ชนเผ่าเลวี

ก. สมณะ

3  1ในสมัยที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสที่ภูเขาซีนายนั้น บุตรหลานของอาโรนและโมเสส มีดังต่อไปนี้

2อาโรนมีบุตรชายสี่คน คนแรกชื่อนาดับ คนต่อมาชื่ออาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์a

3บุตรของอาโรนเหล่านี้ได้รับเจิมเป็นสมณะ และได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สมณะ  4แต่นาดับและอาบีฮูถูกประหารเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อใช้ไฟธรรมดามาเผากำยานถวายพระองค์ในถิ่นทุรกันดารซีนาย ทั้งสองคนนี้ไม่มีบุตร เอเลอาซาร์และอิธามาร์จึงปฏิบัติหน้าที่สมณะพร้อมกับอาโรน บิดาของตน

ข. หน้าที่ของชนเผ่าเลวี

5องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

6"จงนำชนเผ่าเลวีเข้ามาใกล้เรา แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยสมณะอาโรน  7เขาจะปฏิบัติงานหน้ากระโจมนัดพบตามความต้องการของอาโรนและของชุมชนทั้งหมดของอิสราเอล และรับใช้ในกระโจมที่ประทับ  8เขาจะดูแลเครื่องใช้ในกระโจมนัดพบและจะรับใช้ในกระโจมที่ประทับb แทนชาวอิสราเอลทั้งปวง  9ท่านจะให้ชาวเลวีคอยรับใช้อาโรนและบรรดาบุตรc แทนชาวอิสราเอล

10ท่านจะต้องแต่งตั้งเฉพาะอาโรนและบรรดาบุตรให้ปฏิบัติหน้าที่สมณะ ถ้าบุคคลอื่นเข้ามาทำหน้าที่สมณะ จะต้องถูกประหารชีวิต"

ค. สถานภาพพิเศษของชาวเลวีd

11องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

12"เราได้คัดเลือกชาวเลวีจากชาวอิสราเอลทั้งหมดให้เป็นของเราแทนบุตรคนแรกทุกคนที่เกิดจากครรภ์มารดาในอิสราเอล  13เพราะบุตรคนแรกทุกคนเป็นของเรา ในวันที่เราประหารบุตรคนแรกทั้งหลายในแผ่นดินอียิปต์นั้น เราเลือกบุตรคนแรกทุกคนของชาวอิสราเอล และลูกตัวแรกของสัตว์ให้เป็นของเรา เพราะฉะนั้นบุตรคนแรกทุกคนจึงเป็นของเรา เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า" 

ง. การสำรวจจำนวนประชากรของชนเผ่าเลวี

14องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสในถิ่นทุรกันดารซีนายว่า

15"ท่านจงสำรวจจำนวนประชากรของชนเผ่าเลวีตามครอบครัวของบิดาตามตระกูล จงนับจำนวนชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป"

16โมเสสก็สำรวจจำนวนประชากรตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา  17เลวีมีบุตรชายสามคนชื่อเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี

18เกอร์โชนมีบุตรชายสองคนชื่อ ลิบนีและชิเมอี ซึ่งเป็นต้นตระกูลที่ใช้ชื่อของตน     19โคฮาทมีบุตรสี่คนชื่ออัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล ซึ่งเป็นต้นตระกูลที่ใช้ชื่อของตน 20เมรารีมีบุตรสองคนชื่อมาลีและมูชี ซึ่งเป็นต้นตระกูลที่ใช้ชื่อของตน คนเหล่านี้เป็นต้นตระกูลของชาวเลวี

21ตระกูลลิบนีและชิเมอี เกิดจากเกอร์โชน ทั้งสองรวมเป็นตระกูลของเกอร์โชน  22นับจำนวนชายที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปได้เจ็ดพันห้าร้อยคน  23ตระกูลของเกอร์โชนนี้ตั้งค่ายอยู่ด้านตะวันตกหลังกระโจมที่ประทับ  24หัวหน้าของตระกูลเกอร์โชนคือเอลียาสาฟ บุตรของลาเอล  25ที่กระโจมนัดพบ คนในตระกูลเกอร์โชนมีหน้าที่ดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับกระโจมที่ประทับ คือกระโจม ผ้าคลุมกระโจม ม่านที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ  26ม่านกั้นลาน ม่านที่ทางเข้าลานที่อยู่รอบกระโจมที่ประทับ และพระแท่น รวมทั้งเชือกที่ใช้ทั้งหมด

27ตระกูลอัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล เกิดจากโคฮาท ทั้งสี่รวมเป็นตระกูลของโคฮาท  28นับจำนวนชายที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปได้แปดพันสามร้อยคน มีหน้าที่ดูแลสักการสถาน  29ตระกูลของโคฮาทนี้ตั้งค่ายอยู่ด้านใต้ของกระโจมที่ประทับ  30หัวหน้าของตระกูลโคฮาทคือเอลีซาฟาน บุตรของอุสซีเอล  31คนในตระกูลนี้มีหน้าที่ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหีบพันธสัญญา โต๊ะตั้งขนมปังถวาย เชิงประทีป พระแท่นบูชา ภาชนะต่าง ๆ ที่สมณะใช้ในสักการสถาน และม่านที่แยกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งหมด

32หัวหน้าสูงสุดของชาวเลวีคือเอเลอาซาร์ บุตรของสมณะอาโรน เขาเป็นคนควบคุมดูแลสักการสถาน

33ตระกูลมาลีและมูชีเกิดจากเมรารี ทั้งสองเป็นคนในตระกูลของเมรารี  34นับจำนวนชายที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปได้หกพันสองร้อยคน  35หัวหน้าของตระกูลเมรารีคือศุรีเอล บุตรของอาบีฮาอิล คนในตระกูลนี้ตั้งค่ายอยู่ด้านเหนือของกระโจมที่ประทับ  36มีหน้าที่ดูแล กรอบฝาตั้งของกระโจมที่ประทับ พร้อมกับไม้ขวาง เสา ฐานรองรับและอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมด  37รวมทั้งเสากั้นรอบลาน ฐานรองรับ หมุดยึดกระโจม และเชือก

38โมเสสและอาโรนกับบรรดาบุตรจะตั้งกระโจมอยู่หน้ากระโจมนัดพบ ด้านตะวันออกของกระโจมที่ประทับ เขาเหล่านั้นมีหน้าที่ดูแลสักการสถานในนามของชาวอิสราเอล ถ้าบุคคลอื่นเข้ามาใกล้จะต้องถูกประหารชีวิต

39จำนวนชาวเลวีทั้งหมดที่เป็นชายอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา ให้โมเสสและอาโรนลงทะเบียนตามตระกูล นับได้สองหมื่นสองพันคน

จ. ชาวเลวี และการไถ่บุตรคนแรก

40องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

"จงนับจำนวนบุตรชายคนแรกของชาวอิสราเอลทุกคนที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป จงบันทึกชื่อของเขาไว้  41เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า จงคัดเลือกชาวเลวีไว้เป็นของเราแทนบุตรคนแรกของชาวอิสราเอลทั้งปวง จงคัดเลือกฝูงสัตว์ของชาวเลวีไว้เป็นของเราแทนสัตว์ตัวแรกของชาวอิสราเอลทั้งปวงด้วย"

42โมเสสจึงจดทะเบียนบุตรคนแรกของชาวอิสราเอลทั้งหมด ตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  43จำนวนบุตรชายคนแรกที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปและได้จดชื่อในทะเบียนนับได้ทั้งสิ้นสองหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามคนe

44องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

45"จงคัดเลือกชาวเลวีให้เป็นของเราแทนบุตรคนแรกของชาวอิสราเอลทั้งหมด ทำนองเดียวกันจงคัดเลือกฝูงสัตว์ของชาวเลวีให้เป็นของเราแทนลูกสัตว์ตัวแรกของชาว   อิสราเอลด้วย เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  46ท่านจะต้องไถ่บุตรคนแรกจำนวนสองร้อยเจ็ดสิบสามคนของชาวอิสราเอลที่เกินจำนวนชาวเลวี  47ท่านจะต้องเก็บค่าไถ่เป็นเงินหนักคนละห้าบาท ตามบาทมาตรฐานของพระวิหาร คือยี่สิบเกราห์มีค่าเป็นเงินหนักหนึ่งบาท  48ท่านจะต้องมอบเงินนี้แก่อาโรนและบรรดาบุตร เพื่อไถ่บุตรคนแรกที่เกินจำนวนชาวเลวี"

49โมเสสเก็บเงินค่าไถ่บุตรคนแรกที่เกินจำนวนชาวเลวี  50เงินที่เขาเก็บได้จากบุตรคนแรกของชาวอิสราเอลชั่งได้หนักหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าบาท ตามบาทมาตรฐานของพระวิหาร  51โมเสสจึงมอบเงินค่าไถ่นี้แก่อาโรนและบรรดาบุตรตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสไว้


3 a ในภายหลังพระคัมภีร์จะนับว่า ศาโดกและสมณะของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มสืบเชื้อสายมาจากเอเลอาซาร์      (1 พศด 5:30ฯ; 18:16 ดู 2 ซมอ 8:17) ส่วนอาบียาธาร์ ซึ่งเป็นสมณะอีกรูปหนึ่งในสมัยกษัตริย์ดาวิด สืบเชื้อสายมาจากอิธามาร์ผ่านทางอาหิเมเลค (1 พศด 24:3ฯ ดู 2 ซมอ 20:25)

b ชาวเลวีทำหน้าที่เพียงเป็นผู้ช่วยสมณะในพระวิหารสมัยหลังเนรเทศ (อสร 2:43 เชิงอรรถ d)

c สำเนาโบราณบางฉบับว่า "รับใช้เรา" (หมายถึง องค์พระผู้เป็นเจ้า)

d ชนเผ่าเลวีเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับบุตรคนแรก และเป็นผู้แทนบุตรคนแรกเหล่านี้ (อพย 13:11 เชิงอรรถ b)  ในทำนองเดียวกับ อพย 13:14 กล่าวว่าการถวายบุตรคนแรกเป็นของพระเจ้านั้นมีความสัมพันธ์กับภัยพิบัติประการที่สิบในประเทศอียิปต์ (อพย 11:4; 12:29ฯ) และการเลือกสรรชนเผ่าเลวี เป็นของพระเจ้าได้รับการอธิบายว่าเป็นการ ทดแทนบุตรคนแรกของอิสราเอลเอง ซึ่งได้รับการไว้ชีวิตในคราวนั้น (กดว 8:12)

e ตัวเลขจำนวนนี้คือจำนวนของชนเผ่าเลวี (ข้อ 39) รวมกับจำนวนคนที่เกินซึ่งจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าไถ่ (ดู ลนต 27:3-7) ต่อจากนี้ไปในภายหลัง บุตรคนแรกทุกคน ยกเว้นบุตรชนเผ่าเลวีจะต้องไถ่คืนมาทุกคน