Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวเลวี

ก. ตระกูลโคฮาท

4  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่า

2"จงสำรวจจำนวนประชากรของชาวเลวีที่เป็นลูกหลานของโคฮาทตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตน  3และลงทะเบียนชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี ที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ

4คนในตระกูลโคฮาทจะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในกระโจมนัดพบ

5เมื่อมีการเคลื่อนย้ายค่าย อาโรนและบรรดาบุตรจะต้องปลดม่านกั้นหน้าหีบบรรจุศิลาจารึกลง คลุมหีบไว้  6ใช้หนังฟอกอย่างดีคลุมข้างบนอีกชั้นหนึ่ง ใช้ผ้าสีม่วงทับ แล้วสอดคานหามหีบให้เข้าที่

7เขาจะต้องใช้ผ้าสีม่วงปูโต๊ะตั้งขนมปังถวาย แล้ววางจาน ถ้วย เหยือกและชามสำหรับเทเครื่องดื่มถวายไว้บนโต๊ะ และวางขนมปังที่ตั้งถวายบนโต๊ะด้วย  8ใช้ผ้าสีแดงเข้มคลุมของทั้งหมดนี้ ใช้หนังฟอกอย่างดีคลุมอีกชั้นหนึ่ง แล้วสอดคานหามโต๊ะ  9เขาจะต้องใช้ผ้าสีม่วงห่อเชิงประทีปกับตะเกียง และเครื่องใช้ต่าง ๆ คือ คีม ถาดรอง และภาชนะใส่น้ำมันมะกอกเทศที่ใช้จุดตะเกียง  10แล้วใช้หนังฟอกอย่างดีห่อทับอีกชั้นหนึ่ง วางไว้บนแคร่หาม

11เขาจะต้องใช้ผ้าสีม่วงคลุมพระแท่นทองคำa ใช้หนังฟอกอย่างดีคลุมทับแล้วสอดคานหามให้เข้าที่

12เขาจะต้องใช้ผ้าสีม่วงห่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้สำหรับพิธีกรรมในสักการสถาน ใช้หนังฟอกอย่างดีห่อทับ แล้ววางบนแคร่หาม

13เขาจะต้องนำขี้เถ้าออกจากพระแท่นb แล้วใช้ผ้าสีม่วงแดงคลุมพระแท่น  14วางอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในพิธีกรรมไว้บนพระแท่นนั้น ได้แก่ ถาดรองไฟ ขอเกี่ยว ทัพพี ชามสำหรับประพรม แล้วใช้หนังฟอกอย่างดีห่อทับ และสอดคานหามให้เข้าที่

15เมื่ออาโรนและบรรดาบุตรคลุมของศักดิ์สิทธิ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ แล้ว ถึงเวลาเคลื่อนย้ายค่าย บุตรหลานของโคฮาทจะเข้ามาแบกหาม เขาจะต้องไม่แตะต้องของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ มิฉะนั้นเขาจะถูกประหาร บุตรหลานของโคฮาทมีหน้าที่แบกหามของเหล่านี้ที่ใช้ในกระโจมนัดพบ  16เอเลอาซาร์ บุตรของสมณะอาโรนจะเป็นผู้ดูแลน้ำมันสำหรับจุดตะเกียง กำยานหอม ธัญบูชาประจำวัน และน้ำมันสำหรับเจิม และดูแลควบคุมการย้ายกระโจมที่ประทับทั้งหมดและทุกสิ่งที่ใช้ภายใน รวมทั้งของศักดิ์สิทธิ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ"

17องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสส และอาโรนว่า

18"ท่านจะต้องระวังมิให้คนในตระกูลโคฮาทสูญไปจากชาวเลวี  19แต่จงปฏิบัติต่อเขา  ดังนี้ เพื่อเขาจะรอดชีวิต ไม่ต้องถูกประหารเมื่อเข้ามาใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด อาโรนและบรรดาบุตรจะต้องเข้าไปในสักการสถาน กำหนดหน้าที่ให้ทุกคนและบอกให้รู้ว่าใครต้องแบกหามอะไร 20แต่คนในตระกูลโคฮาทจะต้องไม่เข้าไปมองดูของศักดิ์สิทธิ์ แม้ชั่วขณะหนึ่ง มิฉะนั้น เขาจะต้องถูกประหารชีวิต"

ข. ตระกูลเกอร์โชน

21องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

22"จงสำรวจจำนวนประชากรบุตรหลานของเกอร์โชนตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนด้วย  23และลงทะเบียนชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี ที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ

24คนในตระกูลเกอร์โชน มีหน้าที่จะต้องแบกหามสิ่งต่อไปนี้คือ  25เขาจะต้องแบกหามม่านของกระโจมที่ประทับ กระโจมนัดพบ ผ้าคลุมกระโจม หนังฟอกอย่างดีที่ใช้คลุมกระโจม ม่านกั้นทางเข้ากระโจมนัดพบ  26ม่านกั้นลาน ม่านกั้นทางเข้าลานรอบกระโจมที่ประทับและพระแท่น เชือก และอุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้

เขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานทุกอย่างเหล่านี้  27อาโรนและบรรดาบุตรจะเป็นผู้กำหนดงานทั้งหมดให้แก่คนในตระกูลเกอร์โชน ไม่ว่าจะแบกหามหรือทำงานอื่น ๆ ท่านจะต้องดูแลให้แต่ละคนแบกหามด้วยความระมัดระวัง  28นี่เป็นงานที่คนในตระกูลเกอร์โชนจะต้องรับผิดชอบในกระโจมนัดพบ อิธามาร์ บุตรของสมณะอาโรน จะเป็นผู้ดูแลงานเหล่านี้"

ค. ตระกูลเมรารี

29"จงสำรวจจำนวนประชากรบุตรหลานของเมรารี ตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตน  30และลงทะเบียนชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี ที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ

31เขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในกระโจมนัดพบ คือจะต้องแบกหามไม้กรอบสำหรับกระโจมที่ประทับ ไม้ขวาง เสาและฐานรอง  32เสารอบลานพร้อมกับฐานรอง หมุด เชือก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตั้งกระโจมที่ประทับ ท่านจะต้องกำหนดชื่อลงไปว่าใครแบกหามอะไร

33นี่เป็นงานที่คนในตระกูลเมรารีจะต้องรับผิดชอบในกระโจมนัดพบ อิธามาร์ บุตรของสมณะอาโรน จะเป็นผู้ดูแลงานเหล่านี้"


4 a หมายถึง พระแท่นเผากำยาน

b หมายถึง พระแท่นเผาเครื่องบูชา

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย