไม่ได้ทำตนให้มีมลทิน แต่เป็นผู้บริสุทธิ์ นางจะพ้นผิด และจะมีบุตรได้

29นี่เป็นกฎหมายสำหรับกรณีสงสัยทั้งในกรณี เมื่อหญิงคนหนึ่งได้ประพฤตินอกใจ  และทำตนให้มีมลทินขณะที่สามียังมีชีวิตอยู่  30หรือในกรณีที่สามีหึงหวงสงสัยว่าภรรยาได้ประพฤตินอกใจ สามีจะต้องพาภรรยามายืนเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า และสมณะจะประกอบพิธีตามที่กำหนดไว้นี้ทั้งหมด  31สามีจะไม่มีความผิดเลย แต่ถ้าภรรยาทำผิดภรรยาจะต้องรับโทษ"


c "การให้พระเจ้าทรงตัดสิน" (judgement of God) หรือการทดสอบโดยลุยน้ำลุยไฟ เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันแพร่หลายตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยกลาง เพื่อตัดสินว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดหรือไม่ในกรณีที่ขาดพยานหลักฐาน  การลุยน้ำ หมายถึง การที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกโยนลงไปในแม่น้ำ เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในโลกทางตะวันออกกลางโบราณ แต่เราไม่เคยเห็นตัวอย่างการ "ทดสอบโดยดื่มน้ำขม" นอกจากในพระคัมภีร์ที่นี่ การปฏิบัติเช่นนี้น่าจะเป็นประเพณีโบราณอย่างหนึ่งที่ชาวอิสราเอลนำมาประยุกต์ใช้กับพิธีทางศาสนา โดยมีสมณะเป็นผู้ประกอบพิธี มีการถวายธัญบูชา  การสาบาน ฯลฯ

d แปลตามตัวอักษรว่า "อาเมน อาเมน" เป็นสำนวนภาษาฮีบรู แสดงความเห็นด้วยกับคำพูดที่เพิ่งพูด

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย