II. กฎหมายต่าง ๆa

การขับไล่คนมีมลทินออกจากชุมชน

5  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

2"จงสั่งชาวอิสราเอลให้ขับไล่ทุกคนมีโรคผิวหนังที่ติดต่อได้หรือเป็นโรคที่มีของเหลวไหลออกจากอวัยวะเพศ และทุกคนที่มีมลทินเพราะสัมผัสศพให้ออกไปนอกค่าย  3ท่านจะต้องขับไล่คนที่มีมลทินเหล่านี้ไม่ว่าชายหรือหญิง ท่านจะต้องขับไล่เขาออกไปนอกค่าย เพื่อเขาจะไม่ทำให้ค่ายที่เราอยู่ในหมู่ท่านมีมลทิน"b

4ชาวอิสราเอลก็ปฏิบัติตาม ขับไล่ผู้มีมลทินออกไปนอกค่าย ชาวอิสราเอลได้ปฏิบัติตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส


5 a กฎหมายเหล่านี้มาจากตำนานสงฆ์ เป็นข้อความเพิ่มเติมตามเจตนารมณ์ของข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งมีมลทินและไม่มีมลทินที่มีเขียนไว้ใน ลนต 11-16 กฎเหล่านี้คล้ายกับคำตักเตือนสุดท้ายที่ผนวกในประมวลกฎหมายว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ลนต 20:22-25

b ผู้เขียนตำนานสงฆ์คิดว่ากระโจมที่ประทับตั้งอยู่กลางค่าย (2:17) แต่ธรรมประเพณีโบราณกล่าวว่ากระโจมนัดพบอยู่นอกค่าย (ดู อพย 33:7)