จำนวนประชากรของชาวเลวี

34โมเสส อาโรนและผู้นำชุมชนอิสราเอลได้จัดสำรวจจำนวนประชากรของชนเผ่า     โคฮาทตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตน  35และลงทะเบียนชายทุกคนที่มีอายุตั้ง   แต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี ที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ  36รวมจำนวนที่นับได้สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบคน  37คนเหล่านี้เป็นคนในตระกูลบุตรหลานของโคฮาทที่ได้ลงทะเบียน คือผู้ที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ โมเสส และอาโรนได้สำรวจจำนวนประชากรตามพระบัญชาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสผ่านทางโมเสส

38บุตรหลานของเกอร์โชน เมื่อลงทะเบียนตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตน 39ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีที่ทำงานรับใช้ ในกระโจมนัดพบ  40จำนวนที่ได้ลงทะเบียนตามตระกูลและตามครอบครัวของบิดาของตนนับได้สองพันหกร้อยสามสิบคน 41คนเหล่านี้เป็นคนในตระกูลบุตรหลานของเกอร์โชนที่ได้ลงทะเบียน คือผู้ที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ โมเสสและอาโรนได้สำรวจจำนวนประชากรตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

42บุตรหลานของเมรารีได้จดทะเบียนตามตระกูลและตามครอบครัวของบิดาของตน 43ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี ที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ  44จำนวนที่ได้ลงทะเบียนตามตระกูลนับได้สามพันสองร้อยคน  45คนเหล่านี้เป็นคนในตระกูลบุตรหลานของเมรารีที่ได้ลงทะเบียน โมเสสและอาโรนได้สำรวจจำนวนประชากรตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านโมเสส

46จำนวนชาวเลวีที่โมเสส อาโรนและผู้นำของอิสราเอลได้สำรวจตามตระกูลและตามครอบครัวของบิดาของตน  47ชายที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี คือผู้ที่ทำงานรับใช้และแบกหามของหนักในกระโจมนัดพบ  48ที่ได้ลงทะเบียน นับได้แปดพันห้าร้อยแปดสิบคน           49โมเสสลงทะเบียนทุกคนตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า และมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนว่าจะต้องทำอะไรหรือต้องแบกหามสิ่งใด ดังนั้น โมเสสจึงลงทะเบียนทุกคนดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา